DORPSGENOATEN, DORPSGENOATEN,

It is yn ien wurd geweldich, sa'n meilibjen at wy fan jimme krije, yn wat foar foarm dan ek.
Wy binne der stil fan en it docht ús dan ek hiel goed!!!          
 Tige, tige tank hjir foar!!!
 
Groetnis, Piet & Sietske.
 

terug