ANBI-gegevens ANBI-gegevens
gemeente diaconie
gemeente:
Algemene gegevens PKN GEMEENTE MINNERTSGA behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse Gemeente Minnertsga
Telefoonnummer:  
RSIN/Fiscaal nummer:
Inschrijfnummer KvK:
‎2661743
76421643
Website adres: http://pkngemeenteminnertsga.protestantsekerk.net
E-mail: scribapknmsga@gmail.com 
Adres: Hoarnestreek 11
Postcode: 9047 VD
Plaats: Minnertsga
Postadres: Hoarnestreek 11
Postcode: 9047 VD
Plaats: Minnertsga

De Protestantse Gemeente te Minnertsga is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Minnertsga.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 27 leden (9 ouderlingen, 4 jeugdouderlingen, 8 diacenen en 6 kerkrentmeesters), die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan (verkorte staat vanbaten en lasten).

Op deze website (http://pkngemeenteminnertsga.protestantsekerk.net) vindt u de kerkdiensten georganiseerd door de Protestantse Gemeente Minnertsga en (incidenteel) een verslag van een gehouden activiteit. Ook worden op de facebook-pagina van de Protestanste Gemeente Minnertsga berichten geplaatst over diverse activiteiten. (https://www.facebook.com/Protestantse-Gemeente-Minnertsga-1669093486708500/)

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.


Protestantse Gemeente te Minnertsga
College van kerkrentmeesters


  Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en de kerkelijk werker en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (organsten, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Naast de genoemde voorgenimen bestedingen in het verslagjaar worden in 2016 extra bestedingen verwacht voor de aanleg van een urnenmuur op de begraafplaats en worden plannen uitgewerkt voor de renovatie van de zuidkant van het dak van de kerk.
 
diaconie
Algemene gegevens PKN GEMEENTE MINNERTSGA behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Minnertsga
Telefoonnummer:  
RSIN/Fiscaal nummer:
Inschrijfnummer KvK:
824141350
76421724
Website adres: http://pkngemeenteminnertsga.protestantsekerk.net
E-mail: diaconie.secr@hotmail.com
Adres: de Finne 19
Postcode: 9047 KS
Plaats: Minnertsga
Postadres: de Finne 19
Postcode: 9047 KS
Plaats: Minnertsga

Activiteiten Diaconie Protestantse Gemeente Minnertsga:
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan (verkorte stat van baten lasten diaconie).

De diaconie is vertegenwoordigd in:  
 • de zending- en evangelisatiecommissie.
 • de redactie van het kerkblad Tsjerkenijs.
 • de Stichting Gerrijt Sjoerds en Tjam.
 
De diaconie heeft het beheer over 3 fondsen, te weten:
 • Steven Feenstrafonds,
 • Brouwersfonds,
 • Van der Schaaffonds.
 
Baten van de diaconie zijn o.a.
 • Opbrengsten uit bezittingen:
 • Beheer landerijen
 • Opbrengst huur kerkwebradio toestellen
 • Rente.
 • Bijdragen gemeenteleden:
 • Diaconale collecten,
 • Extra collecten
 • Giften.
 
Lasten van de diaconie zijn o.a.              
 • Bestedingen diaconaal werk plaatselijk:
  • Ouderenreisje,
  • Kerstviering ouderen,
  • Uitzending kerkwebradio,
  • Bloemen- en  kaartengroet,
  • attentie’s zieken en alleenstaanden.
 • Bestedingen diaconaal werk landelijk:  
  • Dorcas voedselpakkettenactie
  • Minima in de Gemeente Het Bildt
  • Paasgroetenactie.
 • Bestedingen diaconaal werk wereldwijd:
  • Goede doelen.
  • Noodhulp
 • Bijdragen aan andere organen:
  • afdracht diaconaal quotum.
 • Lasten diaconale eigendommen en inventarissen:
  • waterschapskosten landerijen
  • beheerskosten zender en kerkwebradio toestellen.
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.


Verkorte staat van baten en lasten (diaconie) met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van baten en lasten (diaconie)


 
  Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
terug