zondag 22 augustus 2021

Kerkdienst

Locatie: 
 Meinardskerk
Tijdstip: 
 9.15 uur

                               
Dienst verzorgt door de
  30+ groep
Collecten:  Kerk en Pastoraal Werk


Klik hier voor uitzending via Kerkomroep

Thema – Van Pauze van Play

 1. Lied (zingen voor de dienst) Johannes de Heer 140 vers 1 en 2

  De open poort
  1 Ik zie een poort wijd open staan,
  Waardoor het licht komt stroomen,
  Van ’t kruis, waar ’k vrijelijk heen mag gaan
  Om vrede te bekomen.

  refrein:
  Genade Gods, zoo rijk en vrij!
  Die poort staat open, ook voor mij,
  voor mij, voor mij,
  staat open ook voor mij.

  2 Die open poort laat d’ingang vrij
  Aan wie komt binnenvlieden.
  Aan rijk en arm, aan u en mij
  Komt Jezus vrede bieden.

  refrein
   
 2. Welkom en mededelingen
   
 3. Aansteken paaskaars
   
 4. Lied 146C – Alles wat adem heeft love de Here vers 1 en 4
  Alles wat adem heeft love de Here,
  zinge de lof van Isrels God .
  Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
  roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
  Die lijf en ziel geschapen heeft,
  worde geloofd door al wat leeft.
  Halleluja, Halleluja.

  Hij is ‘t, die hemelen, zeeën en aarde,
  die al wat is tot aanzijn riep,
  de enige God die zijn macht openbaarde,
  Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
  Hij, die het al heeft in zijn hand,
  houdt ook ons zwak geloof in stand.
  Halleluja, Halleluja.
 
 1. Votum en groet –  
 
 1. Opwekking 167 – Samen in de naam van Jezus
  Samen in de naam van Jezus
  heffen wij een loflied aan,
  want de Geest spreekt alle talen
  en doet ons elkaar verstaan.
  Samen bidden, samen zoeken,
  naar het plan van onze Heer.
  Samen zingen en getuigen,
  samen leven tot zijn eer.

  Prijs de Heer, de weg is open
  naar de Vader, naar elkaar.
  Jezus Christus, Triomfator,
  mijn Verlosser, Middelaar.
  Vader, met geheven handen
  breng ik U mijn dank en eer.
  ’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
  Jezus Christus is de Heer!
   
 2. Gebed – de nacht

De nacht is weer verdwenen,
U geeft een nieuwe dag.
Waarop ik in Uw liefde,
Vandaag weer leven mag.

Geef krachten voor het werken,
Maar ook als het niet gaat.
Laat mij het dan weer merken,
Dat U steeds naast me staat.

Wil kind’ren toch bewaren,
Op wegen die zij gaan.
Bescherm hen in gevaren,
Geef dat zij U verstaan.

Zo bid ik Heer voor allen,
Voor mensen groot en klein.
Laat in Uw hand hen vallen,
Bij U geborgen zijn.

Kinderen naar voren


 
 1. Kinderlezing uit de Samenleesbijbel
   
 2. Lied evangelische liedbundel 398 - handen heb je om te geven

  Handen heb je om te geven,
  van je eigen overvloed.
  En een hart om te vergeven
  wat een ander jou misdoet.
Refrein:
Open je oren om te horen,
Open je hart voor iedereen.
Open je oren om te horen,
open je hart voor iedereen.

Oren heb je om te horen
naar de mens die vrede is.
En een hart om te geloven
in zijn Geest die liefde is.

Refrein


Kinderen gaat kleuren
=> Kleurplaat 20 stuks
https://www.kleurplaten-kleurplaat.nl/i/kleurplaten/lichaam/6860-lichaam-kleurplaat.gif
 1. Bijbel lezing Filippenzen Bijbel in Gewone Taal
  Filippenzen 1 – vers 1 t/m 11

  De brief aan de christenen in Filippi

  Begin van de brief

  Paulus groet de christenen in Filippie
  1. Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de leiders en de helpers van de kerk in Filippi.
  Ik schrijf deze brief samen met Timotëus. Wij zijn allebei dienaren van Jezus Christus. 2. Ik wens jullie toe dat God, onze Vader, en de heer Jezus Christus goed voor jullie zijn en jullie vrede geven.

  Paulus dankt God
  3. Steeds als ik aan jullie denk, dank ik mijn God. 4.En elke keer als ik voor jullie bid, doe ik dat met vreugde. 5. Want vanaf de dag dat jullie zijn gaan geloven, hebben jullie altijd meegeholpen om het goede nieuws bekend te maken. 6. Eén ding weet ik heel zeker: God maakt nieuwe mensen van jullie. Hij is daar al mee begonnen, en op de dag dat Jezus Christus terugkomt, zullen jullie volmaakt zijn.
  7. Natuurlijk denk ik zo over jullie allemaal, want ik houd van jullie met heel mijn hart. God is goed voor ons allemaal, en daarom voel ik me sterk verbonden met jullie allemaal. Het maakt niet uit of ik in de gevangenis zit, of in vrijheid het goede nieuws verdedig. 8. God weet hoe ik ernaar verlang om jullie allemaal te ontmoeten. Hij weet dat ik jullie liefheb, net zoals Jezus Christus jullie liefheeft.
  9. Ik bid dat jullie liefde steeds groter wordt. Want dan zullen jullie steeds meer weten en begrijpen. 10-11. Dan weten jullie wat echt belangrijk is. Dan zullen jullie goed leven, als mensen die gered zijn door Jezus Christus. Dan leven jullie tot eer van God. En dan zullen jullie volmaakt en zuiver zijn op de dag dat Christus terugkomt.
   

Filippenzen 3 – vers 12 t/m 16
Denk alleen aan de toekomst
12. Christus heeft mij uitgekozen om hem van dichtbij te leren kennen. Ik doe mijn uiterste best om dat doel te bereiken. Maar ik ben nog niet zover. 13. Nee, vrienden, ik denk echt niet dat ik mijn doel al bereikt heb. Maar één ding is zeker: over vroeger maak ik me niet meer druk, ik denk alleen aan de toekomst!
14. God wil mij naar de hemel halen omdat ik Jezus Christus dien. Ik doe mijn uiterste best om die beloning te krijgen.
15. En dat zou het doel moeten zijn van iedere volmaakte christen. Misschien denken jullie daar anders over, maar dan zal God jullie dat nog wel duidelijk maken. 16. Bedenk in ieder geval: we hebben al veel bereikt, maar nu moeten we ook doorgaan!

 
 1. Lied (Opwekking 616 houd mij dicht bij u)  https://youtu.be/h61KiAJ7iLo
   
 2. Overdenking (inspiratie voor elke dag)
   
 3. Intermezzo
   
 4. Dankgebed
  Heer, geef mij een taak om aan te werken,
  een toekomst om naar te streven,
  een doel om me naar te richten,
  en een raad om te volgen.

  Toon mij een weg om te bewandelen,
  een bron om op te frissen en een plaats om te rusten.
  Leer mij een lied om te zingen,
  een woord om te troosten
  en een gebed om te danken.

  Richt mijn handen om te steunen,
  mijn oren om te luisteren,
  mijn hart om te beminnen,
  mijn ogen om te bewonderen.

  Geef mij een moment om te bezinnen,
  een brood om te delen,
  blijheid om door te geven,
  moed om vol te houden en vrienden om dat samen te doen.

  Geef mij geloof, hoop en liefde.
  Geef mij uw Geest.
  Amen
   
 
 1. Slotlied - Wat de toekomst brengen moge 913 vers 1, 2, 4.
  1. Wat de toekomst brengen moge,
  Mij geleidt des Heeren hand;
  moedig sla ik dus de oogen
  naar het onbekende land.
  Leer mij volgen zonder vragen;
  Vader, wat Gij doet is goed!
  Leer mij slechts het heden dragen
  met een rustig kalmen moed!

  2. Heer, ik wil Uw liefde loven,
  al begrijpt mijn ziel U niet.
  Zalig hij, die durft gelooven,
  ook wanneer het oog niet ziet.
  Schijnen mij Uw wegen duister,
  zie, ik vraag U niet: waarom?
  Eenmaal zie ik al Uw luister,
  als ik in Uw hemel kom!

  4. Waar de weg mij brengen moge,
  aan des Vaders trouwe hand
  loop ik met gesloten oogen
  naar het onbekende land.
   
 2. Sluiten: einde gekomen van de dienst.
  Collecten, Kerk en Pastoraal Werk.
   
 3. Lied 425 - vervuld van uw zegen
  Vervuld van uw zegen
  gaan wij onze wegen
  van hier, uit dit huis
  waar uw stem wordt gehoord
  in Christus verbonden
  tezamen gezonden
  op weg in een wereld
  die wacht op uw woord

  Om daar in genade
  uw woorden als zaden
  te zaaien tot diep
  in het donkerste dal
  door liefde gedreven
  om wie met ons leven
  uw zegen te brengen
  die vrucht dragen zal 
 

  Van pauze…                                         …naar play
Zondag 22 augustus 9.15 uur
Georganiseerd door 30+
 

terug