Verslag kerkenraadsvergadering gehouden op woensdag 25 april 2018 om 20.00 uur in de Twaskar  Verslag kerkenraadsvergadering gehouden op woensdag 25 april 2018 om 20.00 uur in de Twaskar 

Afwezig: 6 kerkenraadsleden.  
1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Hij leest Mattheüs 11: 25-30 en geeft een korte toelichting en gaat voor in gebed.  
2. Vaststelling verslag kerkenraadsvergadering 21 februari 2018  
Geen op c.q. aanmerkingen. Naar aanleiding van het verslag wordt:  
*Koffiedrinken staat nu in Tsjerkenijs.  
*Herinrichting Twaskar, gordijnen zijn besteld en dan moet er worden geverfd.  
3. Mededelingen en ingekomen stukken  
*Brief inzake gebruik Friese taal in kerkdiensten. 
De voorzitter geeft een toelichting op het voorstel en vooral voor het beamteam geeft het veel werk.  
Voorstel moderamen: aantal Friese diensten uitbreiden van 2 naar 4. Na een korte discussie wordt dit wordt door de vergadering ondersteund.  
*Verslag overleg Kerken Barradeel 20 februari 2018. 
Er wordt nog gesproken over de verdere samenwerking en hoe dit nu verder moet.  
De kerkenraadsleden hebben informeel een voorstel gekregen dat niet op deze vergadering wordt besproken.  
De mailwisseling inzake de zomerdiensten samen te doen met Tzummarum/Firdgum en Oosterbierum geeft een stevige discussie waarbij vooral aandacht wordt gevraagd voor diegene die kerktelefoon hebben en als dit niet leidt tot een verdere samenwerking.  
Besloten wordt om voor 2019 de zomerdiensten met zijn drieën te doen en dat na afloop dit zal worden geëvolueerd.  
 *Privacy ontwikkelingen. 
 Onze predikant geeft een korte toelichting op dit onderwerp. Deze wet gaat in op 25 mei 2018 en heeft verstrekkende gevolgen voor zowel onze gemeente als alle andere verenigingen en bedrijven. 
In de kerkdiensten en kerkbladen mogen geen namen en/of adressen meer voorkomen. 
De PKN kerk komt met een model die voor ons ook leidend zal zijn en die ook moet worden ondertekend door de betrokken kerkenraadsleden c.q. moderamen.   
4. Diaconie  
De meegestuurde notulen van 28 februari 2018 zijn voor kennisgeving aangenomen.  
De actie voor de voedselbank is goed verlopen. In juni wil men nogmaals een actie in het dorp houden. Dorcas actie blijft wel gehandhaafd.   
5. Kerkrentmeesters 
De notulen van 6 februari en 6 maart 2018 zijn akkoord en voor kennisgeving aangenomen.  
Naar aanleiding van deze notulen wordt gevraagd naar de werking van de kerkklok.  
Deze kerkklok is eigendom van de gemeente Waadhoeke en wordt overgedragen naar de Stichting tot behoud monumenten Waadhoeke. Zodra de overdracht is gerealiseerd zal reparatie plaats vinden.   
6. Jeugdwerk  
Er is gebrek aan mannelijke leiding van de jeugdclubs en ook is men op zoek naar een secretaris. Wie heeft nog namen. De versterking van de leiding is vooral voor de dinsdagavond van groep 7-8 en eventueel voor de maandagavond groep  
Er wordt nog gevraagd om bij jeugd/kinderkerkdiensten een extra collecte voor het jeugdwerk te houden. De kerkrentmeester zijn hiermee akkoord.  
 
 
7. Ouderlingenberaad  
Notulen 5 april 2018 zijn niet aanwezig maar komen de op de volgende vergadering.  
Verder geen bijzonderheden.  
8. Stand van zaken Ambtsdrager verkiezingen 2018 
De verkiezingen zijn bijna rond. Alleen moet er nog een diaken en een jeugdouderling worden gevonden.  
De bevestiging zal in juni plaatsvinden.  
9. Eventueel verslag afgevaardigden  
Er zijn geen verslagen van afgevaardigden, daar er geen bijeenkomsten zijn geweest.  
Op 1 mei 2018 start de een nieuwe classis Friesland. Nadere informatie komt nog.   
10. Rondvraag 
*Jeugdouderling,  bij de kaarsaanstekers zijn wel 2 nieuwe namen genoemd maar stonden niet ingepland voor het 1e halfjaar. In het 2e halfjaar worden deze ook ingepland.   
*KRM, Afgelopen zondag was er wel een extra collecte maar deze stond niet bij de mededelingen. Door het koffiedrinken in het koor was er ook geen gelegenheid om deze te houden.  
Bij een volgende gelegenheid, als er koffiedrinken in het koor is na de dienst en er is een extra collecte moet hiervoor een oplossing worden bedacht.  
*Bij de diaconie is een mail binnengekomen waarin wordt getracht om de kerkbladen van “Oud Barradeel” gelijktijdig te laten uitkomen. Sexbierum heeft een sterk afwijkend schema en wil niet afwijken van hun verspreiding. De overige gemeentes zijn nagenoeg gelijk en deze kunnen met 1 week verschuiven allemaal gelijktijdig uitkomen en zo elkaars copy overnemen.  
11. Korte pauze  
12. Bezinningsactiviteit  
Na uitleg van onze predikant volgt er een bezinningsmoment 
13. Sluiting. 
Nadat er niets meer aan de orde komt sluit de voorzitter de vergadering.  
 

 
Terugblik:   Terugblik:  

UIT DE KERKENRAAD  

Op zondag 10 juni hebben in een feestelijke dienst Marjan en Frederik  belijdenis van hun geloof afgelegd en heeft het afscheid en bevestiging van ambtsdragers plaatsgevonden. Op zondag 1 juli zal nog afscheid worden genomen van Tea en zal Oege als kerkrentmeester worden bevestigd.  
Als kerkenraad zijn wij bijzonder blij en dankbaar dat de kerkenraad weer compleet is.  
Wij heten de nieuwe ambtsdragers nogmaals hartelijk welkom en wensen hen veel kracht en sterkte bij de uitoefening van hun ambt.  
Vooruitblik:  
Op de zondagen in de zomervakantieperiode zullen weer de gebruikelijke gezamenlijke diensten met onze zustergemeente Tzummarum/Firdgum worden gehouden. 
Vanuit de gemeente Oosterbierun/Wijnaldum bereikte ons de “noodkreet” om in 2019 mee te mogen draaien met de gezamenlijke diensten. Dit omdat men in die gemeente de grootste moeite heeft om de diensten in de zomerperiode te organiseren.  
De kerkenraad staat hier in principe positief tegenover, enerzijds omdat dit past in het overleg dat plaatsvind in het kader van de oud-Barradielgemeenten en anderzijds omdat wij bereid moeten zijn om elkaar te helpen en te steunen waar dit mogelijk is. 
Het aantal gezamenlijke diensten blijft trouwens gelijk, alleen de verdeling over de 3 gemeenten  wordt enigszins aangepast.  
De zomerperiode zit er weer aan te komen. In mei en juni hebben wel al een aardig voorproefje gehad. Wij wensen de vakantiegangers en natuurlijk ook de thuisblijvers een goede tijd toe. 
Voor velen een tijd om eens lekker bij te komen van alle dagelijkse beslommeringen. Zodat we straks met nieuwe kracht en moed weer aan een nieuw kerkelijk seizoen mogen beginnen. 
De startzondag is op 23 september 2018. 
Namens de kerkenraad, Piet.  
 

 
Protocol overlijdensberichten: Protocol overlijdensberichten:

Er was de laatste tijd  bij sommige gemeenteleden wel eens wat onduidelijkheid over de wijze waarop aandacht werd geschonken aan overlijdensberichten. met name als het ging om oud-gemeenteleden.  Om hieraan een einde te maken heeft de kerkenraad in zijn vergadering van 21 december 2017 besloten een aangepast protocol overlijdensberichten vast te stellen. Dit protocol luidt als volgt:
 

lees meer »
 
Visiedocument PKN (Kerk 2025)

Visiedocument PKN (Kerk 2025)

Op 1 oktober 2015 verscheen het visiedocument met als titel: waar een Woord is, is een weg.
Op 12 november a.s. zal de synode zich over dit stuk buigen. Waar gaat het om? Het gaat om de hoop dat er in 2015 een betekenisvolle kerk zal zijn.
Het is zeer de moeite waard om van dit synoderapport met bijbehorende stukken kennis te nemen.
Deze kunt u vinden op: www.protestantsekerk.nl
 

 
wie zijn wij? wie zijn wij?

In het beleidsplan staat het zo:

De gemeente wil een levende en gastvrije gemeente zijn.

Centraal staat de grote liefde van God, zijn zoon Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer en de gaven van de Geest. Onze relatie met Jezus is de basis van ons bestaan. De Bijbel is ons gemeenschappelijk richtsnoer.

Om dit christelijk leven tot ontwikkeling te laten komen zijn wij bereid om ons persoonlijk en samen te oefenen in betrokkenheid bij de Heer, bij elkaar als zijn gemeente en bij het werk in en voor onze wereld.

De gemeente wil een gemeenschap zijn die openstaat voor iedereen, met open oog voor de nood dichtbij en veraf. Een plek van gastvrijheid langs de wegen van een mensenleven, een pleisterplaats voor onderweg. Gemeenteleden zijn er bij elkaar te gast en kunnen hun levensverhaal kwijt.