KERKRENTMEESTERS KERKRENTMEESTERS
Begraafplaats
Zoals de belangstellenden konden horen op de gemeenteavond is het contract met Hoveniersbedrijf Madhuizen verlengd. Gedurende deze periode zal het onderhoud aan de begraafplaats door hun gedaan worden op dezelfde wijze als zij de laatste jaren hebben gedaan.

Na 10 jaar hetzelfde tarief te hebben gehanteerd ontkwamen wij niet aan een verhoging van het jaarbedrag omdat gedurende de afgelopen jaren alles duurder is geworden.
Daarnaast zijn ook de kosten van de grafdelvers aangepast conform de omliggende dorpen met een eigen begraafplaats.
Door deze stijgingen ontkomen wij er niet aan om de tarieven van de begraafplaats ook te verhogen. Belangstellenden kunnen de nieuwe tarieven opvragen bij Jappie Hoekstra maar zijn ook te vinden op onze website.
Toren
Al langere tijd is het eigendom en beheer van de toren losgekoppeld van de rest van de kerk. Voorheen was de gemeente het Bildt de eigenaar maar sinds de fusie is het eigendom overgegaan naar Stichting Behoud van Monumenten. In de komende tijd zal in opdracht van hun de toren helemaal nagekeken worden, zo zal bijvoorbeeld het dak op de toren vervangen worden.
 
 
Oudejaarscollecte Oudejaarscollecte
De oudejaarscollecte heeft in totaal € 4.363 opgebracht. Dit is het totaal van de oudejaarscollecte op 31 december 2018 en het opgehaalde geld en gestort geld met dit kernmerk.
Binnenkort zullen we aangeven waar wij dit bedrag voor gaan bestemmen.

Kroonluchters
Op 6 februari jl. zijn door een vijftal gemeenteleden de kroonluchters weer gepoetst. Niet alleen het poetswerk is vakwerk maar zeer zeker ook de wijze waarop deze kroonluchters uit de ophanging getild moeten worden om vervolgens te kunnen laten zakken is een zwaar en uiterst zorgvuldige werkje.  Ze blinken als ware ze van goud.


Klaske, Jappie, Tino en Jouke tige by tige.

 
 
Kerkrentmeesterlijk quotum

Kerkrentmeesterlijk quotum
Kerkrentmeesterlijk quotum: samen betalen aan kerk-zijn

Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk. 
lees meer »
 
Reglement voor het beheer van de Begraafplaats van Protestantse Gemeente te Minnertsga Reglement voor het beheer van de Begraafplaats van Protestantse Gemeente te Minnertsga

Reglement_begraafplaats Minnertsga
 

 
Historische informatie Historische informatie

De Oudheidkundige Vereniging Barradeel heeft de grafregisters van Minnertsga via hun webpagina beschikbaar gesteld. Het betreffen de registers van 1822 - 2000. U kunt deze bekijken via Oud_Barradeel.

Mocht uw interesse uitgaan naar oude foto's van onze kerk, deze zijn beschikbaar bij de Rijks Universiteit Groningen via Kerken_in_Beeld.