KERKRENTMEESTERS JULI KERKRENTMEESTERS JULI
Herinrichting kerk
De voortgang voor de herinrichting van de kerk gaat voorspoedig. De eerste tekeningen zijn binnen en ook hebben we al een eerste begroting van de kosten binnen gekregen van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen (SBKG).
Om een en ander verder uit te werken zijn nog wel een paar bijeenkomsten nodig. Ook willen we natuurlijk graag weten van de subsidie mogelijkheden zijn en wat het definitief kostenplaatje gaat worden.
We hopen in de eerstvolgende gemeenteavond de plannen verder toe te lichten.
Corona
De afgelopen maanden zijn er geen diensten geweest in onze kerk. We moesten het doen met de diensten via Radio Eenhoorn of die van de Martinikerk te Franeker. Geen eigen diensten houdt automatisch in dat we ook niet konden collecteren voor de eigen kerk. Veel mensen hebben echter toch gehoor gegeven aan de diverse oproepen. Tot en met mei is er een bedrag van € 1.250,00 gestort op de bankrekening van de kerk. Wij zijn hier heel dankbaar voor. Immers de diensten gaan wel niet door maar de kosten gaan wel door. Voor alle gevers onze hartelijke dank.
Legaat
Onlangs kregen wij het bericht dat Pieter Harry ons een legaat heeft nagelaten. Een bericht waar je niet alleen stil van wordt maar ook dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen. Het vertrouwen dat wij met dit geld iets kunnen doen ten behoeve van de kerk die een centraal punt is binnen onze gemeenschap. Wij hopen dan ook een juiste bestemming voor het ontvangen geld te kunnen vinden.
Pastoraal werker Tsjikke Bloem
De tijd blijft niet stilstaan ook al blijkt het in deze tijd soms wel zo. Onze pastoraal werker Tsjikke Bloem is al weer geruime tijd werkzaam binnen onze gemeenschap en haar eerste contract is bijna al verlopen. Na een prettig gesprek is besloten om het werkverband met Tsjikke Bloem voort te zetten en is haar een nieuw contract aangeboden.

 
 
Herinrichting kerk Herinrichting kerk
De voortgang voor de herinrichting van de kerk gaat voorspoedig. De eerste tekeningen zijn binnen en ook hebben we al een eerste begroting van de kosten binnen gekregen van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen (SBKG).
Om een en ander verder uit te werken zijn nog wel een paar bijeenkomsten nodig. Ook willen we natuurlijk graag weten van de subsidie mogelijkheden zijn en wat het definitief kostenplaatje gaat worden.
We hopen in de eerstvolgende gemeenteavond de plannen verder toe te lichten.

Jaarplan onderhoud kerk
Periodiek maakt de monumentenwacht een overzicht van het te verwachten onderhoud aan de kerk,. Hierin wordt onder anderen opgenomen dat de noordzijde van het dak binnen 10 jaar vervangen moet worden. Om meer inzicht te krijgen hebben we de SBKG gevraagd het onderhoudsplan op geld te zetten. Daarnaast zullen ze ook aangeven wat de subsidie mogelijkheden zijn.
Wanneer alles binnen is zullen we dit samenvatten in een plan voor de komende 10 jaar met daarbij   de daaraan verbonden  kosten. Ook hier geldt dat we de hoop hebben dit in de eerstvolgende gemeenteavond verder toe te lichten.

Collecten
De vaste volgers van de dienst in de Martinikerk in Franeker zien tegen het eind van de dienst de ouderling van dienst met de collectepong. Deze geeft aan dat er niet fysiek gecollecteerd kan worden maar dat iedereen vrij is om zijn of haar bijdrage over te maken naar de plaatselijke kerk.
Wij sluiten ons hier graag bij aan en verwijzen naar Tsjerkenijs waarin het bankrekeningnummer van de Kerkrentmeesters vermeldt staat.

 
 
KERKRENTMEESTERS KERKRENTMEESTERS
Nieuwe stoelen koor
In het vorige Tsjerkenijs noemden wij al dat wij bezig zijn met plannen tot het moderniseren van de kerk en de Twaskar. Onderdeel hiervan was de wens om de stoelen die gebruikt worden tijdens concerten e.d. te vervangen. De drukkerij heeft aangeboden om dit onderdeel te betalen en van dit aanbod hebben wij graag gebruik gemaakt. De stoelen zijn inmiddels binnen met daarbij een viertal karren voor de opslag en het vervoer.
Wij zijn de drukkerij zeer dankbaar dat zij dit voor ons mogelijk hebben gemaakt.
Renovatie kerk
Het eerste overleg met de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen heeft plaatsgevonden en zij zijn nu bezig om de plannen om te zetten in tekeningen en begrotingen. In een volgend Tsjerkenijs hopen wij u meer te kunnen vertellen.
Subsidieaanvraag
Bij de renovatie van het dak en ander groot onderhoud kunnen wij gebruik maken van een subsidiepot van de Rijksoverheid. De huidige subsidiepot loopt tot en met 2021 en daarom zijn we nu al bezig met het aanvragen van gelden voor de periode 2022 – 2027. Ook hierbij is de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen behulpzaam om het aanvraagtraject goed te doorlopen. Uit deze post kan het reguliere groot onderhoud deels betaald worden. Voor de aanvraag is het noodzakelijk dat er een inspectierapport komt en hiervoor is de Monumentenwacht ingeschakeld. Jaarlijks inspecteren zij al de kerk van binnen en buiten en aan de eerstvolgende inspectie zullen zij een rapport koppelen voor het noodzakelijke onderhoud de eerstkomende 5 jaar.
Q code
Binnenkort zal bij het toegangshek een bordje met een Q code geplaats worden. Aan de hand van dit bord, uw mobiele telefoon en een app krijgt u dan de gehele geschiedenis van de kerk te zien. Misschien niet zo interessant voor ons eigen gebouw maar wanneer u dit bordje in een andere plaats ziet kunt u ook van deze app gebruikmaken.
 
 
KERKRENTMEESTERS  KERKRENTMEESTERS 
Toren 
Zoals een ieder kan zien zijn ze momenteel druk bezig met het restaureren van het dak van de toren. 
Voor zover bekend zullen er geen andere werkzaamheden plaatsvinden. Het uurwerk zal ook onder handen genomen worden maar de aanvang hiervan is afhankelijk van de subsidies welke de stichting binnenkrijgt. 
 
Luiden van de klok 
Via de algemene kerkenraad is bij ons het verzoek binnengekomen om aan te geven waarom de klok 4 maal luid gedurende de dag. Met uitzondering van de zondag luid de klok om 8.00, 10.30, 14.30 en 18.00 uur. De goede hoorder zal dan ook in de nabijgelegen dorpen de klok horen luiden. Het luiden van de klok heeft alles te maken met hoe het leven vroeger op het platteland verliep. Vroeg van bed en daarom andere tijden voor koffie en eten dan nu gebruikelijk is. 
Om 8.00 uur luidde de klok om aan te geven dat het koffietijd was. Het luidden om 10.30 uur gaf aan dat het etenstijd was en dat het warme eten op tafel stond. Niet alleen voor de arbeiders maar ook voor de schoolkinderen. Zij gingen om 10.30 uur ook naar huis voor de warme maaltijd. Tegen 14.30 uur was het dan alweer tijd voor de thee en ging de school uit. Tenslotte om 18.00 gaf de klok aan dat het einde werktijd was en ook weer etenstijd. 
Naast deze 4 vaste momenten zijn er ook nog andere redenen om de klok te luiden. Op zondag normaal gesproken 15 minuten voor aanvang van de dienst, ook bij concerten e.d. wordt vaak de klok 15 minuten voor aanvang geluid. 
Tijdens rouwdiensten luid de klok niet alleen 15 minuten voor aanvang van de dienst maar ook tijdens het wegdragen naar het graf en na de graflegging weer gedurende de omgang van de kerk. Hier is geen tijd aan gebonden en is afhankelijk van de grootte van de begrafenis. 
 
Tsjerkepaad/open kerk 
Zoals elders in het Tsjerkenijs al staat vermeld is het ook dit jaar weer een succes geworden. 
Dit valt ook te lezen uit het gastenboek waar vele bezoekers hun bevindingen in schrijven. Ik wil een paar citaten uit het gastenboek met u delen: 
  • “Wat een prachtige kerk” 
  • “Wat een gastvrij ontvangst en werden rondgeleid door enthousiaste vrijwilligers” 
  • “Geweldich wat in ûntfangst en in tige moaie tsjerke” 
  • “Gezelligheid kent geen tijd” 
Waar zou Tsjerkepaad/open kerk zijn zonder al onze enthousiaste vrijwilligers. Daarom Jan en Jetske, Aukje, Hannie, Jappie, Yteke, Foeke en Hieke, Jelte en Albertina, Tjip, Hammie hartstikke bedankt. 
 
 
 
 
 
 
Gereformeerde kerk Gereformeerde kerk
KERKRENTMEESTERS
Bij de ingang staat een kopie van de Gereformeerde kerk te staan welke gemaakt en geschonken is door de heer Jan Posthumus.
Menig uur heeft hij besteed aan dit bouwwerk en het resultaat mag er dan ook zijn. 
 
 
Kerkrentmeesterlijk quotum

Kerkrentmeesterlijk quotum
Kerkrentmeesterlijk quotum: samen betalen aan kerk-zijn

Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk. 
lees meer »
 
Reglement voor het beheer van de Begraafplaats van Protestantse Gemeente te Minnertsga Reglement voor het beheer van de Begraafplaats van Protestantse Gemeente te Minnertsga

Reglement_begraafplaats Minnertsga
 

 
Historische informatie Historische informatie

De Oudheidkundige Vereniging Barradeel heeft de grafregisters van Minnertsga via hun webpagina beschikbaar gesteld. Het betreffen de registers van 1822 - 2000. U kunt deze bekijken via Oud_Barradeel.

Mocht uw interesse uitgaan naar oude foto's van onze kerk, deze zijn beschikbaar bij de Rijks Universiteit Groningen via Kerken_in_Beeld.