Liturgie voor zondag 25 juli Liturgie voor zondag 25 juli
9.15 uur

Klik hier voor uitzending via de kerkomroep

Orgelspel

Welkom
Aansteken van de paaskaars

Lied 216
1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.                                                                   

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Stilte
Bemoediging en groet

Lied 215: 1, 3, 5 & 7
1. Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer ‘t leven vindt, verstand en kracht.

3. Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.

5. Houd dan de hemel in het oog,
maar hef uw hart niet al te hoog;
op aarde hier, op arde thans
ziet gij een bovenaardse glans.

7. Maak in uw liefd’ons, Heer, bereid
voor licht en vred’in eeuwigheid!
En dat ons leven ied’re dag
als ons gebed U loven mag.

Dankbaarheid

Lied 218: 1 & 5
1. Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

5. Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Gebed

Marcus 6: 45-52
45 Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen, naar Betsaïda; intussen zou hijzelf de menigte wegsturen. 46 Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden. 47 Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer, en hij was alleen aan land. 48 Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe, en hij wilde hen voorbijlopen. 49 Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was en ze schreeuwden het uit. 50 Ze hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.’ 51 Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. 52 Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren.

Leviticus 7: 11-15
11 Dit zijn de voorschriften voor het vredeoffer dat aan de HEER wordt aangeboden: 12 Wie het offer als dankbetuiging aanbiedt, offert bij het offerdier dikke ongedesemde broden, met olijfolie bereid, dunne ongedesemde broden, met olijfolie bestreken, en dikke broden van fijne tarwebloem, doordrenkt met olijfolie. 13 Aan deze gaven, die hij tegelijk met het offerdier moet brengen, moet hij ook gedesemde broden toevoegen. 14 Van elke soort brood wordt er één apart gehouden en aan de HEER geschonken. Die zijn bestemd voor de priester die het bloed van het offerdier tegen de zijkanten van het altaar heeft gegoten. 15 Het vlees van dit dankoffer moet gegeten worden op de dag dat het wordt aangeboden, het mag niet tot de volgende dag bewaard worden.

Lied 107: 14 & 15
14. Als gij zijt aangekomen
en 't anker vallen laat,
zingt mee het lied der vromen,
hoort hun beproefde raad;
God die de wereld schiep
gaf u de goede rede,
looft Hem die 't water riep
en op de zee kan treden.

15. Laat ons nu voor den Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot den vrede.

Verkondiging

Orgelspel

Gebed

Liet 416
1. Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol oant wersjen oer ús weitsje,
lit gjin kwea ús rigen reitsje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

2. Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol ús mei jo wjukken hoedzje,
stypje as de stoarmen woedzje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

3. Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol de wegen foar ús sljochtsje,
ús net nei ús sûnden rjochtsje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

4. Hear, wês mei ús oant in oare kear,
as wy wurch en warleas binne,
lit ús dan troch Jo oerwinne.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Zegen
 
 
Oproep....oproep....oproep....oproep....

Oproep....oproep....oproep....oproep....
Hallo,

De kinderkerk is dringend op zoek naar nieuwe leiding......
Lijkt het jou ook leuk om je, een gedeelte van de kerkdienst,  bezig te gaan houden met de kinderen …....MELD JE DAN AAN !!!

Op dit moment zijn we nog met 4 duo's maar dit willen we graag nog wat uitbreiden.

Voor meer info of opgave kun je terecht bij:
Gerda
06-12295756
 
TSJERKEPAAD 2021

TSJERKEPAAD 2021

Na een jaar waarin Tsjerkepaad niet door kon gaan vanwege Corona
staat ons team weer te popelen om u gastvrij te ontvangen en te informeren over alle aspecten aangaande onze mooie Meinardskerk.
Tsjerkepaad is van 3 juli t/m 11 september van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Extra is deze keer een boeiende beamerpresentatie over de opbouw van de kerk na de brand in 1947.
Ook mogen we dit seizoen weer  vier organisten ontvangen in het kader van Oargelpaad.
Zij zullen enkele middagen op luisteren met mooie klanken uit het prachtige Robustelly orgel.
We hopen er samen weer een mooi Tsjerkepaad seizoen van te maken met vanzelfsprekend in achtneming van de Coronaregels die op dat moment gelden.
U kunt deze vinden op Coronavirus COVID-19| Rijksoverheid.nl
U bent van harte welkom!


Met vriendelijke groeten,
Team Tsjerkepaad.
 
Zadenactie

Zadenactie
ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE
De zadenactie welke in april/mei is gehouden via kerk in actie voor Rwanda heeft het mooie bedrag van  800,00 euro opgebracht.
Namens de commissie allen hartelijk dank. 
 
Oud en Nieuw Oud en Nieuw
De zon komt op, de zon gaat onder, en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. (pred. 1:5)
Toen ik vanochtend opstond en de zon scheen, voelde ik de energie stromen. De regenachtige dagen zijn voorbij, we kunnen weer genieten van het mooie weer, de regering kondigt nog meer versoepelingen aan. Yes! We kunnen ons oude leventje weer oppakken of is dat dan ons nieuwe leven? Ik weet het niet... Het voelt in ieder geval fijn om weer spontaan ergens langs te gaan of om toch even dat ijsje te kunnen eten op het terras. Het voelt een beetje speciaal en toch ook weer zo gewoon.
In ons leven worden we vaak geconfronteerd met nieuwe situaties waar we niet om heen kunnen, waar we iets mee moeten. Dat kan een nieuwe baan zijn of juist dat je met pensioen gaat, dat je kind na de zomer voor het eerst naar school gaat of juist het ouderlijk huis verlaat. Dat je opeens met een ziekte worstelt of juist weer mag genezen.  Of...vul zelf maar in...
Nieuwe situaties kosten veel energie er komt van alles bij kijken en er gaan allemaal emoties door je heen. Blij, boos, verdrietig, bang...de gevoelens komen allemaal voorbij.
Ik merk dat we, ondanks de energie die we krijgen van de zomer en de vrijheden, we ook allemaal een beetje moe zijn. 
Wat er was, zal er altijd zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. (pred. 1:9)
Deze zinnen uit Prediker geven mij op dit moment lucht en ruimte. We mogen ook moe zijn even op adem komen, want de wereld gaat wel door, ons leven gaat wel door. Alles wat voor de één nieuw is, is voor de ander alweer oud. En zo zal het voor alle generaties zijn. Als ik deze zinnen in Prediker lees, dan komt er een ontspannen gevoel bij op.
We hoeven niet alles te weten, we mogen vertrouwen dat er Iemand met ons meegaat. Vanuit deze gedachte wens ik jullie allen een ontspannen zomer toe!
Tsjikke Bloem

Kerkdiensten
In de afgelopen maanden is de samenleving langzamerhand weer wat meer opengegaan, is er meer mogelijk omdat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en daardoor steeds minder mensen in het ziekenhuis terecht komen.  In de wintermaanden is de kerk even alleen via de kerkomroep.nl bezig geweest met het uitzenden van kerkdiensten. Beetje bij beetje mogen we straks meer mensen ontvangen. Wat blijft zijn de 1,5 meter en het ontsmetten in combinatie met het mondkapje. Wellicht dat dat in de loop van de zomer ook vrij wordt gegeven. Vanaf 26 juni zullen meer versoepelingen komen, is inmiddels bekend geworden.
Afgelopen vrijdagavond 18 juni 2021 was er weer een persconferentie. Duidelijk is geworden dat er veel mogelijk wordt. Wat betekent dit voor ons? We mogen God weer de lof toezingen uiteraard wel op anderhalve meter van elkaar, want dat blijft, maar we mogen weer Hem weer toezingen met elkaar! Vanaf zondag 4 juli kan dit weer. Ook hoef je niet meer te reserveren. Wel blijft er een maximaal aantal mensen (80, inclusief kinderen) in de kerk gehandhaafd in verband met die anderhalve meter afstand tot elkaar (behalve gezinsleden) en daarom mogen de mondkapjes dan ook achterwege blijven.
Namens moderamen

Wij wensen allen mooie zomerdagen toe.
Tsjikke Bloem, tsjikkemartsjebloem@msn.com, 06-12571785
Ds. Jelte Lindeboom, jlindeboom8@gmail.com, 06-37354345

Minder papierwerk? Ontvang dan de nieuwsbrief voortaan digitaal! Stuur een mail met uw (adres)gegevens naar een van de pastores

 
 
OPROEP: Wie helpt mij schrijven?

OPROEP: Wie helpt mij schrijven?
lees meer »
 
GEBREIDE SOKKEN

GEBREIDE SOKKEN
lees meer »
 
Collectes Collectes
Nu de diensten in de kerk door weinig mensen bezocht kunnen worden, is er geen collecte voor hen die meeluisteren. Toch vragen wij een ieder om wel iets van collecte te doen voor de diaconie en voor de kerk. Dit kunt u overmaken op NL93RABO 0119300427 t.n.v. diaconie Minnertsga en op NL89RABO  0342600222 t.n.v. protestantse Kerk Minnertsga en op
NL44RABO 03426560599 t.n.v. de zendings- en evangelisatiecommisie Minnertsga.
Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd om het werk voor de kerk in Minnertsga door te mogen zetten.
 
 
Oud ijzer  inzameling Oud ijzer  inzameling

Wij willen graag iedereen bedanken die ons geholpen heeft bij het inzamelen van oud ijzer. Door uw hulp hebben we weer een mooi bedrag bij elkaar verzameld van maar liefst € 1.892,10. Hier kunnen we weer leuke activiteiten van doen. Heel erg bedankt!! 
Heeft u nog oud ijzer de container staat er nog, bij Vrieswijk op het terrein. 
Bedankt!!! 
 
Namens Club Minnertsga.  
 
 
Bloemengroet

Bloemengroet
lees meer »