UIT DE KERKENRAAD (November) UIT DE KERKENRAAD (November)

Trouwdienst:
De collecte die gehouden is tijdens de trouwdienst van Foppe en Trienke Oegema-Vrieswijk heeft € 190,00 opgebracht en is bestemd voor de jeugdclubs. Iedereen heel hartelijk bedankt voor deze bijdrage!
KSG-dienst:
Op 15 oktober hebben we met veel kinderen een zeer geslaagde KSG-dienst mogen vieren.
Door de school was hiervoor veel voorbereidend werk gedaan. Wij willen de school en de KSG-commissie hartelijk dankzeggen voor deze mooie dienst.
Gemeenteavond:
Aansluitend aan de dankstonddienst op woensdag 1 november 2017 hebben we zoals gebruikelijk  een gemeenteavond in de Twaskar. Op het programma staan onder meer de begrotingen 2018 van de diaconie en de kerkrentmeesters, de samenwerking met onze zustergemeente Tzummarum/Firdgum en een rondvraag. Wij rekenen op uw komst.
Gezamenlijk koffiedrinken:
Voorafgaande aan de zendingsdienst op zondag 5 november a.s. gaan we vanaf 10.00 uur weer gezamenlijk koffiedrinken in de Twaskar. U bent hierbij van harte welkom. Onder het genot van een kopje koffie, thee of frisdrank kunnen we elkaar als gemeenteleden ontmoeten en in gesprek gaan.
Eeuwigheidszondag:
Op 26 november 2017 is het eeuwigheidszondag. Tijdens deze dienst willen wij de gemeenteleden gedenken die ons in het voorbije kerkelijk jaar zijn ontvallen.
Activiteiten:
Aan de hand van de ingeleverde opgavenbriefjes zullen binnenkort de activiteiten, zoals het groot huisbezoek, de Bijbelkring en de ontmoetingsgroepen worden opgestart.
Vooruitblik:
In december hopen wij Advent en Kerst te vieren. De 1e Adventszondag is op 3 december.
Wij wensen u alvast een goede en gezegende tijd toe.
 
Piet Haagsma.
 

 
UIT DE KERKENRAAD (Oktober) UIT DE KERKENRAAD (Oktober)

Startzondag:
We kunnen met veel genoegen terugzien op de op 17 september gehouden Startzondag.
We zijn deze zondag begonnen met een zeer geslaagd gezamenlijk ontbijt in de Twaskar waaraan door jong en oud met ruim 70 gemeenteleden werd deelgenomen.  Daarna hebben wij onder leiding van onze beide pastores een mooie dienst in de kerk mogen vieren. Wij willen iedereen die aan de startzondag een bijdrage heeft geleverd, in het bijzonder de jeugdouderlingen, van harte bedanken.
Vooruitblik:
Voor de maand oktober staan er weer een aantal bijzondere diensten op het programma.
1 oktober: Israëlzondag,
8 oktober: Werelddiaconaat,
15 oktober: KSG-dienst,
29 oktober: Bijbelzondag (fryske tsjinst).
Wij wensen u allen gezegende diensten.
Gemeente-avond:
Aansluitend aan de dankstonddienst op 1 november zal de gebruikelijke najaars-gemeenteavond worden gehouden. Dan zullen in elk geval de begrotingen 2018 van de diaconie en de kerkrentmeesters aan de orde komen en zal er alle gelegenheid zijn voor een rondvraag.
Ook zal er aandacht zijn voor de verdergaande samenwerking met onze zustergemeente Tzummarum/Firdgum.
 
Namens de Kerkenraad, Piet Haagsma.
 

 
WEGWIJZER 2017-2018 WEGWIJZER 2017-2018

Met Tsjerkenijs ontvangt u weer een exemplaar van de nieuwe Wegwijzer voor het komende seizoen. Deze staat weer vol met informatie over de kerkenraad, commissies, adresgegevens etc. etc.
Wij raden u aan deze wegwijzer zorgvuldig te bewaren zodat u in de loop van het seizoen deze informatie kunt raadplegen.
 

 
ACTIVITEITEN SEIZOEN 2017-2018 ACTIVITEITEN SEIZOEN 2017-2018

Zoals gebruikelijk staan er voor het komende seizoen weer tal van activiteiten op stapel, zoals groothuisbezoek, bijbelkring, ontmoetingsgroepen etc.
Voor al deze activiteiten kunt u zich opgeven door invulling van het bij Tsjerkenijs gevoegde formulier,
Dit (ingevulde) formulier wordt in september bij u opgehaald. Wij hopen dat veel gemeenteleden zich voor deelname aan deze activiteiten zullen aanmelden.
Door deelname aan de activiteiten kunnen we in kleine kring met elkaar in geloofsgesprek gaan en kunnen we de onderlinge verbondenheid en saamhorigheid versterken.
U/jij doet toch ook mee!!
 

 
Startzondag: Startzondag:

De startzondag voor het nieuwe seizoen zal plaatsvinden op 17 september 2017.
Deze dienst begint dan om 10.00 uur en wordt vooraf gegaan door het gezamenlijk ontbijt om 8.30 uur in de Twaskar. Zie hierover de nadere informatie van de jeugdouderlingen. (pag. 12)
Als gemeente is het ons gegeven om weer een nieuwe start te maken. Laten we dat aangrijpen om tot een verdere vernieuwing en verdieping van ons geloof te komen.
Overige diensten in september:
Op 3 september is de laatste gezamenlijke dienst in de vakantieperiode met en in Tzummarum.
Op 10 september is een fryske tsjinst met Ds. Osinga uit Oudemirdum.
Op 24 september hopen wij weer het Heilig Avondmaal te vieren.
 

 
UIT DE KERKENRAAD UIT DE KERKENRAAD

Terugblik:
Op Pinksterzondag hebben in een feestelijke dienst Aalzen Trinus de Haan en Sjoke Zwart belijdenis van hun geloof afgelegd en heeft het afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers plaatsgevonden.
Als kerkenraad zijn wij bijzonder blij en dankbaar dat hiermee de kerkenraad weer compleet is. Dit is mede mogelijk gemaakt doordat Tea van der Mossel bereid is gevonden om nog een poosje als diaken aan te blijven. Na de zomervakantie zullen wij weer aan de slag gaan om voor Tea een opvolg(st)er te vinden.
Alle wijken hebben nu weer een eigen ouderling. Afke en Ritske Wiersma zullen wijk 4 voor hun rekening nemen en Jitse en Froukje zullen zich ontfermen over wijk 7.
Wij heten de nieuwe ambtsdragers nog eens welkom en veel sterkte bij de uitoefening van hun ambt.
Vooruitblik:
Op de zondagen 13, 20 en 27 augustus en 3 september zullen gezamenlijke diensten met onze zustergemeente worden gehouden. Op 13 en 27 augustus in Minnertsga, op 20 augustus en 3 september. Deze diensten beginnen allemaal om 9.15 uur.
De zomerperiode zit er weer aan te komen. In juni hebben we al een aardig voorproefje gehad.
Wij wensen alle vakantiegangers en ook de thuisblijvers een goede tijd toe. Voor velen een tijd om eens lekker bij te komen van alle dagelijkse beslommeringen. Zodat we straks met nieuwe kracht en moed weer aan een nieuwe kerkelijk seizoen kunnen  beginnen. De startzondag is op 17 september 2017.
Namens de kerkenraad, Piet Haagsma.
 

 
Herziening besluit kerkrentmeesters Herziening besluit kerkrentmeesters


Tijdens de gemeenteavond op 8 maart j.l. werd door de kerkrentmeesters bij de presentatie van hun jaarrekening voorgesteld om een deel van hun overschot op de jaarrekening beschikbaar te stellen aan de diaconie. Dit voornamelijk met het doel om meer evenwicht aan te brengen in de opbrengst van extra collecten.
Omdat het kerkordelijk niet is toegestaan om gelden van het ene naar het andere college over te hevelen, heeft de kerkenraad inmiddels besloten om het voorstel/besluit van de kerkrentmeesters, ondanks de goede bedoelingen, terug te draaien en geen doorgang te laten vinden. Wel zal worden bezien of in het collecterooster voortaan een betere verdeling van extra collecten kan worden bewerkstelligd.

 

 
Bankje en infobord Bankje en infobord

Het zal u niet ontgaan zijn dat er inmiddels, mede dankzij de opbrengst van de vorig jaar gehouden bazaar, op de stoep rond het kerkhof een fraai passend bankje met prullenbak is geplaatst en bij de ingang van de kerk een informatiebord. Via dit bord kan informatie over de kerk en het kerkhof worden verstrekt.  Wij hopen dat zowel het bankje als het bord een nuttige voorziening zullen vervullen.
Namens de kerkenraad, Piet Haagsma.
 

 
Visiedocument PKN (Kerk 2025)

Visiedocument PKN (Kerk 2025)

Op 1 oktober 2015 verscheen het visiedocument met als titel: waar een Woord is, is een weg.
Op 12 november a.s. zal de synode zich over dit stuk buigen. Waar gaat het om? Het gaat om de hoop dat er in 2015 een betekenisvolle kerk zal zijn.
Het is zeer de moeite waard om van dit synoderapport met bijbehorende stukken kennis te nemen.
Deze kunt u vinden op: www.protestantsekerk.nl
 

 
wie zijn wij? wie zijn wij?

In het beleidsplan staat het zo:

De gemeente wil een levende en gastvrije gemeente zijn.

Centraal staat de grote liefde van God, zijn zoon Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer en de gaven van de Geest. Onze relatie met Jezus is de basis van ons bestaan. De Bijbel is ons gemeenschappelijk richtsnoer.

Om dit christelijk leven tot ontwikkeling te laten komen zijn wij bereid om ons persoonlijk en samen te oefenen in betrokkenheid bij de Heer, bij elkaar als zijn gemeente en bij het werk in en voor onze wereld.

De gemeente wil een gemeenschap zijn die openstaat voor iedereen, met open oog voor de nood dichtbij en veraf. Een plek van gastvrijheid langs de wegen van een mensenleven, een pleisterplaats voor onderweg. Gemeenteleden zijn er bij elkaar te gast en kunnen hun levensverhaal kwijt.