November November

 
DANKBETUIGINGEN
 
Graag willen wij iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen en andere attenties die wij mochten ontvangen voor onze 50-jarige trouwdag.
 
Jouke en Klaske Boomsma.

--------------------------------------------------------------

                                                                                      Soli Deo Gloria
 
Safolle minsken yn tsjerke
Safolle kaarten
Safolle mooie en bemoedigjende wurden
 
Hjirby wolle wy eltsenien tige tank sizze foar jimme meilibjen nei it ferstjerren fan myn leave frou, ús soarchsume mem, grutske beppe en oerbeppe
Klaske Joostema-Meijer
 
It hat ús tige goed dien.
                                                  Fam. A.J. Joostema.
___________________________________________
 
Op 3 augustus ferstoar ús leave heit, pake en âlde pake
 
JELTE POSTHUMUS
 
Tank foar alle kaartsjes dy't hy krige út Minnertsgea doe't hy yn Tsjummearum en de lêste jierren yn Wommels wenne.
Alle meilibjen nei syn ferstjerren hat ús goed dien en dat der safolle minsken nei de tanktsjinst kamen ha wy tige wurdearre.
 
                                            De bern en de bernsbern.
 
--------------------------------------------------------------
Tydens it siik wêzen fan Sjoerd de lêste twa jier, wolle wy graach elkenien tanksizze foar alle blomkes, kaartsjes, fruitkuorren, steun, help, besites, telefoantsjes, ensf. It hat ús tige goed dien.
"It wie dwers troch alles hinne".
 
Sjoerd en Jantje.
 
________________________________________
 
Tige tank minsken foar jimme kaarten, blommen en besite yn it sikehûs en De Batting.
 
Jetze Wiersma.
 

 
Dankbetuigingen Dankbetuigingen

DANKBETUIGINGEN
 
12 septimber 2017 wiene wy 60 jier troud.
We hawwe genoaten!
 
Bedankt  minsken, foar  jim kaartsjes, blommen en oare attinsjes.
It wie geweldich!!
 
Douwe en Lutske Travaille.
______________________________________________
 
Uw medeleven en belangstelling tijdens zijn ziekte en na het overlijden van onze heit, pake en oerpake
 
Pieter Vrieswijk
 
heeft ons allen goed gedaan!
In het bijzonder degene van wie heit regelmatig een kaart kreeg tijdens zijn verblijf  in de verpleeghuizen!
 
Hiervoor onze hartelijke dank!
Fam.Vrieswijk.
_______________________________________________
 
Bêste doarpsgenoaten,
 
Hast 60 jier ha ik yn Minnertsgea wenne. No ha ik yn Tsjummearum in nij plakje foen. Eltsenien tige tank foar alles!!
Myn nije adres is: Zorgcentrum "Het Bildt"
                              Nij Bethaniê 1
                             Keamer 58
                            8851 EJ  Tsjummearum
 
In hertlike groet, Corrie Terpstra.