College Kerkrentmeesters College Kerkrentmeesters
Bankrekeningnummer: 
NL89RABO0342600222
 
KERKRENTMEESTERS oktober 2023 KERKRENTMEESTERS oktober 2023
Solidariteitskas
Ieder jaar na de zomer vinden er de incasso’s plaats voor de solidariteitskas.
Iedere gemeente betaald op basis van het aantal belijdende leden een bijdrage aan de landelijke kerk. Sommige kerkleden hebben geen idee waarvoor het is en storneren deze incasso en dan kan de penningmeester er weer achteraan.
Het idee achter de solidariteitskas is dat alle kerken er aan mee betalen en dat ook alle kerken een aanvraag kunnen indienen voor een bijdrage uit deze solidariteitskas. Zo hebben wij de afgelopen tijd een aanvraag ingediend betreffende de renovatie van de toiletten en consistorie en later ook voor het vernieuwen van het dak.
Gezamenlijk heeft dit een bijdrage voor deze twee projecten opgeleverd van € 50.000, een bedrag wat anders uit de eigen middelen betaald had moeten worden.
Gemeenteleden die de automatische incasso hebben gestorneerd of waar wij geen automatische incasso van hebben kunnen hun bijdrage storten op bankrekening NL89RABO 0342 6002 22.
De bijdrage bedraagt € 17,50 per belijdend lid.

Verjaarsdagsfonds
De zakjes over het eerste halfjaar zijn geteld en wij mochten het bedrag ontvangen van € 1.605,00.
De opbrengst zal dit jaar gebruikt worden voor de verduurzaming van de kerk.
Alle rondbrengers en ophalers worden hartelijk bedankt voor hun werk hiervoor.

Beheerders Twaskar
Aukje en Wally hebben aangegeven te stoppen als beheerder van de Twaskar met ingang van 2024.
Zij hebben dit werk altijd met plezier gedaan en kunnen helaas door andere drukte dit niet langer combineren met hun andere werkzaamheden. Wij willen hun hartelijk danken voor hun vele werk.
Mocht er iemand zijn die belangstelling heeft om beheerder te worden dan kan deze zich melden bij Oege.

Beamteam
Jochem Jan heeft aangegeven met ingang van 2024 te stoppen met het bedienen van de beamer tijdens erediensten en wij willen hem hierbij hartelijk danken voor de vele diensten waaraan hij heeft samengewerkt. Mocht er iemand zijn die belangstelling heeft om deel te gaan uitmaken van het beamteam dan kan deze zich melden bij Cor.
Naast de gewone erediensten zijn er ook rouw- en trouwdiensten. Gezien de jeugdige samenstelling van het beamteam zijn deze vaak niet beschikbaar op deze momenten.
Wij zijn dan ook op zoek naar wat oudere gemeenteleden die deze diensten kunnen begeleiden, ook zij kunnen zich melden bij Cor.
 
Kerkrentmeesterlijk quotum

Kerkrentmeesterlijk quotum
Kerkrentmeesterlijk quotum: samen betalen aan kerk-zijn

Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk. 
lees meer ยป
 
Reglement voor het beheer van de Begraafplaats van Protestantse Gemeente te Minnertsga Reglement voor het beheer van de Begraafplaats van Protestantse Gemeente te Minnertsga

Reglement_begraafplaats Minnertsga
 

  

 
Historische informatie Historische informatie

De Oudheidkundige Vereniging Barradeel heeft de grafregisters van Minnertsga via hun webpagina beschikbaar gesteld. Het betreffen de registers van 1822 - 2000. U kunt deze bekijken via Oud_Barradeel.

Mocht uw interesse uitgaan naar oude foto's van onze kerk, deze zijn beschikbaar bij de Rijks Universiteit Groningen via Kerken_in_Beeld.