KERKRENTMEESTERS November KERKRENTMEESTERS November
Renovatie dak
De werkzaamheden aan het dak zijn nog in volle gang en het einde is in zicht. De oplettende kijker kan zien dat de dakdekkers bijna boven zijn. Er moeten dan nog de nodige zaken gedicht en afgemaakt worden en dan kunnen we er hopelijk weer jaren tegenaan.
In de kerk zijn nog wel steeds de sporen te zien van de lekkage en wanneer buiten alles klaar is zal begonnen worden dit te herstellen.

Dankstondcollecte
Dit jaar zijn we van doel deze collecte te gebruiken om een start te maken met de verduurzaming van de kerk. Iedereen weet dat de energieprijzen niet bepaald laag zijn en daarom willen we onderzoeken om minder afhankelijk te zijn van de cv en dus van gas. Teruggaan naar het meenemen van een stoof met kolen gaat te ver maar er zal op den duur wel wat gedaan moeten worden. Ideeën zijn er wel maar ze moeten ook uitvoerbaar zijn en passen in de kerk.
Mocht u tijdens de dankstond niet aanwezig zijn bij de viering dan kunt u uw bijdrage storten op bank rekeningnummer NL89RABO 0342 6002 22 onder vermelding van “Dankstondcollecte”.

 
 
oktober oktober
KERKRENTMEESTERS

Deze keer is er niet zoveel te melden vanuit ons college. De Iepen Tsjerke 2022 is inmiddels afgelopen en we willen alle mensen die hieraan meegeholpen hebben hartelijk danken voor hun bijdrage.
Dit jaar waren er foto’s te bekijken van G.J. Zuidema en G. Jensma, ook waren er schilderijen te bekijken van T. Zuidema.

Renovatie dak
De werkzaamheden aan het dak zijn nog in volle gang en we hopen medio oktober dat alles klaar is.
De bijdragen van de deelnemende fondsen komen langzaam binnen en we hopen dat de eigen bijdrage beperkt wordt tot een kleine € 50.000.
Mocht u een bijdrage ten gunste van het dak willen storten dan kunt u dit bedrag storten op bank rekeningnummer NL89RABO 0342 6002 22 onder vermelding van “Renovatie dak”.

Bomen rondom begraafplaats
Het is al even geleden dat de bomen gerooid zijn rond de begraafplaats. De een vindt het mooi zonder bomen omdat onze kerk nu zo mooi naar voren komt en een ander mist de bomen nog steeds. In de Kerkenraad is afgesproken dat we in de gemeenteavond na dankstond een beslissing zullen nemen over wat we gaan doen.
Ga met elkaar in gesprek hierover en denk na wat u zelf het liefst wilt. Tijdens de gemeenteavond kunnen de aanwezige gemeenteleden dan een besluit nemen.


 
 
KERKRENTMEESTERS september KERKRENTMEESTERS september
Iepen Tsjerke 2022
Van 2 juli t/m 10 september is op de zaterdagmiddag de kerk open vanwege Iepen Tsjerke 2022.
Dit jaar zijn er foto’s te bekijken van G.J. Zuidema en G. Jensma, ook zijn er schilderijen te bekijken van T. Zuidema.

Renovatie dak
Na wat rust bij de leidekkers is het dak zich weer langzaam aan het vullen. De oostkant is al bijna voltooid en ook de noordzijde begint zich aan de onderkant al te vullen. We hopen dat eind september het grootste deel van de werkzaamheden voltooid zijn.

Renovatie kerk
Ook de werkzaamheden in de kerk kunnen bijna voltooid worden nu de vakanties weer achter de rug zijn. In de consistorie moet het keukenblok nog aangepast worden en daarna zal er nog het nodige schilderwerk plaatsvinden.

Bomen rondom begraafplaats
Het is al even geleden dat de bomen gerooid zijn rond de begraafplaats. De een vindt het mooi zonder bomen omdat onze kerk nu zo mooi naar voren komt en een ander mist de bomen nog steeds. In de Kerkenraad is afgesproken dat we in de gemeenteavond na dankstond een beslissing zullen nemen over wat we gaan doen.
Ga met elkaar in gesprek hierover en denk na wat u zelf het liefst wil. Tijdens de gemeenteavond kunnen de aanwezige gemeenteleden dan een besluit nemen.
 
 
KERKRENTMEESTERS - April KERKRENTMEESTERS - April
Beeld en geluid
We zijn inmiddels overgegaan naar Ziggo en de eerste test uitzendingen hebben we inmiddels gehad. Het is nog even uitzoeken hoe we het beste kunnen omgaan met uitzendingen met beeld en zijn druk bezig met het maken van het vereiste protocol.
Momenteel kunnen de mensen op onze website de keuze maken tussen de vertrouwde kerkomroep uitzending met alleen geluid en daaronder is er de keuze om de dienst via beeld en geluid te volgen.
Er is voor gekozen om beide opties voorlopig aan te houden.

Renovatie kerk
Momenteel zijn de werkzaamheden in de kerk al in een ver gevorderd stadium. De toiletgroep is al klaar en de opbergruimte voor stoelen e.d. is al in gebruik. Het wachten is nog op het nieuwe keukenblok.

Eindejaar collecte
De Eindejaar collecte heeft € 6.081,00 opgebracht. We zullen dit bedrag gebruiken voor de betalingen voor Beeld en Geluid die we gedaan hebben. Voor dit gedeelte konden we helaas geen fondsen vinden en de kosten van € 27.500,00 zullen uit de reserves gehaald worden.

Urnenmuur
Tijdens de storm zijn er niet alleen twee bomen omgevallen maar de laatste boom is boven op de urnenmuur terecht gekomen. Gelukkig was er nog geen gebruik van de urnenmuur gemaakt maar een groot gedeelte van de muur zal toch vervangen moeten worden. Helaas zijn we hiervoor niet verzekerd en is dit ook niet mogelijk om hiervoor een verzekering te nemen. De hieruit voortkomende kosten zullen dan ook voor eigen rekening zijn.

Jaarrekening 2021
Tijdens de laatste Gemeenteavond heeft de presentatie van de jaarrekening 2021 plaatsgevonden. Door alle extra kosten was er jammer genoeg een verlies over 2021. De kosten voor Beeld en Geluid konden helaas niet gedekt worden door fondsen en ook de noodzakelijke vervanging van de kachel in de kerk was niet meegenomen in de begroting. Beide kosten waren echter wel noodzakelijk en daarom is ervoor gekozen om ze voor eigen rekening te nemen.

Collectes
Nu we weer gezamenlijk de diensten mogen bijwonen en er weer normaal gecollecteerd kan worden is er weer een stijgende lijn te ontdekken in de ontvangsten. Hiervoor zijn we dankbaar omdat deze gelden goed gebruikt kunnen worden het komende jaar. We staan weer voor grote uitgaven aan o.a. het rooien van de bomen en het vervangen van het dak aan de noord- en oostzijde van de kerk.
Mochten mensen ons hierin willen steunen dan kunnen zij hun gift storten op het bekende bankrekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters.


 
 
Gereformeerde kerk Gereformeerde kerk
KERKRENTMEESTERS
Bij de ingang staat een kopie van de Gereformeerde kerk te staan welke gemaakt en geschonken is door de heer Jan Posthumus.
Menig uur heeft hij besteed aan dit bouwwerk en het resultaat mag er dan ook zijn. 
 
 
Kerkrentmeesterlijk quotum

Kerkrentmeesterlijk quotum
Kerkrentmeesterlijk quotum: samen betalen aan kerk-zijn

Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk. 
lees meer »
 
Reglement voor het beheer van de Begraafplaats van Protestantse Gemeente te Minnertsga Reglement voor het beheer van de Begraafplaats van Protestantse Gemeente te Minnertsga

Reglement_begraafplaats Minnertsga
 

  

 
Historische informatie Historische informatie

De Oudheidkundige Vereniging Barradeel heeft de grafregisters van Minnertsga via hun webpagina beschikbaar gesteld. Het betreffen de registers van 1822 - 2000. U kunt deze bekijken via Oud_Barradeel.

Mocht uw interesse uitgaan naar oude foto's van onze kerk, deze zijn beschikbaar bij de Rijks Universiteit Groningen via Kerken_in_Beeld.