UIT DE KERKENRAAD UIT DE KERKENRAAD
Beste mensen,
Op het moment van dit schrijven zijn we midden in de stille week.
Het is hartverwarmend op te zien hoeveel mensen zich inzetten voor het werk in de kerk.
Weer een prachtige liturgie en iedere avond nieuwe mensen die de liturgie verzorgen.
En toch wil ik uw aandacht vragen voor het volgende:
Binnenkort hebben we in de gemeente de ambtsdragers verkiezingen, een aantal zittende kerkenraadsleden nemen afscheid, en dat is goed na een zittingsperiode die door covid een jaar langer heeft geduurd dan voorheen.
Ook deze taak is een onderdeel van gemeente zijn en we vragen dan ook als er een beroep op u wordt gedaan, denk dan niet dat is niks voor mij.
Dus zeg niet nee, maar doe mee.
Samen de taken verdelen ieder naar zijn of haar talenten, zo kunnen we samen gemeente zijn, in en door de kracht van de opgestane Heer .
Door het wonder  van Pasen mogen wij leven in de wetenschap dat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven, maar waarlijk is opgestaan. Halleluja.
Jitse Kuiken.
VERKIEZINGSPROCEDURE AMBTSDRAGERS
Ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters worden voorgedragen door de gemeente. Alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder worden  in de gelegenheid gesteld om kandidaten voor te dragen. U ontvangt een overzicht van de ambten die vacant zijn. Verkiesbaar zijn: belijdende leden tot zeventig jaar en doopleden vanaf 18 jaar die hun geloof in de bevestigingsdienst of op een ander moment willen belijden.
Met het kerkblad van mei ontvangt u een formulier waarop u per vacature een kandidaat kunt invullen en u ondertekent het formulier.
Op de zondagen 8 en 15 mei kunt u uw voordracht inleveren in de voorkerk of eventueel ook bij de fam. Kuiken. Uit de voordrachten stelt de kerkenraad per ambt een lijst samen. Hoe vaker een kandidaat genoemd wordt hoe hoger hij/zij op de lijst komt te staan. Mocht de kerkenraad het nodig achten dan mag zij kandidaten aan de lijst toevoegen. Vervolgens gaat de kerkenraad de kandidaat-ambtsdragers bezoeken. De namen van gekozen kandidaat-ambtsdragers worden twee keer bekend gemaakt bij de mededelingen voorafgaande aan de zondagse kerkdienst. Bezwaren kunnen tot een week na de laatste bekendmaking schriftelijk worden ingediend bij de kerkenraad.
 
 
VANUIT DE KERKENRAAD VANUIT DE KERKENRAAD
Betrokkenheid is een belangrijke pijler binnen de groep volgelingen van Jezus. En betrokkenheid wordt zeer zeker ervaren door de kerkenraad vanuit de gemeente. Steeds weer wordt de waardering uitgesproken dat we online diensten kunnen volgen, hoewel het bezoeken van een dienst altijd de voorkeur heeft, omdat we elkaar dan ook even in de ogen kunnen kijken en zo met elkaar in gesprek kunnen gaan. Er kwam een heel aantal reacties van mensen dat ze zich meer betrokken zouden voelen als naast het geluid bij de diensten ook beeld zou zijn. In de komende tijd wordt dit door een aantal mensen uitgezocht. Er wordt aan gewerkt. Als kerkenraad zijn we dankbaar voor zo veel betrokkenheid.

Ook willen we de mensen die de stille week hebben voorbereid en uitgevoerd, hartelijk danken. Wat bijzonder was dat om het toch te doen en zo doorgang te laten vinden. Wij danken God bovenal, dat we een dergelijke week met elkaar mogen vieren, omdat Jezus voor ons verzoening en vergeving heeft gebracht. Daar mochten we even bij stil staan om weer op te staan voor de levende Heer! Halleluja! Nu op weg naar het koningschap van Jezus en dan naar zijn nabijheid door de Geest!

De komende tijd hopen we meer te kunnen en mogen doen. Laten we hopen en bidden dat we de kracht en de rust mogen blijven vinden om staande te blijven als groep volgelingen van Jezus hier in Minnertsga. Daarom wil ik jullie de zegenbede van sint Patrick meegeven, die we in de stille week ook iedere dag weer mochten horen:
De Heer zal voor je zijn om je de juiste weg te wijzen.
De Heer zal achter je zijn om je te beschermen tegen gevaar.
De Heer zal onder je zijn, zodat je nooit ten onder kunt gaan.
De Heer zal in je zijn om je te troosten als je verdriet hebt.
De Heer zal naast je zijn als een beschermende muur, wanneer anderen over je vallen.
De Heer zal boven je zijn om je te zegenen.
Zo zegene je God vandaag, morgen en alle dagen dat je leeft tot in eeuwigheid. Amen.
Ds. Jelte Lindeboom.
 
 
wie zijn wij? wie zijn wij?

In het beleidsplan staat het zo:

De gemeente wil een levende en gastvrije gemeente zijn.

Centraal staat de grote liefde van God, zijn zoon Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer en de gaven van de Geest. Onze relatie met Jezus is de basis van ons bestaan. De Bijbel is ons gemeenschappelijk richtsnoer.

Om dit christelijk leven tot ontwikkeling te laten komen zijn wij bereid om ons persoonlijk en samen te oefenen in betrokkenheid bij de Heer, bij elkaar als zijn gemeente en bij het werk in en voor onze wereld.

De gemeente wil een gemeenschap zijn die openstaat voor iedereen, met open oog voor de nood dichtbij en veraf. Een plek van gastvrijheid langs de wegen van een mensenleven, een pleisterplaats voor onderweg. Gemeenteleden zijn er bij elkaar te gast en kunnen hun levensverhaal kwijt.