KERKRENTMEESTERS KERKRENTMEESTERS
Jeugdactie
Onlangs hielden de jeugdclubs hun jaarlijks toiletpapier actie, Dit heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 778.10. Via deze weg willen de jeugdclubs iedereen hartelijk danken voor hun afname van toiletpapier.
Verjaarsdagsfonds
Ieder jaar weer worden door veel vrijwilligers de verjaardag wensen rondgebracht en later de enveloppen weer opgehaald ten behoeve van het Verjaarsdagsfonds. Dit jaar willen we de opbrengst bestemmen voor de aanschaf van de kap over de replica van de Gereformeerde Kerk. Hierdoor wordt deze meer beschermd zodat wij nog vele jaren van deze replica kunnen genieten.
Organisten
Al lang hoorden wij klachten van de organisten dat het bij winderig weer tochtte wanneer zij het orgel moesten bespelen. Bij de laatste klusochtend is er een voorzetraam geplaats in het raam achter het orgel. Hiermee hopen wij het grootste tochtprobleem te hebben opgelost.
Voegen van de ramen
De oplettende bezoeker heeft kunnen zien dat er vochtstrepen onder de ramen aan de zuidkant van de kerk zijn. Binnenkort zullen de ramen aan de onderkant opnieuw gevoegd worden en daarmee hopen wij deze vochtstrepen in de toekomst te kunnen voorkomen.
Beamer
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Kortgeleden heeft Frans Schiphof te kennen gegeven dat hij niet langer beschikbaar is voor het Beam team omdat hij gaat verhuizen. Frans willen wij bedanken voor het vele werk dat hij voor ons heeft gedaan de afgelopen jaren. Het gebruik van de beamer tijdens de kerkdiensten wordt al als normaal beschouwd maar deze groep jongeren fleurt ongemerkt altijd weer de diensten op. Vanaf deze plaats onze hartelijke dank hiervoor.
Gelukkig is Jochem-Jan Kloosterman bereid om de opengevallen plaats in te nemen en wij wensen hem alvast veel succes hiermee.
Kroonluchters
Onder bezielende leiding van Klaske Hibma hebben Tino Boomsma, Jappie van der Ploeg en Jouke Boomsma de kroonluchters weer hun jaarlijkse poetsbeurt gegeven. Zoals iedereen kan zien is het dankbaar werk. Ze glimmen weer als vanouds. Het resultaat is door Goffe Jensma op heel fraaie wijze in beeld gebracht tijdens het afsluitende jubileumconcert van CMV “Oranje”.
Klaske, Tino, Jouke en Jappie  bedankt!             

 
 
KERKRENTMEESTERS KERKRENTMEESTERS
Beheer Twaskar en Tsjerke
Al eerder vermelden wij dat Aukje Joostema en Wally Joostema het beheer van de Twaskar zullen gaan doen, het beheer van de Tsjerke zal Oege v.d. Mossel gaan doen. (zie colofon) Na vele jaren heeft Wopke Klaver zijn functie als beheerder neergelegd en vanaf deze plaats willen wij hem bedanken voor alle werkzaamheden welke hij heeft verricht voor onze gemeente.
Opruimen kreake
Binnenkort willen wij de kreake gaan opruimen en dan voornamelijk veel ruimte gaan maken achter de kleden. Wie spullen heeft opgeslagen op de kreake verzoeken wij zich te melden bij Oege v.d. Mossel wanneer hier anders geen ruimte voor is. Naast veel spullen voor de kerk zijn we veel spullen tegengekomen die wat ons betreft wel weg kunnen maar misschien heeft iemand het daar met een reden neergelegd. Meldt je dus bij Oege zodat wij niet teveel zullen weggooien.

 
 
KERKRENTMEESTERS  KERKRENTMEESTERS 
Toren 
Zoals een ieder kan zien zijn ze momenteel druk bezig met het restaureren van het dak van de toren. 
Voor zover bekend zullen er geen andere werkzaamheden plaatsvinden. Het uurwerk zal ook onder handen genomen worden maar de aanvang hiervan is afhankelijk van de subsidies welke de stichting binnenkrijgt. 
 
Luiden van de klok 
Via de algemene kerkenraad is bij ons het verzoek binnengekomen om aan te geven waarom de klok 4 maal luid gedurende de dag. Met uitzondering van de zondag luid de klok om 8.00, 10.30, 14.30 en 18.00 uur. De goede hoorder zal dan ook in de nabijgelegen dorpen de klok horen luiden. Het luiden van de klok heeft alles te maken met hoe het leven vroeger op het platteland verliep. Vroeg van bed en daarom andere tijden voor koffie en eten dan nu gebruikelijk is. 
Om 8.00 uur luidde de klok om aan te geven dat het koffietijd was. Het luidden om 10.30 uur gaf aan dat het etenstijd was en dat het warme eten op tafel stond. Niet alleen voor de arbeiders maar ook voor de schoolkinderen. Zij gingen om 10.30 uur ook naar huis voor de warme maaltijd. Tegen 14.30 uur was het dan alweer tijd voor de thee en ging de school uit. Tenslotte om 18.00 gaf de klok aan dat het einde werktijd was en ook weer etenstijd. 
Naast deze 4 vaste momenten zijn er ook nog andere redenen om de klok te luiden. Op zondag normaal gesproken 15 minuten voor aanvang van de dienst, ook bij concerten e.d. wordt vaak de klok 15 minuten voor aanvang geluid. 
Tijdens rouwdiensten luid de klok niet alleen 15 minuten voor aanvang van de dienst maar ook tijdens het wegdragen naar het graf en na de graflegging weer gedurende de omgang van de kerk. Hier is geen tijd aan gebonden en is afhankelijk van de grootte van de begrafenis. 
 
Tsjerkepaad/open kerk 
Zoals elders in het Tsjerkenijs al staat vermeld is het ook dit jaar weer een succes geworden. 
Dit valt ook te lezen uit het gastenboek waar vele bezoekers hun bevindingen in schrijven. Ik wil een paar citaten uit het gastenboek met u delen: 
  • “Wat een prachtige kerk” 
  • “Wat een gastvrij ontvangst en werden rondgeleid door enthousiaste vrijwilligers” 
  • “Geweldich wat in ûntfangst en in tige moaie tsjerke” 
  • “Gezelligheid kent geen tijd” 
Waar zou Tsjerkepaad/open kerk zijn zonder al onze enthousiaste vrijwilligers. Daarom Jan en Jetske, Aukje, Hannie, Jappie, Yteke, Foeke en Hieke, Jelte en Albertina, Tjip, Hammie hartstikke bedankt. 
 
 
 
 
 
 
Gereformeerde kerk Gereformeerde kerk
KERKRENTMEESTERS
Binnenkort zullen de bezoekers bij binnenkomst verrast worden. Bij de ingang komt binnenkort een kopie van de Gereformeerde kerk te staan welke gemaakt en geschonken is door de heer Jan Posthumus.
Menig uur heeft hij besteed aan dit bouwwerk en het resultaat mag er dan ook zijn. Na de plaatsing zullen in een volgende Tsjerkenijs enkele foto's getoond worden.
 
 
Kerkrentmeesterlijk quotum

Kerkrentmeesterlijk quotum
Kerkrentmeesterlijk quotum: samen betalen aan kerk-zijn

Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk. 
lees meer »
 
Reglement voor het beheer van de Begraafplaats van Protestantse Gemeente te Minnertsga Reglement voor het beheer van de Begraafplaats van Protestantse Gemeente te Minnertsga

Reglement_begraafplaats Minnertsga




 

 
Historische informatie Historische informatie

De Oudheidkundige Vereniging Barradeel heeft de grafregisters van Minnertsga via hun webpagina beschikbaar gesteld. Het betreffen de registers van 1822 - 2000. U kunt deze bekijken via Oud_Barradeel.

Mocht uw interesse uitgaan naar oude foto's van onze kerk, deze zijn beschikbaar bij de Rijks Universiteit Groningen via Kerken_in_Beeld.