CLUB

CLUB
  Oud ijzer
          inzameling

Ten behoeve van het Jeugdwerk Minnertsga

Graag inleveren in de daarvoor bestemde bak
bij de firma Vrieswijk op Colkesyl.

 
terug