UIT DE KERKENRAAD UIT DE KERKENRAAD
Lieve mensen,
Inmiddels zitten we al een paar weken in een strengere lockdown. Het is de bedoeling om zo weinig mogelijk contacten te hebben. In ons dorp is het de laatste tijd ook behoorlijk tekeer gegaan dit virus. Dat is toch schrikken, nu het zo dicht bij komt, nu mensen, die je goed kent, besmet zijn. Dat is ook de reden dat ik nu in plaats van Piet, dit stukje mag schrijven. Hij is getroffen door dit virus, zoals meerdere gemeenteleden. Laten we bidden en hopen dat hij en iedereen weer mag genezen, dat het vaccin mag helpen om dit onder de duim te krijgen.
Voor ons als gemeente betekent dit ook wel het een en ander. Geen bezoekers tijdens de diensten. Ook met bezoekers, wat is het een raar gevoel en idee, dat je zo ver uit elkaar zit, moet zitten. Je komt dan alleen of met z’n tweeën en zo ga je ook weer naar huis. Via de computer of de TV kun je diensten volgen, maar dat is toch anders dan bij elkaar zijn. En toch ... dit is niet alleen voor jezelf, of je naaste familie, die is - hoe klein ook - een bijdrage aan het uiteindelijke welzijn van de samenleving en het bestrijden van dit virus.
Als volgelingen van Jezus mogen wij op zien naar Hem, die gekomen is om zijn volk en de wereld redding te brengen. Deze Jezus kwam in alle soberheid en kwetsbaarheid en stond naast de kwetsbaren en zieken om hen te steunen. Houdt dat vol met elkaar in navolging van Hem.
Houdt moed en dank God voor dat wat wel mogelijk is, wat kan!
Via nieuwsbrieven proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden en wat te bemoedigen. Dat we licht mogen zien in deze situatie. Dat wij Gods reddende licht mogen zien in het Kind Jezus!
Ik wil afsluiten met een mooi kerstlied van Margryt Poortstra.


Foar it folk dat yn’e nacht rûn,
liket it wol ljochtskyndei.
Dêr’t it tsjuster oan’e macht wie,
winkt in nije, wûndre wei.
Jubelje sil alle minsken,
bliidskip set de toan tenei.

Want it bern is foar ús berne,
ûnder ús de minskesoan,
dy’t as kening fan’t ferlerne
rjochtsje sil op Davids troan.
As in heit sil hy regearje,
leafde hat de macht fuortoan.
                                                                            

Ds. Jelte Lindeboom.
 
 
Gemeenteavond Gemeenteavond
Door de beperking van het aantal bezoekers gaat de gebruikelijke gemeenteavond na de dankstonddienst niet door. De begrotingen 2021 van de diaconie en kerkrentmeesters zullen worden gepubliceerd in Tsjerkenijs van januari 2021.
Belangstellenden kunnen de begrotingen uiteraard ook inzien bij de betreffende penningmeesters.
Gebed
Onderstaand wil ik jullie een bij deze tijd passend gebed meegeven.

Ga met ons mee
God, loop voor ons uit
om een goede weg te wijzen.

Sta achter ons,
als steun in de rug
en omarm ons als een vriend.
Wees onder ons
als we dreigen te vallen
vang ons dan op

Woon in ons midden
en geef kracht voor elke dag

Sta om ons heen
als een muur die ons beschermt
tegen angst en zorgen

Wees boven ons
Uw zon geeft ons warmte

Verlicht ons met uw zegen
vandaag en morgen

Ga zo met ons mee
op al onze wegen
Ga met ons mee
P. Haagsma.
 
 
UIT DE KERKENRAAD UIT DE KERKENRAAD
Beste mensen,
Bekruipt jullie langzamerhand ook het gevoel dat ons leven en onze wereld letterlijk en figuurlijk in vuur en vlam staan. Niet alleen het coronavirus maar ook talrijke andere negatieve zaken en ontwikkelingen spelen daarin een rol.
Denk hierbij aan overstromingen, bosbranden, klimaat, CO2, stakingen, demonstraties, toenemende armoede voor bepaalde groepen, depressie en nog heel  veel andere zaken.
Het is moeilijk om hierin onze weg te vinden. Ook wat het geloof betreft. Het wordt ons misschien allemaal wel eens wat te veel maar weet dat er een God is die wij in dit alles kunnen vertrouwen en die ons terzijde staat.
Laten we in deze moeilijke tijd voor elkaar zorgen en er voor elkaar zijn.
We denken daarbij speciaal aan onze jongeren die in hun leven erg worden beknot door allerlei maatregelen. Ook de kwetsbare ouderen verdienen onze speciale aandacht en zorg.

 
 
Gebruiksplan voor de kerk Gebruiksplan voor de kerk
Er is een gebruiksplan opgesteld, waarin alle voorschriften en afspraken zijn vastgelegd. Algemene aanwijzingen:
- de toiletten zijn in principe gesloten, houdt daar rekening mee voor u
  van huis gaat
- er is geen gaderobe, dus neem de jas mee naar uw zitplaats
- ontsmet bij binnenkomst uw handen bij de ontsmettingszuil
- houdt de 1,5 meter afstand tot elkaar
- volg de aanwijzingen, die worden gegeven, op
- loop zo ver mogelijk naar voren en kijk waar een plekje is, dat wordt aangegeven met een groot hart met ‘welkom’ er onder.
-Gebruik alleen het middenpad van de kerk en niet de zijpaden.

Veilig kerk-zijn
Op zondagmorgen hebben we alles zo goed mogelijk georganiseerd om op een veilige manier samen te kunnen komen. Maar ook op andere momenten dat we als kerk bij elkaar komen, willen we die veiligheid bieden. Of dat nu bij een vergadering of een bijeenkomst in de kerk is of bij iemand thuis. Bij een pastoraal bezoek, een vergadering aan huis of een gespreksgroep bij iemand thuis: overal waar we als kerk samenzijn gaan we er van uit dat jullie je in elk geval aan de 2 belangrijkste afspraken willen houden: bij klachten blijf je thuis en we bewaren anderhalve meter afstand. Zo kan iedereen veilig meedoen. En zingen kan alleen op een verantwoorde manier in de kerkzaal, niet in een van de andere ruimtes.


 
 
wie zijn wij? wie zijn wij?

In het beleidsplan staat het zo:

De gemeente wil een levende en gastvrije gemeente zijn.

Centraal staat de grote liefde van God, zijn zoon Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer en de gaven van de Geest. Onze relatie met Jezus is de basis van ons bestaan. De Bijbel is ons gemeenschappelijk richtsnoer.

Om dit christelijk leven tot ontwikkeling te laten komen zijn wij bereid om ons persoonlijk en samen te oefenen in betrokkenheid bij de Heer, bij elkaar als zijn gemeente en bij het werk in en voor onze wereld.

De gemeente wil een gemeenschap zijn die openstaat voor iedereen, met open oog voor de nood dichtbij en veraf. Een plek van gastvrijheid langs de wegen van een mensenleven, een pleisterplaats voor onderweg. Gemeenteleden zijn er bij elkaar te gast en kunnen hun levensverhaal kwijt.