Sûnt in pear jier ha wy de ‘blommegroet’ Sûnt in pear jier ha wy de ‘blommegroet’
Om’t wy net witte, wat der him achter elke doar ôfspilet, hawwe wy help nedich.
Dêrom de fraach oan in elk, om oan ús troch te jaan wa’t wol in groet fan ús brûke kin.
Wy tinke dan oan minsken dy’t siik binne, in ien of oare jubileum ha, in berte of in ferstjerren fan in dierbere.
Soks kin troch jûn wurde oan:


Alfêst bedankt foar jimme help en it sprekt foar himsels, dat der fertrouwelik mei dizze ynformaasje omgien wurdt.
de diakony fan de Protestantse Gemeente Minnertsgea.

 
terug