PKN Minnertsga kreeg opnieuw het certificaat Faitrade Gemeente

PKN Minnertsga kreeg opnieuw het certificaat Faitrade Gemeente
Afgelopen dinsdag kreeg PKN Minnertsga opnieuw het certificaat Faitrade Gemeente uitgereikt op het gemeentehuis in Franeker. 
Wethouder  Jan Dijkstra overhandigde de certificaten aan diverse bedrijven en instellingen waaronder onze Kerkelijke Gemeente. Het streven is om de hele Waadhoeke hier warm voor te maken.
Het certificaat hangt inmiddels in de Twaskar.
 
It tsjerkekoar song dit liet by it ôskie fan Lieuwe Wijbenga op'e wize: Jingle Bells. It tsjerkekoar song dit liet by it ôskie fan Lieuwe Wijbenga op'e wize: Jingle Bells.
lees meer »
 
UIT DE REGIO UIT DE REGIO
In sjongbondel foar Hindrik van der Meer
lees meer »
 
GEMEENTEREIS NAAR ISRAËL GEMEENTEREIS NAAR ISRAËL
lees meer »
 
Verzamel postzegels, kaarten en ander materiaal Verzamel postzegels, kaarten en ander materiaal
lees meer »
 
Sûnt in pear jier ha wy de ‘blommegroet’ Sûnt in pear jier ha wy de ‘blommegroet’
Minsken dy’t in steuntsje yn de rêch brûke kinne, krije de blommen, dy’t sneins yn tsjerke stean, thús besoarge.


Om’t der wikeliks mar ien bosk blommen út te jaan is, krije oaren in kaart.
Om’t wy net witte, wat der him achter elke doar ôfspilet, hawwe wy help nedich.
Dêrom de fraach oan in elk, om oan ús troch te jaan wa’t wol in groet fan ús brûke kin.
Wy tinke dan oan minsken dy’t siik binne, in ien of oare jubileum ha, in berte of in ferstjerren fan in dierbere.
Soks kin troch jûn wurde oan:


Alfêst bedankt foar jimme help en it sprekt foar himsels, dat der fertrouwelik mei dizze ynformaasje omgien wurdt.
de diakony fan de Protestantse Gemeente Minnertsgea.

 
 
ALPHA CURSUS ALPHA CURSUS
Hoi allegearre,
Yn jannewaris binne wy los gongen mei sa‘n 9 doarpsgenoaten út Minnertsgea oan in Alpha kursus.
 
lees meer »
 
Classis Zendingsproject is: Rwanda Classis Zendingsproject is: Rwanda
Het verhaal van mama Rose uit Rwanda
lees meer »
 
Oud ijzer  inzameling

Oud ijzer  inzameling
  

Ten behoeve van het Jeugdwerk Minnertsga

Graag inleveren in de daarvoor bestemde bak
bij de firma Vrieswijk op Colkesyl.