GEBOORTEBERICHT GEBOORTEBERICHT

“Noch mear wy mei dy”
 
Yfke Anna
 
Geboren op 23 januari 2018
De gelukkige en dankbare ouders en broertje Fokko, Marrit en Ydwer Sijbrandij, Maria Louisastraat 28,   8933 AP Leeuwarden.
 
De kerkenraad feliciteert de ouders met hun kindje en hopen dat ze voorspoedig mag opgroeien in hun gezin en onze kerkelijke gemeenschap.
 

 
DANKBETUIGING DANKBETUIGING

Hjirbij wolle we jimme allegearre bedanke foar alle leave en
bemoedigjende wurden, de prachtige kaarten, blommen en oare attinsjes die't we de ôfrûne moannen krigen ha. It is geweldich dat der sa om je tocht wurd yn dizze drege tiid.
Groetnis fan Petra, Sijbren, Fenna & Rixt.