Solidariteitskas

Solidariteitskas
Solidariteitskas, helpende handen
Afdragen, bijdragen, aandragen

Afdragen
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaar -
lijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de
Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet ‘zelfvoor-
zienend’ zijn, kunnen er een beroep op doen. Investerin-
gen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, bedoeld om
op weg te helpen.

Bijdragen
Veel van de activiteiten die de Solidariteitskas bevordert,
hebben een dragend karakter. Dat wil zeggen: tot opbouw
van de plaatselijke gemeente en haar leden. Andere
activiteiten vallen niet onder één of enkele gemeenten
maar ondersteunen wel het kerkenwerk. Zo is het een
kwestie van gemeenten die met elkaar áán elkaar geven.

Aandragen
Elke gemeente kan een aanvraag indienen. Zolang het
maar van doen heef t met de kerntaken: pastoraat,
diaconaat en missionair werk. De Commissie Steun-
verlening bekijkt de aanvragen, met als uitgangspunt:
opbouw van de gemeente is belangrijker dan het in stand
houden van een gebouw. Kijk voor meer informatie op
www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas
.
terug