UIT DE KERKENRAAD November UIT DE KERKENRAAD November

Onderscheiding Dirk N:
Vanwege zijn langdurige inzet voor het Mannenkoor Pro Rege in Dokkum en de zanggroep Telling Voices ontving onze organist Dirk op 18 oktober een Koninklijke onderscheiding en werd hij hierbij benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.
Ook vanaf deze plaats willen wij Dirk van harte feliciteren met deze welverdiende onderscheiding.
Overlijden Jan:
Op 12 oktober is na een vrij langdurige periode van afnemende gezondheid een einde gekomen aan het aardse leven van Jan. Hij heeft veel betekend voor het kerkelijk leven in Minnertsga. Hij was als ouderling en scriba actief betrokken bij het wel en wee van de Gereformeerde Kerk en later bij de vorming van de SOW-gemeente en de Protestantse Gemeente Minnertsga.
Wij gedenken Jan in grote dankbaarheid en vertrouwen hem toe aan zijn Heer en Heiland waarop hij al zijn hoop had gevestigd. Dat hij ruste in vrede.
Gemeenteavond:
Aansluitend aan de dankstonddienst op woensdag 7 november 2018 hebben we zoals gebruikelijk een gemeenteavond in de Twaskar. Op het programma staan onder meer de begrotingen 2019 van de diaconie en de kerkrentmeesters, de samenwerking met onze zustergemeente Tzummarum/Firdgum en de oud-Barradielgemeenten en een rondvraag. Wij rekenen op uw komst naar deze gemeenteavond.
Eeuwigheidszondag:
Op 25 november 2018 is het eeuwigheidszondag. Tijdens deze dienst willen wij de gemeenteleden gedenken die ons in het verbije kerkelijk jaar zijn ontvallen.
Activiteiten:
Aan de hand van de ingeleverde opgavebriefjes zullen binnenkort de activiteiten, zoals het groothuisbezoek, de bijbelkring en de ontmoetingsgroepen worden opgestart.
Vooruitblik:
In december hopen wij Advent en Kerst te vieren. De eerste Adventszondag is op 2 december 2018.
Wij wensen u allen alvast een goede en gezegende tijd toe.
Namens de Kerkenraad, Piet H.

GEBOORTEBERICHT
 


“Faak joegen wy mem har buk in tut,
En fregen: wannear komst der ris ut?
No is ’t einlings safier,
Meist mei us boartsje, echt wier!
Wy hawwe der in broerke by,
En binne allegearre wakker wiis mei dy!”

Blij en trots zijn wij met de geboorte van

Daniël

Geboren op 2 oktober 2018.
De gelukkige en dankbare ouders en broertjes Aalzen Trinus, Sjoke, Jesse en Hylke,

De kerkenraad feliciteert de ouders met hun kindje en hoopt dat hij voorspoedig mag opgroeien in hun gezin en onze kerkelijke gemeenschap.
 

 
Verslag kerkenraadsvergadering gehouden op woensdag 12 september 2018 om 20.00 uur in de Twaskar Verslag kerkenraadsvergadering gehouden op woensdag 12 september 2018 om 20.00 uur in de Twaskar

Afwezig: 3 leden van de kerkenraad.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet ons welkom toe, na een lange zomervakantie.
Hij leest Johannes 5: 1-9, waarna een korte overdenking en gebed.
2. Vaststelling verslag kerkenraadsvergadering 20 juni 2018 
geen op c.q. aanmerkingen
3.Mededelingen en ingekomen stukken
*Stand van zaken enquête: dinsdag 18-09 heeft de commissie een  overleg bij Stenden Hogeschool of we ondersteuning kunnen krijgen van een student en onder welke voorwaarden. 
*Privacyperikelen: Dit stuk is nog niet volledig klaar. Het moderamen komt hier in de volgende vergadering op terug met een volledig stuk.  
*Verslag 9 april 2018 en 2 juli 2018 Kerken Barradeel: Beide stukken worden in 1 keer behandeld.
De verslagen zijn akkoord, maar er zijn wel enkele vragen over de nut en noodzaak van de samenwerking. Dit vooral omdat enkele afgevaardigden de toon negatief vonden.
In de volgende vergadering komt de opdrachtformulering aan de orde en moet de kerkenraad een besluit nemen over hoe we verder gaan in deze samenwerking. 
*Brief werkgroep Barradiel inzake thema-avonden: Er is al eens een oproep gedaan aan de gemeente om wie interesse heeft, zich hiervoor opgeven. Dit heeft geen resultaat gehad. Nogmaals een stukje in Tsjerkenijs.  
*Uitnodiging bevestiging Ds, Beekman als Classispredikant; ter kennis neming.  
*Uitnodiging themabijeenkomst Eenzaamheid; Ds. J. Lindeboom gaat hier heen en mogelijk enkele anderen.
*Informatie Classis Fryslan; We ontvangen periodiek deze nieuwsbrief, kan ook in Tsjerkenijs worden gepubliceerd.   
4. Vaststelling Preekrooster
De diaconie is niet blij met de afwijking in het rooster inzake het Werelddiaconaat in februari 2019.
Hierdoor kan men de aangeleverde standaardfolders niet gebruiken. De drukkerij zorgt voor nieuwe folders met de correcte datum.
Rest van het rooster is akkoord.
5. Stand van zaken maandelijks gezamenlijk koffiedrinken.
Dit zal 1 ker per maand worden gehouden in de kerk.
Er zijn nu voldoende vrijwilligers om dit te realiseren. Wel moet in de consistorie een voorziening worden getroffen om daar koffie te zetten.
6. Diaconie
Het verslag van 16 mei 2018 wordt voor kennisgeving aangenomen.
Verder geen dringende zaken bij de diaconie.
7. Kerkrentmeesters
*Het verslag van 5 juni 2018: geen op c.q. aanmerkingen 
*KRM rooster. De diaconie heeft hierbij een opmerking dat zij gedurende de zomerperiode wel erg weinig collectes hebben. Als er een thema dienst (jeugd/kinderdienst) is dan is er een extra collecte voor het jeugdwerk. Verder is het rooster akkoord.
*Er is 1 bijbel weggestuurd voor restauratie. Als de prijs en kwaliteit meevalt dan kan men altijd nog beslissen welke bijbel dan wordt gerestaureerd.
*Legaat ontvangen wordt bestemd voor de restauratie c.q. onderhoud van het orgel. 
8. Jeugdwerk
Men is bezig om een zeer bijzondere dienst te organiseren, buiten de reguliere diensten om. Deze zal mogelijk gehouden worden op een zaterdagavond. Nadere mededelingen volgen nog.
De kosten moeten nog besproken worden met de kerkrentmeesters.
Bij de Kinderkerk heeft men een nieuw koppel gevonden  en ook is er een nieuwe kaarsaansteker bij deze groep gekomen. .
9. Ouderlingenberaad
Het verslag van 23 mei 2018 wordt onveranderd vastgesteld.
10. Eventueel verslag afgevaardigden
Hier zijn geen mededelingen voor.
11. Rondvraag
Diverse kerkenraadsleden hebben mededelingen of kleine inhoudelijke vragen die direct kunnen worden beantwoord.
Naar aanleiding van de classis nieuwsbrief werd er wel een vraag gesteld hoe het komt met de financiering van het pioniersproject Nijkleaster. Hier is nog niets van bekend, maar we moeten hier wel attent op zijn dat de kosten van dit project niet te hoog worden.
12. Bezinningsactiviteit en sluiting.
 Ds. J. Lindeboom leest nog een stukje en hierna volgt nog een korte discussie.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en leest Sierk Muller een gedicht voor.
 

 
Protocol overlijdensberichten: Protocol overlijdensberichten:

Er was de laatste tijd  bij sommige gemeenteleden wel eens wat onduidelijkheid over de wijze waarop aandacht werd geschonken aan overlijdensberichten. met name als het ging om oud-gemeenteleden.  Om hieraan een einde te maken heeft de kerkenraad in zijn vergadering van 21 december 2017 besloten een aangepast protocol overlijdensberichten vast te stellen. Dit protocol luidt als volgt:
 

lees meer ยป
 
Visiedocument PKN (Kerk 2025)

Visiedocument PKN (Kerk 2025)

Op 1 oktober 2015 verscheen het visiedocument met als titel: waar een Woord is, is een weg.
Op 12 november a.s. zal de synode zich over dit stuk buigen. Waar gaat het om? Het gaat om de hoop dat er in 2015 een betekenisvolle kerk zal zijn.
Het is zeer de moeite waard om van dit synoderapport met bijbehorende stukken kennis te nemen.
Deze kunt u vinden op: www.protestantsekerk.nl
 

 
wie zijn wij? wie zijn wij?

In het beleidsplan staat het zo:

De gemeente wil een levende en gastvrije gemeente zijn.

Centraal staat de grote liefde van God, zijn zoon Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer en de gaven van de Geest. Onze relatie met Jezus is de basis van ons bestaan. De Bijbel is ons gemeenschappelijk richtsnoer.

Om dit christelijk leven tot ontwikkeling te laten komen zijn wij bereid om ons persoonlijk en samen te oefenen in betrokkenheid bij de Heer, bij elkaar als zijn gemeente en bij het werk in en voor onze wereld.

De gemeente wil een gemeenschap zijn die openstaat voor iedereen, met open oog voor de nood dichtbij en veraf. Een plek van gastvrijheid langs de wegen van een mensenleven, een pleisterplaats voor onderweg. Gemeenteleden zijn er bij elkaar te gast en kunnen hun levensverhaal kwijt.