Renovatie kerk Renovatie kerk
Al meerdere keren hebben wij u geïnformeerd over de plannen in de voorkerk, de plannen zijn nu bijna klaar om uitgevoerd te worden. Van diverse subsidieverstrekkers hebben wij toezeggingen gekregen tot een bedrag van € 27.500,00 de rest van de kosten zullen door ons opgebracht moeten worden.
De plannen zijn om de gehele huidige toiletgroep te vervangen door twee toiletten waarvan één een invalidetoilet.. Dit laatste was altijd al een wens van ons om iedereen in de gelegenheid te stellen de diensten, concerten, zangavonden e.d. bij te wonen. Daarnaast ontstond de wens om gebruik te kunnen maken van een simpel keukenblok waar gebruik van gemaakt kan worden bij koffiedrinken na kerkdiensten e.d.
Vorig jaar zijn de oude stoelen welke gebruikt werden bij concerten en Heilig Avondmaal vernieuwd. De opslag van deze stoelen was voorheen boven en de benodigde tafels werden opgeslagen bij de kachel en dat was gewoon niet praktisch. Daarom is er ook gekozen om deze ook beneden te kunnen opslaan.
Beide wensen willen we combineren in de consistorie door tegen de ene wand een simpel keukenblok te plaatsen en het gedeelte tegen de kluis aan deels, via een extra deur (kozijn en deur van de bestaande toilet), af te sluiten voor opslag van de stoelen, tafels e.d.
Hiernaast een tekening met de plannen.Voor de duidelijkheid er zal geen aanpassing gedaan worden in de kerk zelf, van diverse instanties hebben wij te horen gekregen dat iedere aanpassing in de kerk ten koste zou kunnen gaan van de akoestiek en deze willen wij graag op het huidige niveau behouden.

 
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
KERKRENTMEESTERS

Verjaarsdagsfonds
Het Verjaarsdagsfonds heeft het eerste halfjaar het mooie bedrag van € 1.603,00 opgebracht.

Collectes
In het eerste halfjaar mochten wij € 1.700,00 ontvangen met de omschrijving gemiste collectes. Alle gevers willen wij hartelijk danken.

Beamer team
Na vele jaren heeft Bram Klaver aangegeven te willen stoppen na dit jaar. Volgens ons is hij vanaf het begin betrokken geweest bij het beamer team en wij willen hem dan ook hartelijk danken voor zijn inzet en betrokkenheid.
Graag willen wij hem vervangen zodat de groep dezelfde grootte blijft houden. Mocht je interesse hebben dan kun je contact opnemen met een van de kerkrentmeesters.

Renovatie dak
In 2023 zal de noord en oostkant van het dak van de kerk vernieuwd worden. Dit is iets eerder dan gepland maar de uitvoering is naar voren geschoven omdat dit voor subsidies e.d. beter was. Van de gemeente Waadhoeke hebben we nu al de vergunning ontvangen voor de renovatie. Deze vergunning hebben we nu al nodig omdat enkele subsidieverstrekkers hier om vragen.

Bomen begraafplaats
De bomen rondom de kerk staan weer vol in het blad maar wij werden er op geattendeerd dat er enkele bomen niet gezond zijn. Bij een snelle inventarisatie bleek dat verder deskundig onderzoek nodig is. Dit onderzoek zal binnenkort plaatsvinden. Van dit onderzoek zal een adviesrapport opgesteld worden die ons duidelijkheid zal geven wat er moet gebeuren. Hierover zullen wij jullie verder informeren.Beeld en geluid
De werkgroep heeft al een eerste uitleg van hun werkzaamheden gegeven aan de Algemene Kerkenraad en de voorlopige begroting van de kosten is daar ook besproken. De Algemene Kerkenraad was unaniem onder de indruk van de al verrichte werkzaamheden en wil deze ook graag laten uitvoeren. Wij hopen zo spoedig mogelijk toestemming te krijgen om deze werkzaamheden te laten uitvoeren. Om dit alles goed te laten verlopen is snelheid van internet belangrijk zodat de mensen thuis op een goede manier kunnen meeluisteren en kijken. Er zal binnenkort met de KPN besproken worden in hoeverre de huidige bekabeling aangepast kan worden zodat de vereiste snelheid beschikbaar komt.
 
 
Gereformeerde kerk Gereformeerde kerk
KERKRENTMEESTERS
Bij de ingang staat een kopie van de Gereformeerde kerk te staan welke gemaakt en geschonken is door de heer Jan Posthumus.
Menig uur heeft hij besteed aan dit bouwwerk en het resultaat mag er dan ook zijn. 
 
 
Kerkrentmeesterlijk quotum

Kerkrentmeesterlijk quotum
Kerkrentmeesterlijk quotum: samen betalen aan kerk-zijn

Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk. 
lees meer »
 
Reglement voor het beheer van de Begraafplaats van Protestantse Gemeente te Minnertsga Reglement voor het beheer van de Begraafplaats van Protestantse Gemeente te Minnertsga

Reglement_begraafplaats Minnertsga
 

 
Historische informatie Historische informatie

De Oudheidkundige Vereniging Barradeel heeft de grafregisters van Minnertsga via hun webpagina beschikbaar gesteld. Het betreffen de registers van 1822 - 2000. U kunt deze bekijken via Oud_Barradeel.

Mocht uw interesse uitgaan naar oude foto's van onze kerk, deze zijn beschikbaar bij de Rijks Universiteit Groningen via Kerken_in_Beeld.