Liturgie Kerkdienst 15 mei Liturgie Kerkdienst 15 mei
Klik hier voor het live bekijken 
                                        
Voorganger:  Ds. J. Lindeboom
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk
De paaskaars wordt aangestoken door Eeke

luisteren via kerkomroep  -> alleen geluid
Orgelspel

Welkom

Aansteken van de paaskaars

Lied 103: 1 & 9
1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

9. Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Komt allen tot de lof des Heren saam.
Lof zij den Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

Stilte
Bemoediging en groet

Lied 992


Bezinning

Lied 654: 6
6. Zingt dan de Heer, stemt allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht.
in Christus is ons leven!

Gebed

Sow 190: 1 & 4
1. Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.
Refr.: Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.

4. Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.
Refr.: Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.

Kinderkerk

Johannes 13: 31-35
31 Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door Hem de grootheid van God. 32 Als Gods grootheid door Hem zichtbaar geworden is, zal God Hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. 33 Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen Me zoeken, maar wat Ik tegen de Joden gezegd heb, zeg Ik nu ook tegen jullie: “Waar Ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.” 34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

Lied 320: 1 & 2
1. Wie oren om te horen heeft,
hore naar de wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden,
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israël, mijn geboden.

2. Bemint uw Heer te allen tijd,
dient Hem met alles wat gij zijt,
aanbidt Hem in uw daden.
Dit is het eerste en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

Deuteronomium 6: 1-9
1 Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. 2 U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u lang leven. 3 Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd.
4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5 Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. 6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

Lied 320: 4 & 5
4. De macht der liefde is zo groot,
geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord,
God heeft het tot ons gesproken.

5. De liefde spreekt haar eigen taal,
alle kwaad bedekt zij duizendmaal -
vergeef al wie u griefde.
Dit lied zal in de lucht opgaan,
maar blijve in ons de liefde.

Verkondiging

Lied 791: 1, 3 & 6
1. Liefde, eenmaal uitgesproken,
als Uw Woord van het begin.
Liefde wil ons overkomen,
als geheim en zegening.

3. Liefde luidt de Naam der namen,
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft,
over ons: wil ons genezen,
bron van Liefde, Liefde zelf.

Gebed
Collecte

Lied 413
1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle englen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
`Heilig, heilig, heilig' toe!

3. Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan -
laat ons niet verloren gaan.

Zegen


 
 
 
Uitzending kerkdienst Uitzending kerkdienst
Klik hier voor het live bekijken

Lukt het u niet om thuis geluid en BEELD te krijgen vraag dan alstublieft om hulp.
Graag willen we dat iedereen meekijkt.
Een berichtje naar Lenie of Cor of mailtje naar: beeldengeluidminnertsga@gmail.com
kan veel oplossen.
 
It krús by de tsjerke

It krús by de tsjerke
 
Hemelvaartdag

Hemelvaartdag
 
POSTZEGELS EN KAARTEN

POSTZEGELS EN KAARTEN
Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge

Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld in te leveren in de kerk. Misschien heeft u het inleverpunt hiervoor wel zien staan in de (toren) van de kerk? Wat kunt u nog meer doen?
  • Vraag op uw werk, school of vereniging om de lege cartridges en toners te verzamelen.
  • Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
  • Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde maar worden weer gebruikt als knutselmateriaal.
  • Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.
     
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met: een Zendingscommissielid of kijk op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties.

 
 
De Bloemengroet - De Kaartengroet

De Bloemengroet - De Kaartengroet
Al heel wat jaren bestaat de Bloemengroet in Minnertsga. Dit houdt in dat alle mensen, woonachtig in Minnertsga, die ziek zijn, een oppepper kunnen gebruiken, er aan hen gedacht wordt, die eenzaam zijn of gewoon omdat iemand uit het dorp vindt dat hij/zij een bloemetje verdient/nodig heeft, op zondag een bloemetje kan ontvangen.
(verjaardagen en jubilea krijgen via anderen wegen aandacht).

 
lees meer »
 
Oud ijzer  inzameling Oud ijzer  inzameling

Wij willen graag iedereen bedanken die ons geholpen heeft bij het inzamelen van oud ijzer. Door uw hulp hebben we weer een mooi bedrag bij elkaar verzameld. Hier kunnen we weer leuke activiteiten van doen. Heel erg bedankt!! 
Heeft u nog oud ijzer de container staat er nog, bij Vrieswijk op het terrein. 
Bedankt!!! 
 
Namens Club Minnertsga.