Verslag kerkenraadsvergadering gehouden op woensdag 12 september 2018 om 20.00 uur in de Twaskar Verslag kerkenraadsvergadering gehouden op woensdag 12 september 2018 om 20.00 uur in de Twaskar

Afwezig: 3 leden van de kerkenraad.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet ons welkom toe, na een lange zomervakantie.
Hij leest Johannes 5: 1-9, waarna een korte overdenking en gebed.
2. Vaststelling verslag kerkenraadsvergadering 20 juni 2018 
geen op c.q. aanmerkingen
3.Mededelingen en ingekomen stukken
*Stand van zaken enquête: dinsdag 18-09 heeft de commissie een  overleg bij Stenden Hogeschool of we ondersteuning kunnen krijgen van een student en onder welke voorwaarden. 
*Privacyperikelen: Dit stuk is nog niet volledig klaar. Het moderamen komt hier in de volgende vergadering op terug met een volledig stuk.  
*Verslag 9 april 2018 en 2 juli 2018 Kerken Barradeel: Beide stukken worden in 1 keer behandeld.
De verslagen zijn akkoord, maar er zijn wel enkele vragen over de nut en noodzaak van de samenwerking. Dit vooral omdat enkele afgevaardigden de toon negatief vonden.
In de volgende vergadering komt de opdrachtformulering aan de orde en moet de kerkenraad een besluit nemen over hoe we verder gaan in deze samenwerking. 
*Brief werkgroep Barradiel inzake thema-avonden: Er is al eens een oproep gedaan aan de gemeente om wie interesse heeft, zich hiervoor opgeven. Dit heeft geen resultaat gehad. Nogmaals een stukje in Tsjerkenijs.  
*Uitnodiging bevestiging Ds, Beekman als Classispredikant; ter kennis neming.  
*Uitnodiging themabijeenkomst Eenzaamheid; Ds. J. Lindeboom gaat hier heen en mogelijk enkele anderen.
*Informatie Classis Fryslan; We ontvangen periodiek deze nieuwsbrief, kan ook in Tsjerkenijs worden gepubliceerd.   
4. Vaststelling Preekrooster
De diaconie is niet blij met de afwijking in het rooster inzake het Werelddiaconaat in februari 2019.
Hierdoor kan men de aangeleverde standaardfolders niet gebruiken. De drukkerij zorgt voor nieuwe folders met de correcte datum.
Rest van het rooster is akkoord.
5. Stand van zaken maandelijks gezamenlijk koffiedrinken.
Dit zal 1 ker per maand worden gehouden in de kerk.
Er zijn nu voldoende vrijwilligers om dit te realiseren. Wel moet in de consistorie een voorziening worden getroffen om daar koffie te zetten.
6. Diaconie
Het verslag van 16 mei 2018 wordt voor kennisgeving aangenomen.
Verder geen dringende zaken bij de diaconie.
7. Kerkrentmeesters
*Het verslag van 5 juni 2018: geen op c.q. aanmerkingen 
*KRM rooster. De diaconie heeft hierbij een opmerking dat zij gedurende de zomerperiode wel erg weinig collectes hebben. Als er een thema dienst (jeugd/kinderdienst) is dan is er een extra collecte voor het jeugdwerk. Verder is het rooster akkoord.
*Er is 1 bijbel weggestuurd voor restauratie. Als de prijs en kwaliteit meevalt dan kan men altijd nog beslissen welke bijbel dan wordt gerestaureerd.
*Legaat ontvangen wordt bestemd voor de restauratie c.q. onderhoud van het orgel. 
8. Jeugdwerk
Men is bezig om een zeer bijzondere dienst te organiseren, buiten de reguliere diensten om. Deze zal mogelijk gehouden worden op een zaterdagavond. Nadere mededelingen volgen nog.
De kosten moeten nog besproken worden met de kerkrentmeesters.
Bij de Kinderkerk heeft men een nieuw koppel gevonden  en ook is er een nieuwe kaarsaansteker bij deze groep gekomen. .
9. Ouderlingenberaad
Het verslag van 23 mei 2018 wordt onveranderd vastgesteld.
10. Eventueel verslag afgevaardigden
Hier zijn geen mededelingen voor.
11. Rondvraag
Diverse kerkenraadsleden hebben mededelingen of kleine inhoudelijke vragen die direct kunnen worden beantwoord.
Naar aanleiding van de classis nieuwsbrief werd er wel een vraag gesteld hoe het komt met de financiering van het pioniersproject Nijkleaster. Hier is nog niets van bekend, maar we moeten hier wel attent op zijn dat de kosten van dit project niet te hoog worden.
12. Bezinningsactiviteit en sluiting.
 Ds. J. Lindeboom leest nog een stukje en hierna volgt nog een korte discussie.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en leest Sierk Muller een gedicht voor.
 

 
Verslag kerkenraadsvergadering, gehouden op 20 juni 2018 om 20.00 uur in de Twaskar Verslag kerkenraadsvergadering, gehouden op 20 juni 2018 om 20.00 uur in de Twaskar


Afwezig: 6 leden van de kerkenraad.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en leest uit 1 Korintiërs 12: 1-11, met een korte meditatie uit “Er voor staan”. Daarna gaat hij voor in gebed.
2. Vaststelling verslag kerkenraadsvergadering 25 april
Deze worden onveranderd vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
*Stand van zaken inzake enquête: De voorzitter geeft aan de nieuwe kerkenraadsleden een korte uitleg hierover. 1 van de commissieleden geeft nog een uitleg hoe het project mogelijk kan worden uitgevoerd. Later komen we hierop terug.
*Privacyperikelen: De voorzitter zegt dat het moderamen zich hierover zullen buigen. Na de vakantie komen we hierop terug. Wel moet goed worden nagedacht hoe we dit gaan uitvoeren.
*Stand van zaken koffiedrinken in de kerk: Er komt een stukje in Tsjerkenijs om vrijwilligers te vragen. Extra koffiedrinken in de kerk op 5augustus, 19 augustus en 2 september tijdens de gezamenlijke diensten.
4. Diaconie
Het verslag wordt onveranderd vastgesteld.
Mededelingen vanuit de diaconie;
*ouderenreisje was weer een succes
*Zaterdag 23 juni is er weer een Aktie van de voedselbank in de Dagwinkel. Hiervoor worden nog wel enkele vrijwilligers gevraag.
*bezoek aan de voedselbank was een leuke en leerzame avond. Mogelijk komt er t.z.t. ook een voedselbank in Sint Annaparochie.
5. Kerkrentmeesters.
Het verslag wordt onveranderd vastgesteld.
Er worden nog enkele zaken van “klein” materieel belang gesteld, die worden beantwoord door het college van KRM.
6. Jeugdwerk.
De oud ijzeractie heeft € 1.095,00 opgebracht
Het clubreisje was zeer geslaagd. Er wordt nog nieuwe leiding gezocht om het team van de kinderkerk te versterken. 
Voor de jeugddienstcommissie zijn 2 nieuwe leden gevonden.
7. Ouderlingenberaad.
Hier zijn geen bijzonderheden te melden.
8. Afgevaardigden.
Er wordt medegedeeld dan er per 1 mei een classispredikant is benoemt die op 16 september zal worden bevestigd.
9. Rondvraag.
De voorzitter bedankt de scheidende kerkenraadsleden voor hun inzet in de afgelopen jaren. De vertrekkende ambtsdragers bedanken persoonlijk voor de mooie en vooral leerzame tijd.
10. Sluiting.
Niet meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering en wenst ons allemaal wel thuis, waarna Froukje Kuiken de avond sluit met een gedicht.
 
 
 
 

 
UIT DE KERKENRAAD UIT DE KERKENRAAD

Startzondag:
Op zondag 23 september  hebben wij een “vliegende” start mogen beleven voor het nieuwe kerkelijk seizoen. Na een mooie dienst en gezamenlijk koffiedrinken in de Kerk gingen we in groepjes van 2 personen het dorp in om na te denken en in gesprek te gaan over wat Jezus voor ons betekent.
Na afloop daarvan stond er in de Twaskar een lunch voor ons klaar om u tegen te zeggen.
Wij willen degenen die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt bijzonder hartelijk bedanken.
Gezamenlijk koffiedrinken:
De kerkenraad heeft besloten om voortaan in principe één keer in de maand gezamenlijk koffie te drinken in het koor van de Kerk. Dit
schept de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan over het geloof en andere zaken die ons bezig houden.
Voorzitter P. Haagsma.
 

 
Protocol overlijdensberichten: Protocol overlijdensberichten:

Er was de laatste tijd  bij sommige gemeenteleden wel eens wat onduidelijkheid over de wijze waarop aandacht werd geschonken aan overlijdensberichten. met name als het ging om oud-gemeenteleden.  Om hieraan een einde te maken heeft de kerkenraad in zijn vergadering van 21 december 2017 besloten een aangepast protocol overlijdensberichten vast te stellen. Dit protocol luidt als volgt:
 

lees meer ยป
 
Visiedocument PKN (Kerk 2025)

Visiedocument PKN (Kerk 2025)

Op 1 oktober 2015 verscheen het visiedocument met als titel: waar een Woord is, is een weg.
Op 12 november a.s. zal de synode zich over dit stuk buigen. Waar gaat het om? Het gaat om de hoop dat er in 2015 een betekenisvolle kerk zal zijn.
Het is zeer de moeite waard om van dit synoderapport met bijbehorende stukken kennis te nemen.
Deze kunt u vinden op: www.protestantsekerk.nl
 

 
wie zijn wij? wie zijn wij?

In het beleidsplan staat het zo:

De gemeente wil een levende en gastvrije gemeente zijn.

Centraal staat de grote liefde van God, zijn zoon Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer en de gaven van de Geest. Onze relatie met Jezus is de basis van ons bestaan. De Bijbel is ons gemeenschappelijk richtsnoer.

Om dit christelijk leven tot ontwikkeling te laten komen zijn wij bereid om ons persoonlijk en samen te oefenen in betrokkenheid bij de Heer, bij elkaar als zijn gemeente en bij het werk in en voor onze wereld.

De gemeente wil een gemeenschap zijn die openstaat voor iedereen, met open oog voor de nood dichtbij en veraf. Een plek van gastvrijheid langs de wegen van een mensenleven, een pleisterplaats voor onderweg. Gemeenteleden zijn er bij elkaar te gast en kunnen hun levensverhaal kwijt.