Organisatie enquête onder gemeenteleden: Organisatie enquête onder gemeenteleden:
In 2017 werd een thema-gemeenteavond gehouden over het reilen en zeilen van onze gemeente. Deze avond heeft een aantal bijzondere suggesties en aandachtspunten opgeleverd.
Hierbij kwam het idee naar voren om over al deze punten een enquête te houden onder de gemeenteleden. Met de uitkomsten hiervan zou de kerkenraad meer en beter inzicht krijgen in hetgeen er zoal in de gemeente leeft en wat de gevoelens en meningen van de gemeenteleden  zijn over een aantal specifieke punten en onderwerpen.
Ondertussen is er nog een item aan de orde waarbij de kerkenraad de uitkomsten van een enquête goed zou kunnen gebruiken. Dit betreft de opstelling van een nieuw beleidsplan voor onze gemeente. In dit plan moeten de beleidsvoornemens op de verschillende terreinen voor de komende jaren worden vastgelegd. Hierbij moet u denken aan het pastoraat, het diaconaat, de zending en evangelisatie. het jeugdwerk, de toekomst van onze gemeente, de samenwerking met andere gemeenten etc. Al met al heeft de kerkenraad besloten over te gaan tot het instellen van een enquête.
Deze zal in opdracht van de kerkenraad worden georganiseerd en uitgevoerd door een aantal studenten van de NHS/Stendenhogeschool uit Leeuwarden. In de eerste week van januari zullen de enquêteformulieren worden bezorgd bij alle gemeenteleden van 16 jaar en ouder.
In de periode daarna zullen de ingevulde formulieren door de studenten worden opgehaald.
Indien gewenst kunnen de studenten u behulpzaam zijn bij het invullen van het formulier.
De enquête wordt volledig anoniem gehouden. Kerkenraadsleden krijgen dus niet de beschikking over de gegevens van de ingevulde formulieren.
De studenten zullen een eindrapportage van de uitkomsten van de enquête opstellen. Deze zal dan te zijner tijd tijdens een bijzondere gemeenteavond aan de gemeente worden gepresenteerd.
Als kerkenraad doen wij een dringend beroep op u om aan de invulling van het enquêteformulier uw medewerking te verlenen.
 
terug