Eindejaarscollecte  Eindejaarscollecte 

De eindejaarscollecte heeft € 4.400 opgebracht, dit is een samentelling van de collecte op 31 december en hetgeen via de enveloppen en bankovermakingen is binnengekomen. Dit bedrag is deze keer bestemd voor de aanpassingen van de Twaskar.                                 J. Schotanus. 
 

 
Aanpassing Twaskar  Aanpassing Twaskar 

Bij ons was het verzoek binnengekomen om eens te kijken naar mogelijke aanpassingen van de Twaskar zodat deze beter gebruikt kan worden voor kleine groepen. Onderzocht is wat de kosten van een aanbouw zijn en daarnaast wat de kosten van een gordijn zijn om de zaal te splitsen. Gebleken is dat de kosten van een aanbouw dusdanig groot zijn dat dit geen optie is. De komende tijd zal verder overleg plaatsvinden met de gebruikers zodat via kleurstelling en een gordijn er een moderne uitstraling ontstaat. 
 
 

 
Aan- en verkoop van land Aan- en verkoop van land


Bij ons was een verzoek binnengekomen om een stuk land, wat grenst aan een stuk land wat reeds in ons bezit is, te kopen. Het betreft hier een stuk land achter Hichtum en is alleen bereikbaar via ons land. Na overleg en verkregen toestemming van de Kerkenraad zijn wij overgegaan tot aankoop van dit stuk land. Gelukkig is de huurder dezelfde en deze zal zorg dragen voor samenvoeging van beide stukken land. 
Daarnaast bezatten wij ook nog een klein stuk land aan de Hearewei 26 waarvan de bewoner al vaker gevraagd had om dit te mogen kopen. Omdat het een klein stuk land betreft en vanwege de aankoop van het andere stuk land hebben wij besloten om dit stuk land te verkopen.  
 
 

 
Risico inventarisatie  Risico inventarisatie 

Ook een kerk ontkomt niet aan de wettelijke regelgeving op de het gebied van ontruimingsplannen, Arbo en risico inventarisatie. De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest dit allemaal in kaart te brengen en de noodzakelijke stukken te schrijven voor de normale kerkdienst, rouw- en trouwdiensten en eventuele verhuur aan belangstellenden. Nog niet alle onderdelen zijn klaar maar langzamerhand komt het einde in zicht. 
 
 

 
Urnenmuur  Urnenmuur 

De urnenmuur is nu helemaal klaar. Komende zomer zal er nog een pad aangelegd worden naar de muur en zal de omgeving van de muur via beplanting verder aangekleed worden. Belangstellenden kunnen bij Jappie Hoekstra informatie opvragen over de kosten e.d. 
Om een en ander verder te regelen is het reglement begraafplaatsen herschreven en daar waar nodig aangepast. Een exemplaar hiervan licht bij mij ter inzage. 
 
 
 

 
Restauratie kerkdak  Restauratie kerkdak 

Na enige vertraging vanwege het weer is de restauratie van het dak nu volledig klaar en kan het dak weer een vijftig jaar vooruit. 
Net klaar met de zuidkant van het dak zijn we al begonnen met de voorbereidingen voor de restauratie van de noordkant en de koorzijde van het dak. Eind 2019 kunnen we beginnen met de subsidieaanvraag bij de Provincie omdat in 2020 de nieuwe subsidietermijn begint en daarna kunnen we beginnen met fondswerving e.d. De voorlopige datum van aanvang van deze werkzaamheden zal 2026 zijn. 
Binnenkort wordt ook begonnen met de restauratie van het dak van de toren, de toren is eigendom van Waadhoeke maar maakt natuurlijk wel een kenmerkend onderdeel uit van onze kerk. 
 
 

 
OPEN KERK 2017 OPEN KERK 2017

Dit seizoen begint de open kerk weer. Het begint op 1 juli en het eindigt op 9 september.
Er is ook weer een fietsroute om kunst in de kerken te bewonderen. Dat gebeurt  i.s.m. Keunstwurk Fryslân. Ook zijn er bepaalde datums dat het orgel  wordt bespeelt door organisten van de St. Organum Frisicum.  De speeldatums zijn 1 juli, 5 augustus en 26 augustus.
De kerk is open vanaf 13.30 uur  tot 17.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om de kerk te bewonderen en te luisteren naar de orgel klanken en natuurlijk langs de kerken in de omgeving te fietsen.
Wij als vrijwilligers zoeken ook nog vrijwilligers die op een zaterdagmiddag als gastheer en of gastvrouw willen helpen.  Lijk het u wat om vrijwilliger te zijn dan kunt u zich opgeven bij J. Posthumus telefoonnr. 471849.
Het afgelopen seizoen 2016 zijn er 270 gasten geweest die de kerk hebben bewonderd. En we hebben veel positieve reacties gekregen.
 
Vriendelijke groeten, vrijwilligers Open kerk.
 

 
Urnenmuur Urnenmuur

De urnenmuur is in de afgelopen tijd geplaatst en er zal nog een pad naar de muur aangelegd worden. Belangstellenden kunnen nu dus zien hoe het er uit ziet.

 
Publicatiehokje Publicatiehokje

De oplettende bezoeker heeft het al gezien bij de hoofdingang is er een publicatiehokje gekomen. Het is de bedoeling dat hierin de komende diensten vermeld worden.
Flyers voor thema diensten kunnen bij Jan Schotanus ingeleverd, hij zorgt er dan voor dat deze ook in het publicatiehokje komen.
 

 
Oudejaarscollecte Oudejaarscollecte

Jaarlijks wordt de Oudejaarscollecte gehouden. De Oudejaarscollecte is een bron van inkomsten voor onze kerkelijke gemeente en wordt besteed aan kerkelijke activiteiten. Wanneer u verder leest, vindt u een voorbeeldbrief.

lees meer »
 
Solidariteitskas

Solidariteitskas

Solidariteitskas, helpende handen
Afdragen, bijdragen, aandragen

lees meer »
 
Kerkrentmeesterlijk quotum

Kerkrentmeesterlijk quotum

Kerkrentmeesterlijk quotum: samen betalen aan kerk-zijn

Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk. 

lees meer »
 
Reglement begraafplaats (van kracht vanaf 1 jan 2011) Reglement begraafplaats (van kracht vanaf 1 jan 2011)

Reglement_begraafplaats Minnertsga_(per_1_jan_2011).pdf

 

De in het "reglement begraafplaats" Art 13 punt 3 genoemde minimum termijn van "15 jaren" is niet correct.

De juiste tekst van artikel 13 luidt als volgt:

Het college bepaalt tevens de afmetingen en de uitgifteduur van de particuliere graven. Voor particuliere graven geldt een minimumtermijn van 20 jaren en zal niet langer zijn dan 30 jaren.

 
Historische informatie Historische informatie

De Oudheidkundige Vereniging Barradeel heeft de grafregisters van Minnertsga via hun webpagina beschikbaar gesteld. Het betreffen de registers van 1822 - 2000. U kunt deze bekijken via Oud_Barradeel.

Mocht uw interesse uitgaan naar oude foto's van onze kerk, deze zijn beschikbaar bij de Rijks Universiteit Groningen via Kerken_in_Beeld.