Wet op de Privacy Wet op de Privacy

Toen op 25 mei j.l. de wetgeving rondom privacy werd aangescherpt, kwam al vrij snel de vraag wat wij als kerk eigenlijk nog wel mogen doen. Alles wat binnen een kerk gebeurt, heeft te maken met mensen. Hoe ga je hiermee om? Zaak dus om er eens dieper op in te gaan en alles te inventariseren waar en wie met persoonsgegevens werkt.
De inventarisatie heeft aangetoond dat waar binnen onze gemeente met persoonsgegevens gewerkt wordt, de (digitale)administraties, AVG proof zijn. Een prettige constatering.
Maar wat zijn dan eigenlijk die persoonsgegevens  waar we het over hebben. Persoonsgegevens zijn onderverdeeld in:

  • Persoonsgegevens: naam, adres etc.
  • Bijzondere persoonsgegevens: (Godsdienst, politieke overtuiging of gegevens over gezondheid)
Wij willen graag de persoonlijke informatie met elkaar blijven delen. Dit is onderdeel van het samen kerk/gemeente zijn. Aandacht voor elkaar, is elkaar informeren.
Wij publiceren als gemeente maandelijks het kerkblad Tsjerkenijs en wekelijks de mededeling voor af gaande aan de kerkdienst. Dit blijven we doen. Bijzondere persoonsgegevens zullen niet gemeld dan wel bekend gemaakt worden.
 

lees meer »
 
Collecten Collecten

Tijdens de gemeenteavond was er een vraag over de tenaamstelling van de collecten. Vanaf 1 januari 2018 is deze, op verzoek van enkele gemeenteleden, aangepast.
De benaming “Kerk” is gelijk gebleven en is bestemd voor de jaarlijkse onkosten van de kerkelijke gebouwen, bijvoorbeeld energiekosten, verzekeringen e.d..
De benaming van de andere collecte was voorheen “Algemeen Kerkelijk Werk” en deze is nu veranderd in “Pastoraal Werk”. Dit geeft duidelijker aan waarvoor de collecte bestemd is, namelijk dekking voor de lonen van de dominee en de pastoraal werker. Het bezwaar tegen de oude benaming was dat dan de bestemming van de collecten minder duidelijk was.
Een paar keer per jaar is er bij de uitgang een extra collecte en deze collectes worden zoveel mogelijk gereserveerd voor de toekomstige renovatie van het dak, groot onderhoud aan de kerk en het orgel.
 

 
Twaskar Twaskar

De Twaskar heeft de afgelopen tijd een opfrisbeurt gehad en is van binnen helemaal opnieuw geschilderd. De scheiding door middel van een gordijn is er al langere tijd en binnenkort zal bekeken worden of er ook iets aan de verlichting gedaan moet en kan worden.

 

 
Bijbel ds. Veenhuizen Bijbel ds. Veenhuizen

Kortgeleden hebben wij de eerste bijbel retour gekregen van de restaurateur uit Amsterdam. Het betreft de bijbel welke wij van ds. Veenhuizen hebben gekregen bij zijn afscheid. Binnenkort zal er een keuze uit de andere bijbels gemaakt worden welke dan gerestaureerd zal worden.


 

 
Orgel Orgel

Eerder melden wij dat in augustus firma Flentrop langs is geweest om de staat van het orgel te beoordelen en om een inventarisatie te maken van het geen aan onderhoud moet gebeuren.
Firma Flentrop heeft inmiddels een offerte uitgebracht voor de uit te voeren werkzaamheden en deze werkzaamheden zullen vermoedelijk in januari plaatsvinden. Een definitieve datum moet nog vastgesteld worden maar wel staat vast dat gedurende twee weken het orgel niet gebruikt kan worden.

 

 
KERKRENTMEESTERS November KERKRENTMEESTERS November

Eindejaar collecte
Misschien op het moment van schrijven iets aan de vroege kant maar medio december kunt u hem weer verwachten, de eindejaar collecte. Onderwerp dit jaar is “een goed gesprek”.
Gedurende de eerste weken in het nieuwe jaar worden de enveloppen weer opgehaald maar u kunt natuurlijk uw gift ook overmaken of tijdens een dienst de envelop inleveren. Met uw gift draagt u bij aan een gemeente waar mensen elkaar echt kunnen ontmoeten.

Afscheid Helena van Twist.
Enige tijd geleden heeft Helena aangegeven dat zij vanaf komend jaar niet langer beschikbaar is voor de begeleiding van diensten op het orgel. Vele jaren heeft zij dit werk gedaan en tijdens de dienst op zondag 14 oktober hebben wij afscheid van haar genomen. Nogmaals willen wij haar danken voor haar inzet.

Dak kerk
Enkele aandachtige gemeenteleden dachten dat de restauratie van het noordelijk deel van het dak al zou beginnen, de werkzaamheden betroffen echter het doorsteken van de hemelwaterafvoer. Net als bij de zuidzijde gaat de hemelwaterafvoer niet meer van opvangbak naar opvangbak maar rechtstreeks naar beneden. Het voordeel hiervan is dat we minder last hebben van de vallende bladeren en daardoor minder last van verstoppingen.

Orgel
In augustus is firma Flentrop langs geweest om de staat van het orgel te beoordelen en om een inventarisatie te maken van hetgeen aan onderhoud moet gebeuren. De oplettende luisteraar heeft misschien wel gehoord dat er zo nu en dan een toets blijft hangen en ook aan het pijpwerk moet het nodige gebeuren. Firma Flentrop heeft inmiddels een offerte uitgebracht en op basis daarvan zal er dan later groot onderhoud plaatsvinden. Een definitieve datum moet nog vastgesteld worden maar wel staat vast dat gedurende twee weken het orgel niet gebruikt kan worden.
Kachel De Twaskar
De laatste tijden zijn er wat problemen geweest met de kachel in de Twaskar. Er heeft inmiddels extra onderhoud plaatsgevonden en er zijn enkele aanpassingen gedaan zodat er hopelijk geen storingen zich meer voordoen. Wekelijks zal bekeken worden of deze aanpassingen voldoende zijn en mocht dit niet zo zijn zullen we overgaan tot het plaatsen van een nieuwe kachel.

 

 
KERKRENTMEESTERS Risico inventarisatie KERKRENTMEESTERS Risico inventarisatie


Ook een kerk ontkomt niet aan de wettelijke regelgeving op de het gebied van ontruimingsplannen, Arbo en risico inventarisatie. De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest dit allemaal in kaart te brengen en de noodzakelijke stukken te schrijven voor de normale kerkdienst, rouw- en trouwdiensten en eventuele verhuur aan belangstellenden. Nog niet alle onderdelen zijn klaar maar langzamerhand komt het einde in zicht.
Aanpassing Twaskar
Bij ons was het verzoek binnengekomen om eens te kijken naar mogelijke aanpassingen van de Twaskar zodat deze beter gebruikt kan worden voor kleine groepen. Onderzocht is wat de kosten van een aanbouw zijn en daarnaast wat de kosten van een gordijn zijn om de zaal te splitsen. Gebleken is dat de kosten van een aanbouw dusdanig groot zijn dat dit geen optie is. Inmiddels hangt er halverwege de zaal een gordijn zodat de zaal kleiner gemaakt kan worden en gemoedelijker aandoet.
Bijbels
Tijdens de laatste gemeenteavond hebben wij een overzicht getoond met daarop de restauratiekosten van een vijftal bijbels. Inmiddels ligt de eerste bijbel bij de restaurateur en wachten wij het resultaat af voordat de andere bijbels behandeld zullen worden. Gekozen is voor de bijbel welke voor in de kerk lag en geschonken is door ds. Veenhuizen.
Legaat
Van de notaris hebben wij bericht gekregen dat mevrouw Baukje Haarsma ons een legaat heeft nagelaten van € 10,000. Het is onze bedoeling dit geld te besteden aan het haar zo geliefde orgel waarop zij zoveel jaren de gemeente heeft begeleid.
Orgel
In augustus is firma Flentrop langs geweest om de staat van het orgel te beoordelen en om een inventarisatie te maken van hetgeen aan onderhoud moet gebeuren. De oplettende luisteraar heeft misschien wel gehoord dat er zo nu en dan een toets blijft hangen en ook aan het pijpwerk moet het nodige gebeuren. Binnenkort zal firma Flentrop een offerte uitbrengen en op basis daarvan zal er dan later groot onderhoud plaatsvinden.
 

 
Kerkrentmeesterlijk quotum

Kerkrentmeesterlijk quotum

Kerkrentmeesterlijk quotum: samen betalen aan kerk-zijn

Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk. 

lees meer »
 
Reglement begraafplaats (van kracht vanaf 1 jan 2011) Reglement begraafplaats (van kracht vanaf 1 jan 2011)

Reglement_begraafplaats Minnertsga_(per_1_jan_2011).pdf

 

De in het "reglement begraafplaats" Art 13 punt 3 genoemde minimum termijn van "15 jaren" is niet correct.

De juiste tekst van artikel 13 luidt als volgt:

Het college bepaalt tevens de afmetingen en de uitgifteduur van de particuliere graven. Voor particuliere graven geldt een minimumtermijn van 20 jaren en zal niet langer zijn dan 30 jaren.

 
Historische informatie Historische informatie

De Oudheidkundige Vereniging Barradeel heeft de grafregisters van Minnertsga via hun webpagina beschikbaar gesteld. Het betreffen de registers van 1822 - 2000. U kunt deze bekijken via Oud_Barradeel.

Mocht uw interesse uitgaan naar oude foto's van onze kerk, deze zijn beschikbaar bij de Rijks Universiteit Groningen via Kerken_in_Beeld.