zondag 19 september 2021

Kerkdienst - Startzondag

Locatie: 
 Meinardskerk
Tijdstip: 
 9.15 uur       

Minnertsga in beweging
klik hier voor uitzending via de kerkomroep


Orgelspel

Welkom
Aansteken van de paaskaars

Ev. Liedbundel (ELB) 217 (2x)
U maakt ons één, U bracht ons tezamen.
Wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één, U bracht ons tezamen.
Wij eren en aanbidden U.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.

Stilte
Bemoediging en groet

ELB 346
1. Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wonder groot,
die zichzelve gaf aan 't kruishout
en mij redde van de dood.

refrein:
Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij, kocht Hij ook mij;
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij!

2. 'k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op zich nam mijn straf;
hoe in liefde en genade
Hij 't rantsoen gewillig gaf.

3. 'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen,
spreken van zijn grote kracht,
Hij kan overwinning geven
over zond' en satans macht.

4. Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn
om mij 't leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn. 
Inleiding op het thema
Lied: hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen (2x)
oren, ogen, puntje van je neus,
hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen.

Gebed
Lees je bijbel, bid elke dag (ELB 459)
Lees je bijbel, bid elke dag,
bid elke dag, bid elke dag.
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag.
Dat je groeien mag,
dat je groeien mag.
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag.

Read your bible, pray every day,
pray every day, pray every day.
Read your bible, pray every day,
if you want to grow, if you want to grow,
if you want to grow.
Read your bible, pray every day,
if you want to grow.

Lês dyn bibel, bid eltse dei,
bid eltse dei, bid eltse dei.
Lês dyn bibel, bid eltse dei,
dasto groeie meist, dasto groeie meist,
dasto groeie meist.
Lês dyn bibel, bid eltse dei,
dasto groeie meist.

I Corinthiërs 12: 12-25
Christenen vormen samen één geheel
12 Het menselijk lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen. En al die verschillende delen vormen samen dat ene lichaam. Net zo vormen wij samen één lichaam, want we horen allemaal bij Christus. 13 We zijn allemaal gedoopt. We hebben allemaal die ene heilige Geest gekregen. Dat geldt voor Joden en voor niet-Joden, voor slaven en voor vrije mensen. Wij vormen samen één geheel.
Alle delen van het lichaam zijn nodig
14 Een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit veel verschillende delen.
15 Stel dat de voet zegt: ‘Jammer, ik hoor niet bij het lichaam, want ik ben geen hand.’ Dat kan de voet wel zeggen, maar een voet hoort toch echt bij het lichaam! 16Of stel dat het oor zegt: ‘Jammer, ik hoor niet bij het lichaam, want ik ben geen oog.’ Dat kan het oor wel zeggen, maar een oor hoort toch echt bij het lichaam!
17 Als het hele lichaam alleen maar uit ogen bestond, dan zouden we niet kunnen horen. En als het hele lichaam alleen maar uit oren bestond, dan zouden we niet kunnen ruiken. 18God heeft elk deel van het lichaam een eigen taak gegeven. Precies zoals hij dat wilde.
Alle delen van het lichaam zijn belangrijk
19-20 Een lichaam bestaat dus uit veel delen, en al die delen zijn verschillend. Want als ze allemaal hetzelfde waren, zouden ze nooit met elkaar één lichaam kunnen vormen.
21 Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig.’ En het hoofd kan niet tegen de voeten zeggen: ‘Ik heb je niet nodig.’ 22 Nee, natuurlijk niet! Sommige delen van het lichaam lijken minder belangrijk, maar we hebben ze toch echt nodig.
23 Ons lichaam heeft ook delen waarvoor we ons schamen, en delen waarmee we onze behoefte doen. Maar juist voor die delen zorgen we extra goed, en we bedekken ze zorgvuldig met kleding. 24 De delen van het lichaam waar we trots op zijn, hebben die extra zorg niet nodig.
We zorgen dus extra goed voor die delen van ons lichaam die dat nodig hebben. God heeft dat zo gewild, toen hij de mens maakte. 25 Want hij wil niet dat het ene deel van het lichaam zichzelf belangrijker vindt dan het andere deel. Nee, alle delen van het lichaam moeten met elkaar verbonden zijn.

ELB 428
1. Dit is m'n hand en dat m'n voet
'k Heb ze allebei nodig
Waar moet ik heen als één het niet doet
Niets is er overbodig
'k Heb m'n voeten nodig om te lopen
En m'n handen om m'n schoenen vast te knopen
Hand voet knie oog oor neus keel
Alles is nodig niets teveel
Alles is nodig niets teveel

2. M'n hand kan niet zeggen tegen m'n voet
Ik heb jou niet nodig
Stel je es voor dan ging het niet goed
Niets is er overbodig
Want al kan ik met m'n handen ballen
Zonder m'n voeten zou ik op m'n snufferd vallen
Hand voet knie oog oor neus haar
Alles is nodig voor elkaar
Alles is nodig voor elkaar


3. Ik ben de hand en jij de voet
Wij zijn allebei nodig
wat ik niet kan, kan jij juist goed
Niemand is overbodigJij bent gemaakt om mee te spelen
Te lachen en te huilen en alles mee te delen
Niemand is minder, niemand is meer
Ieder is nodig bij de Heer
Ieder is nodig bij de Heer

Overdenking

Lied 139b
Heer U doorgrondt en kent mij,
Mijn zitten en mijn staan.
En U kent mijn gedachten,
Mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond O Heer die zijn voor U bekend.
En waar ik ook naar toe zou gaan,
Ik weet dat U daar bent.

Heer U bent altijd bij mij,
U legt U handen op mij,
En U bent voor mij,
En naast mij,
En om mij heen.

Heer U bent altijd bij mij,
U legt U handen op mij,
En U bent voor mij,
En naast mij,
En om mij heen.
Elke dag.

Heer U doorgrondt en kent mij,
Want in de moederschoot.
Ben ik door U geweven,
U bent oneindig groot!
Ik dank U voor dit wonder heer,
Dat u mijn leven kent.
En wat er ook gebeuren zal,
Dat U steeds bij mij bent!

Heer U bent altijd bij mij,
U legt U handen op mij,
En U bent voor mij,
En naast mij,
En om mij heen.

Heer U bent altijd bij mij,
U legt U handen op mij,
En U bent voor mij,
En naast mij,
En om mij heen.
Elke dag!

Afscheid van Piet Haagsma
Lied 913: 1
1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Gebed

Liet 939
1. By Jo, myn Hear, ha’k hope fûn,
Jo binn’myn krêft, myn liet, myn ljocht,
myn fûnemint, myn fêste grûn,
Jo hawwe my yn ‘t tsjuster socht.
Myn eangst is oer, myn drift is gien,
jo fredewurd haw ik ferstien.
Ik wifkje net, maar fyn myn rêst,
yn Kristus’ leafde stean ik fêst.

2. Jo waarden minsk’en kamen del
yn al ús pin’en striderij,
ferlosten ús fan dea en hel
en makken fan de skuld ús frij.
Jo sloegen al ús kwea oan’t krús
en bring’ûs by de Heit wer thús.
Ja, troch jo krêft, jo kostber bloed,
is’t tusken God en ús wer goed.

3. Ik libj’yn Jo en Jo yn my,
sa hat it west sûnt myn begjin.
Der is gjin macht sa grut dat hy
my fan jo leafde skiede kin.
Jo haww’it wûn en hearskje no,
ik bin foargoed in bern fan Jo. Ik
hear jo rop wêr’t ik mar gean, Jo
binne it_doel fan myn bestean.
Zegen

Liet 425
Wy gean mei jo segen bliermoedich ús wegen,
jo wurd fan omhegen joech ús nije moed.
Hy dy’t ús behâld is, it ljocht fan ‘e wrâld is,
wol waarmje wat kâld is mei syn leafdegloed.
Wat Kristus ús learde is sied ta bekearing,
wy siedzj’ it op ierde en wachtsj’op wat komt.
En ûnder de hoede fan Him dy’t ús stjoerde
sill’leafde en goedens aanst dije rûnom.


 
 

terug