Voorstel van het moderamen aan de kerkenraad Voorstel van het moderamen aan de kerkenraad

De kerkenraad van Minnertsga ziet het als haar opdracht van christelijke naastenliefde om de geloofsgenoten van onze zustergemeente Tzummarum/Firdgum met alles wat in ons ligt de helpende hand toe te steken. Met als stip op de horizon dat de gemeente Tzummarum/Firdgum kan blijven bestaan.

De kerkenraad is evenwel van mening dat in dit stadium door Tzummarum/Firdgum nog niet alle mogelijke opties in beeld zijn gebracht om tot een weloverwogen intentie-uitspraak te komen met betrekking tot de vorming van een Streekgemeente.
Daarbij wordt met name gedacht aan de optie m.b.t. de vorming van een zogenaamd samenwerkingsorgaan als bedoeld in artikel 7 van Ordinantie 2 en het lopende project
“Eenvoudiger bestuur voor kleine gemeenten” (voor nadere toelichting zie artikel op blz. 20 en 21 maandblad Woord &Weg december 2019).
Zodoende stelt de kerkenraad voor deze opties en wellicht nog andere opties op hun  haalbaarheid te onderzoeken.
Dit onderzoek zou onder leiding van een gemeente-adviseur van de Protestantse kerk in Nederland kunnen plaatsvinden door een (kleine) commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van Tzummarum/Firdgum en Minnertsga.

Aldus besloten door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Minnertsga in zijn vergadering van 11 december 2019.
 
terug