Kerkeraadsvergadering 25 april 2019. Kerkeraadsvergadering 25 april 2019.
Gastspreker  Ds. W.Beekman classispredikant.
De voorzitter opent de vergadering en leest uit Lucas 24:
Emmausgangers en gaat voor in gebed.
Ds.Beekman stelt zichzelf in het kort voor.
Hij is sinds september classispredikant van Friesland en bezoekt alle 230 gemeenten in Friesland.

Vraag:  Hoe gaat het met u!
Jitse:
Profiel:  We hebben een levendige gemeente.
Zorgelijk: Minder kerkgangers, het vinden van nieuwe kerkenraadsleden wordt moeilijker,  jongeren blijven weg bij kerkdiensten. Dit zijn de dingen die ons vooral bezighouden.
 
lees meer ¬Ľ
 
UIT DE KERKENRAAD UIT DE KERKENRAAD
Terugblik:
Op zondag 2 juni hebben we voor de kinderen en de ouders een bijzonder feestelijke dienst mogen beleven. Alle lof voor het jeugddienstteam.
Op zondag 9 juni hebben we Pinksteren mogen vieren. In deze dienst werd ook de doop aan 2 kinderen bediend en was er het afscheid en de herbevestiging van ambtsdragers.
Vacature kerkelijk werker:
De werkzaamheden van de sollicitatiecommissie vorderen zodanig dat ze zeer binnenkort verslag van hun bevindingen aan de kerkenraad kunnen uitbrengen. Wij hopen uiteraard van harte dat dit tot een gewenst resultaat mag leiden.
Vooruitblik:
Op zondag 1 september zullen Tineke de Schiffart-Krol als diaken en Ronald de Vries als ouderling-scriba worden herbevestigd.
Er resteert nu binnen de kerkenraad nog 1 vacature voor ouderling.Wij doen daarvoor een beroep op de gemeente om hierin met ons mee te denken. Tips worden niet beloond maar zijn wel van harte welkom.
Vooruitblik:
Op de zondagen in de zomervakantie zullen weer de gebruikelijke gezamenlijke diensten met onze zustergemeente Tzummarum/Firdgum worden gehouden.
Wij wensen alvast de vakantiegangers en natuurlijk ook de thuisblijvers een goede tijd toe.
Een tijd om eens lekker bij te komen van alle dagelijkse beslommeringen, zodat we straks met nieuwe kracht en moed  weer aan een nieuw kerkelijk seizoen kunnen beginnen.
De Startzondag is op 15 september 2019.
P. Haagsma, voorzitter.
 
 
UIT DE KERKENRAAD UIT DE KERKENRAAD
Kerkelijk werker:
De procedure voor de zoektocht naar een opvolger voor Lieuwe Wijbenga is in volle gang.
Voor de werving en selectie van mogelijke kandidaten is een sollicitatiecommissie ingesteld.
Deze bestaat uit Jitse K (voorzitter), Tjitske P, Rintje W, Doetie M en Cor H.
De sluitingstermijn voor het aanmelden van gegadigden liep af op 15 mei 2019.
Wij hopen van harte dat een en ander spoedig tot een goed resultaat mag leiden.
Uiteraard moeten we er ook rekening mee houden dat het allemaal wat langer zal duren voordat een geschikte kandidaat is gevonden.
Het vertrek van Lieuwe brengt ook de nodige gevolgen met zich mee voor o.a. de 4 wijken waarin Lieuwe werkzaam was. Met name het bezoekwerk zal in deze wijken mondjesmaat mogelijk zijn.
Wel heeft Ds. Lindeboom te kennen gegeven dat hij in elk geval het crisispastoraat in deze wijken voor zijn rekening zal nemen.
Al met al moeten we er rekening mee houden dat een groot deel van de werkzaamheden van Lieuwe in de komende periode niet of nauwelijks kunnen worden behartigd. Wij vragen daarvoor begrip van de gemeente.
Ambtsdragersverkiezingen:
Tot onze vreugde kunnen wij u melden dat Durk H besloten heeft het ambt van diaken op zich te willen nemen als opvolger van Ronald de V.
Ondanks verwoede pogingen is het helaas nog niet gelukt om te voorzien in de vacature ouderling en ouderling-scriba. Dit baart de kerkenraad wel de nodige zorgen. Laten we hopen en  bidden dat wij er alsnog in slagen om gemeenteleden bereid te vinden die deze ambten op zich willen nemen.
Vooruitblik:
We gaan de komende weken op weg naar Hemelvaart en Pinksteren. Het feest van de Heilige Geest.
Zondag 2 juni is er weer een themadienst. Voor informatie over deze dienst zie pag. 15 in Tsjerkenijs.
Op 9 juni is het Pinksterzondag. Behalve de viering van het Pinksterfeest zal in deze dienst de doop worden bediend en vindt het afscheid, de bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers plaats.
P. Haagsma, voorzitter.
 
 
wie zijn wij? wie zijn wij?

In het beleidsplan staat het zo:

De gemeente wil een levende en gastvrije gemeente zijn.

Centraal staat de grote liefde van God, zijn zoon Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer en de gaven van de Geest. Onze relatie met Jezus is de basis van ons bestaan. De Bijbel is ons gemeenschappelijk richtsnoer.

Om dit christelijk leven tot ontwikkeling te laten komen zijn wij bereid om ons persoonlijk en samen te oefenen in betrokkenheid bij de Heer, bij elkaar als zijn gemeente en bij het werk in en voor onze wereld.

De gemeente wil een gemeenschap zijn die openstaat voor iedereen, met open oog voor de nood dichtbij en veraf. Een plek van gastvrijheid langs de wegen van een mensenleven, een pleisterplaats voor onderweg. Gemeenteleden zijn er bij elkaar te gast en kunnen hun levensverhaal kwijt.