Verslag kerkenraadsvergadering 26 juni 2019 in de Twaskar. Verslag kerkenraadsvergadering 26 juni 2019 in de Twaskar.
Afwezig: Jan, Tineke, Sierk, Oege, Durk H.
De voorzitter opent de vergadering en leest Opwekking 70 een loflied.
Verslag sollicitatiecommissie:
Jitse licht een en ander toe. De commissie draagt een kandidaat voor.
Het moderamen en de commissie zijn tot een unaniem besluit gekomen en de kerkenraad stemt daar mee in. Tsjikke Bloem uit Hijum wordt onze nieuwe pastorale medewerkster.
Vaststelling verslag kerkenraadsvergaderingen van 27 februari en 25 april.
Onveranderd vastgesteld.
Mededelingen in ingekomen stukken.
Vergaderschema vergaderingen.
Diaconie:
Verslagen vergaderingen worden onveranderd vastgesteld.
Kerkrentmeesters:
Verslagen vergaderingen worden onveranderd vastgesteld.
Vraag aan de kerkrentmeesters om een stukje in Tsjerknijs te schrijven met uitleg waarom de kerkklok op sommige tijden lang luid.
Ontruiming: na de vakantie tijdens de kerkenraadsvergadering oefenen. Weten we allemaal wat de bedoeling is in geval van nood.
Jeugdwerk:
Bezig met Tzummarum/Firdgum om waarschijnlijk in 2021 in de stille week de Passionloop te organiseren samen op weg naar de Goedevrijdagdienst.
Startzondag waarschijnlijk met ontbijt of lunch.
Idee voor een kerkdienst: theatershow van Kees Posthumus: in 1 uur dwars door de Bijbel.
Ouderlingenberaad:
Verslag onveranderd goedgekeurd.
Verslag afgevaardigden:
In commissie van de 4-dorpendienst wordt Afke vervangen door Tjerk. De dienst in 2020 is op 14 juni.
Jelte Lindeboom licht de info avond over eenzaamheid in de Waadhoeke toe. Volgende avond is op 9 september in Franeker. Dan komt er een werkplan.
Rondvraag:
Aafke bedankt iedereen voor het meeleven met haar werkzaamheden op Mercy Ships.
Cor vraagt of er tijdens de tentdienst op de beamer wordt geprojecteerd of hebben we een liturgie. Het wordt een liturgie.
Ytje en Klaas Evert bedanken iedereen voor de prettige samenwerking de afgelopen 4 jaar.
Sluiting door Klaas Evert.
 
terug