Tsjerkenijs berichten in januari Tsjerkenijs berichten in januari
Kerstwijding
Op 16 december j.l. was de kerstwijding van de plattelandsvrouwen en de diaconie.
Wij kunnen terugzien op een bijzondere dag. ’s Morgens eerst de tasjes vullen met broodjes,  ander lekkers en de liturgie voor de kerstwijding. Daarna het rondbrengen hiervan. Bij meer dan 100 adressen hebben wij een tasje bezorgd. En ‘s middags het luisteren naar de dienst. Als diaconie- en plattelandsvrouwenleden  zaten wij in de kerk om voor te lezen uit de liturgie. Zo konden we genieten van de kerstliedjes gezongen door Dirk Jan, Sjaak en Wally. Voor ons allemaal was dit een heel bijzondere beleving.
Op zaterdag 19 december j.l. hebben wij 55 fruitbakjes gebracht naar zieken, mensen die een  dierbare hebben verloren of anderszins een moeilijk jaar achter de rug hebben.
De collecte tijdens de kerstwijding is bestemd voor Syrië.

Ziekenbriefjes/bloemengroet:

Aanmelding en/of vragen?
Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemgroet of een kaart, dan kan dat via de volgende manieren:
Jikke,
Anna
Trienke
blommengroet@gmail.com
Wilt u een financiële bijdrage geven voor de bloemengroet:
Bankrek. Nr. NL93RABO 0119300427  o.v.v. bloemengroet.
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!

Werelddiaconaat
Op zondag 31 januari a.s. staat de dienst in het teken van het werelddiaconaat. Of dit door kan gaan, is nog niet bekend.
Hou hiervoor de nieuwsbrief in de gaten.
De Diaconie.

 
 
STICHTING GERRIJT SJOERDS EN TJAM STICHTING GERRIJT SJOERDS EN TJAM
Veel mensen kennen dit als ‘Niemandsland’. Het is een stichting geworden met de naam van hen, die dit hebben ingezet: Gerrijt Sjoerds en Tjam. Zij hadden veel geld en goed en wilden iets doen voor de armen in Minnertsga na hun dood. Hun familieleden hebben hun deel gekregen. Zij hebben een stuk land van 1,8 hectare apart gehouden om te verpachten. De opbrengst zou ten goede komen aan de armen in het dorp. In 1545 is dit fonds gestart en is nog steeds actief. Toen door de pastoor en later de predikant van de Nederlands hervormde kerk in het dorp en de plaatselijke veldwachter. Uiteindelijk is er een verandering gekomen in de statuten, omdat uiteindelijk de politie ook niet meer in het dorp was. De predikant ds. Jelte Lindeboom van de protestantse gemeente, een lid van de diaconie (Sytze Aartsma) en de voorzitter van Plaatselijk Belang (Jacob Lolkema) vormen nu het bestuur.
De stichting heeft nog steeds als doel middelen te verstrekken en ondersteuning te geven aan mensen of gezinnen in Minnertsga, die niet rond kunnen komen, vanwege onder andere te weinig inkomen of onverwachte zaken, die hen overkomen.
Hierbij kan gedacht worden aan:
- ‘Ik kan mijn kind niet lid van een vereniging laten worden vanwege de contributie’
- ‘mijn kind moet naar het voortgezet onderwijs, maar wij kunnen dit niet betalen’
- ‘door ziekte of omstandigheden kan ik voorzieningen, die ik nodig heb, niet betalen’
Graag willen wij waar mogelijk hulp bieden om de wil van Gerrijt Sjoerds en Tjam te kunnen uitvoeren. Vaak is het ons niet bekend, wie in aanmerking kunnen komen voor deze steun. Zelf kun je contact op nemen of iemand anders vragen dit te doen. Het wordt altijd zeer discreet behandeld. Schroom niet en vraag aan een van de bestuursleden om hulp.
Het bestuur van de stichting Gerrijt Sjoerds en Tjam.
 
 
Het Lammert Brouwersfonds Het Lammert Brouwersfonds
Graag nodigen wij de weduwen van Minnertsga uit om deze traditie van het Lammert Brouwersfonds in stand te houden.
Op donderdag  31 december a.s. van 16.00 tot 17.00 uur is de jaarlijkse uitdeling van het Brouwersfonds in de “TWASKAR”,  eventueel onder het genot van een bakje koffie. Voor degene die zelf niet meer de uitdeling kunnen halen en de uitdeling thuisbezorgd willen hebben kunnen dit doorgeven tot donderdag 31 december vóór 12.00 uur aan Tineke  tel.nr. 471878.