zo 22 november 2020

Kerkdienst Eeuwigheidszondag

Locatie: 
 Meinardskerk
Tijdstip: 
 9.15 uur          

Eeuwigheidszondag

Voorgangers:
ds. Jelte Lindeboom
mevr. Tsjikke Bloem

Organist: Dirk Norbruis

 Lied 23C: 1, 2 & 3
1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom
en niets dat mij ontbreekt.

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

3. Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

Welkom en mededelingen

Aansteken van de paaskaars

Lied 1005: 1 & 4
1. Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Stil gebed
Bemoediging en groet

Lied 139B
1. Heer U doorgrondt en kent mij,
Mijn zitten en mijn staan.
En U kent mijn gedachten,
Mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond O Heer die zijn voor U bekend.
En waar ik ook naar toe zou gaan,
Ik weet dat U daar bent.

Heer U bent altijd bij mij,
U legt U handen op mij,
En U bent voor mij,
En naast mij,
En om mij heen.

Heer U bent altijd bij mij,
U legt U handen op mij,
En U bent voor mij,
En naast mij,
En om mij heen.
Elke dag.

2. Heer U doorgrondt en kent mij,
Want in de moederschoot.
Ben ik door U geweven,
U bent oneindig groot!
Ik dank U voor dit wonder heer,
Dat u mijn leven kent.
En wat er ook gebeuren zal,
Dat U steeds bij mij bent!

Heer U bent altijd bij mij,
U legt U handen op mij,
En U bent voor mij,
En naast mij,
En om mij heen.

Heer U bent altijd bij mij,
U legt U handen op mij,
En U bent voor mij,
En naast mij,
En om mij heen.
Elke dag!
Gebed

Mattheus 11: 28-30
28Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 29Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 

Overdenking

We luisteren naar ‘As it is in heaven’ uitgevoerd door Jan Lenselink en Andre van Vliet

GEDACHTENIS
Mensen die ons lief zijn willen we niet vergeten. Wij ‘bewaren voor morgen’ wat ons zo nadrukkelijk aan hen herinnert. Wij bewaren dingen, die wij door willen geven aan een volgende generatie: een mooie ring, een bijzonder dagboek, een foto ... En we bewaren verhalen en uitspraken en gezegdes die zo kenmerkend waren voor degene die gestorven is. Zo zijn wij ook voor God, als Hij zegt: “Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, ik houd zo veel van jou”.
En niet te vergeten: we bewaren haar of zijn naam. “Je naam is een kostbaar parfum” staat in Hooglied. Een naam is meer dan letters, het is heel het leven. Een naam is kostbaarder dan parfum. Ze zal geschreven worden in de palm van Gods hand. Het is vanuit dit perspectief dat wij hier vanmorgen de namen noemen van hen die gestorven zijn en ons voorgegaan zijn naar Gods Rijk. Wij nemen ook de namen in herinnering van hen die wij niet noemen, maar toch in onze gedachten zijn.
Ook wordt een laatste kaars aangestoken voor de overledenen van alle tijden en alle plaatsen, die ons zijn voorgegaan, die leven in ons hart en die wij gedenken in liefde, verbondenheid en dankbaarheid, als teken van onze hoop, dat leven niet eindigt bij de grenzen van de dood. 

We gaan - voor zover mogelijk - staan en gedenken in stilte hen, die ons zijn voorgegaan naar de Heer. 

Abba Heit
Jowes bin ik, Abba Heit,
en fan oars gjinien.
Wat Heit wol en wat Er seit
bin ik tagedien.
Leafde dy’t ús nea ferlit,
set myn hert yn fjoer.
Jowes bin ik, Abba Heit.
Jezus kocht ús djoer.

Jowes wêze, Abba Heit,
hiel myn hear en fear.
Bring wat djip ferskûle leit
ûnder Jo regear.
Lûkt de kjeld my dochs yn ’t hert,
kom dan mei Jo fjoer.
Jowes bin ik, Abba Heit,
Jezus kocht ús djoer.

Gebed

Liet 416
1. Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol oant wersjen oer ús weitsje,
lit gjin kwea ús rigen reitsje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

2. Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol ús mei jo wjukken hoedzje,
stypje as de stoarmen woedzje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

3. Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol de wegen foar ús sljochtsje,
ús net nei ús sûnden rjochtsje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

4. Hear, wês mei ús oant in oare kear,
as wy wurch en warleas binne,
lit ús dan troch Jo oerwinne.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Zegen


Na de zegen mag ieder een kaarsje voor in de kerk aansteken en kan de familie de kaars en de steen meenemen.
 

terug