zondag 13 juni 2021

Kerkdienst

Locatie: 
 Meinardskerk
Tijdstip: 
 9.15 uur

Voorganger: Ds. J. Lindeboom 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 

Wil je een dienst bijwonen, neem dan contact op met het nummer 06-39866952 (dit kan gebeld worden, spreek dan uw naam in of stuur een whatsapp met uw naam) ook kun je mailen naar pkn.msga@gmail.com en vermeld ook daarbij je naam.
Wij willen iedereen er nogmaals op wijzen dat opgave noodzakelijk blijft en dit kan tot vrijdagavond 20.00 uur, omdat er maximaal plaats is voor 30 personen.

13 juni 2021, Minnertsga, 9.15 uur

Klik hier voor de uitzending via kerkomroep   

Orgelspel

Lied 302: 2, 3 & 4 (voor de dienst)

2.  U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze Koning!

3. O Jezus, die de Christus zijt,
des Vaders Eengeboren,
Gij hebt ons van de toorn bevrijd
en redt wie was verloren.
Gij, Lam van God, voor ons geslacht,
verhoor ons roepen uit de nacht,
erbarm U over allen!

4. O Heilge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus' dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.

Welkom
Aansteken van de paaskaars

Stilte
Bemoediging en groet

Lied 150a: 1 & 4
1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Leef het goede

Lied 704: 1 & 3
1. Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Gebed

Marcus 4: 26-34
26 En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: 27 hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. 28 De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. 29 Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’
30 En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? 31 Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. 32 Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’
33 Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun Gods boodschap, voor zover ze die konden begrijpen; 34 hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles.

Exodus 32: 1-6
1 Het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar niet van de berg afkwam, verdrongen ze zich om Aäron en eisten van hem: ‘Maak een god voor ons die voor ons uit kan gaan, want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet.’ 2 Aäron antwoordde: ‘Neem dan uw vrouwen, zonen en dochters hun gouden oorringen af en breng die bij mij.’ 3 Hierop deden alle Israëlieten zonder aarzelen hun gouden oorringen af en gaven die aan Aäron. 4 Alles wat ze hem brachten smolt hij om en hij goot er een beeld van in de vorm van een stierkalf. Het volk riep uit: ‘Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!’ 5 Toen Aäron besefte wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor het beeld en kondigde hij aan dat er de volgende dag een feest voor de HEER zou zijn. 6 De volgende morgen vroeg brachten ze brandoffers en vredeoffers. Ze gingen zitten om te eten en te drinken, en stonden daarna op om uitbundig feest te vieren.

Lied 802: 3, 4 & 5 (melodie Sjongend op wei 118)
3. Menigeen ging zelf op pad,
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan,
laat ook hem het Woord verstaan.
Refrein: Here God, wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

4. Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet.
Tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
Refrein

5. Velen, die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af,
hunk'rend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijpt hun hand.
Refrein

Verkondiging
Orgelspel

Gebed

Liet 422
1. Lit de wurden,
al jo wurden,
reitsje ús yn’t moed,
dat wy fruchten drage,
no en alle dagen
en dan komt it goed.

2. Lut ús witte,
nea ferjitte,
Jo haww’ ús fersein: sêfte krêften kinne
alle macht oerwinne,
frede sûnder ein.

3. Lit ús hoopje,
bidd’ en hoopje,
dat de leafde wint
en dêr dan by bliuwe,
libje út it leauwe
dat Gods ryk begjint.

Zegen
 

terug