Bêste minsken,

Bêste minsken,
Der binne hiele moaie kreaasjes makke.
De kaarten wurde aanst brûkt om nei minsken te stjoeren, dy’t wol in steuntsje yn ‘e rêch brûke kinne.
Fansels kinne we noch wol mear kaarten brûke.


 
 
terug