Bêste minsken,

Bêste minsken,
Der binne hiele moaie kreaasjes makke.
De kaarten wurde aanst brûkt om nei minsken te stjoeren, dy’t wol in steuntsje yn ‘e rêch brûke kinne.
Fansels kinne we noch wol mear kaarten brûke en dêrom is der wer in middei pland.
Wannear: 13 maart
Hoe let   : 14.30 oere
Wêr        : yn de Twaskar
De kofje/tee stiet dan klear.
We rekkenje wer op in grutte opkomst. Dus, der hinne!
Groetnis, út namme fan de diakony, Tini

 
 
terug