UIT DE KERKENRAAD UIT DE KERKENRAAD
Afscheid, bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers
Op de zondagen 13 en 27 september a.s. vindt het afscheid, de bevestiging en de herbevestiging van ambtsdragers plaats.
Op zondag 13 september vindt het afscheid plaats van diaken Gerd Hoekstra, de bevestiging tot diaken van Anna en Jikke en de herbevestiging tot jeugdouderling van Rintje en de ouderling-kerkrentmeesters Jan en Andries.
Voorafgaande aan haar bevestiging  tot diaken zal Jikke belijdenis van haar geloof afleggen.
Op zondag 27 september vindt het afscheid plaats van ouderling Afke  en diaken Betty.
Eventuele bezwaren tegen de bevestiging en herbevestiging kunnen schriftelijk tot uiterlijk 2 dagen voor de bevestiging en herbevestiging bij de voorzitter van de kerkenraad worden ingediend.

Vacatures ouderling
Het baart ons als kerkenraad de nodige zorgen dat we na de ambtsdragersverkiezingen nog te maken hebben met 2 vacatures voor ouderling. Onze beide pastores hebben alle mogelijke moeite gedaan om hiervoor gemeenteleden bereid te vinden om het ambt van ouderling op zich te nemen.
Willen we als gemeente volwaardig kunnen functioneren is het wel noodzakelijk om de kerkenraad in volledige samenstelling overeind te houden. Door de vacatures komt vooral het pastoraat in de betreffende wijken in de knel.
Wij doen dan ook een ernstig beroep op u als gemeenteleden om nog eens serieus te overwegen om u beschikbaar te stellen voor het ambt van ouderling. De kerkenraad is graag bereid om u over de ints en outs van het ouderlingschap te informeren.

Kerkdiensten
6 september is er géén dienst.  We hopen daarna  weer over te gaan naar de wekelijkse diensten met de liturgie zoals we die gewend waren.

Namens de kerkenraad, Piet Haagsma.
KAARTEN AMBTSDRAGERS
Op 13 september nemen wij afscheid en verwelkomen wij ambtsdragers. Helaas is het niet mogelijk om ze direct een hand te schudden of te feliciteren, daarom vragen wij u een kaart of een brief met een groet erop mee te nemen. Deze kunt u bij de ingang van de kerk inleveren in een mand met de naam van de persoon voor wie de kaart/brief geschreven is.


Verslag Kerkeraadsvergadering woensdag 24 juni 2020 in de Twaskar

Opening:
De voorzitter heet ons welkom en leest Handelingen 5 vers 1 t/m 10  met daarna een korte overdenking.
Vaststelling verslag kerkeraadsvergadering 26-02-20:
Verslag wordt onveranderd vastgesteld.
Mededelingen en ingekomen stukken:
Geen.
Stand van zaken verkiezing ambtsdragers:
Diaconie:  Jikke  en Anna
Kerkrentmeesters: Jan en Andries
(herkiesbaar)
Ouderlingen: Helaas tot nu toe niet vervuld.
Jeugdouderlingen: Rintje (herkiesbaar)
Na de zomer over nadenken hoe we ermee aan moeten om wijken te verdelen over de ouderlingen.
13 september is de bevestiging en herbevestiging.
Preekrooster:
Er zijn op dit moment 8 gastpredikanten vastgelegd.
Nog 1 te gaan.
Opzet en organisatie kerkdiensten vanaf 1 juli:
Opgave voor de diensten blijft voorlopig zo met een maximum van 80 personen. Zingen mag dan nog niet.
Idee: Bij sommige liederen een zanger(es) om  het wat levendiger te maken.
Aanpak activiteiten seizoen 2020/2021:
Groothuisbezoek/30 + groep/ Bijbelkring en ontmoetingsgroep vindt allemaal plaats in huiselijke kring.
Dit is dus niet mogelijk.
Idee is ontstaan bij de pastores om je op te geven persoonlijk of met meerdere personen om zo groepjes van 4 te vormen die hele winterseizoen door maandelijks bij elkaar komen om een onderwerp te bespreken. Hierover wordt nog een mail verstuurd.
Stand van zaken samenwerking Minnertsga-Tzummarum/Firdgum:
Zo het nu is zijn de vacatures in Tzummarum/Firdgum niet vervuld.
Het Moderamen is uitgenodigd om hierover met Tzummarum/Firdgum in gesprek te gaan.
Diaconie:
Verslag onveranderd vastgesteld.
Het ouderenreisje kan dit jaar niet doorgaan. Hiervoor komt zo het nu lijkt iets anders voor in de plaats.
Avondmaal in juli gaat niet door.
Dorcasactie in supermarkten gaat landelijk niet door.
Er kan dit jaar geld gedoneerd worden.
Contractverlening Tjikke Bloem:
Er hebben gesprekken plaats gevonden met Tsjikke en haar is een contract aangeboden voor onbepaalde tijd.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
Notulen vergaderingen worden onveranderd vastgesteld.
Kerkvisie:
Gebouwen. .  wat doen we ermee . . .
De sterke punten moeten benut worden zoals de akoestiek van de kerk. Gebouwen moeten levend worden gehouden door bijvoorbeeld concerten e.d.
Vraag van de kerkrentmeesters aan de ouderlingen: bij nieuwkomers in de gemeente na bezoek doorgeven aan de kerkrentmeesters.
Jeugdwerk:
Eerste vergadering is geweest samen met Tsjikke.
Passion is uitgesteld naar 2022.
Oud ijzer heeft € 2500,== opgebracht.
Geslaagden hebben een taartje gekregen. Werd erg gewaardeerd.
Bij bijzondere kerkdiensten gemeenteleden/kinderen betrekken om invulling aan de dienst te geven.
Pinksterpuzzeltocht was zeer geslaagd.
8 november is er een Themadienst Dwars door Bijbel.
Ouderlingenberaad:
Er is 2 keer via computer contact geweest tussen de ouderlingen, Jelte en Tsjikke.
Er zijn nieuwsbrieven bij de gemeenteleden langs gebracht.
Rondvraag:
Hoeveel oudelingen/diakenen/kerkrentmeesters zullen er bij een kerkdienst aanwezig zijn?
1 ouderling van dienst, 1 diaken en 2 kerkrentmeesters.
Aanwezig zijn om 8.45 uur in de kerk.
Sluiting door Jitse.

KINDERKERK
Wij proberen in september beslissingen te nemen over de invulling van de kinderkerk. Natuurlijk vinden wij het belangrijk om dit ook weer op te starten. Daarom komen wij binnenkort met de leiding van de kinderkerk bij elkaar om hier over te praten. Meer informatie volgt spoedig.
 
 
Beste mensen. Beste mensen.
Wij zijn blij en dankbaar dat de richtlijnen rond evenementen enigszins zijn versoepeld. Dit maakt het mogelijk dat, zij het in aangepaste vorm, weer kerkdiensten kunnen worden gehouden. In de maand juni met maximaal 30 personen en vanaf juli met maximaal 100 personen.
Wij zijn van plan om de draad weer enigszins op te pakken. Over de wijze waarop dit kan plaatsvinden verwijs ik jullie naar de informatie hierover (pag. 3 en 4) in dit kerkblad.
Eén van de vergaande beperkingen is dat er tijdens de diensten niet mag worden gezongen. Dit is een flinke aderlating omdat de lofzang een hoogtepunt is in de kerkdienst.Wij hopen dat er wegen worden gevonden om dit op een later tijdstip toch weer mogelijk te maken.
Wij hopen van harte dat wij ook als gemeente ons strikt zullen houden aan de opgelegde beperkingen waardoor een verdere versoepeling van de regels mogelijk wordt gemaakt.
Doormiddel van nieuwsbrieven houden onze beide pastores u regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen en  de gang van zaken.
Laten we in deze moeilijke tijd elkaar steunen en sterken en er voor elkaar zijn.
En allen die het moeilijk hebben in onze gebeden gedenken.
Houdt goede moed en laten we ons vertrouwen blijven stellen op de Heer onze God.
                           Ga met God en Hij zal met je zijn
                           bij gevaar, in bange tijden
                           over jou zijn vleugels spreiden
Namens de kerkenraad, Piet Haagsma.

NIEUWSBRIEF VIA DE MAIL
We hebben inmiddels heel wat mailadressen gekregen en dat is geweldig. Hopelijk komen er nog meer. Wel wil ik jullie vragen in de spam-box te kijken als je de mail niet hebt ontvangen. Daar kun je de mail van ‘Nieuwsbrief Minnertsga’ aanklikken en aangeven, dat het geen spam is, dus vertrouwde mail. Wij versturen alles via bcc, dat betekent dat alleen één mailadres zichtbaar is en de rest niet.
Dus heb je mail, geef dit door. Het ontlast de mensen, die geregeld moeten rondbrengen.
 
 
wie zijn wij? wie zijn wij?

In het beleidsplan staat het zo:

De gemeente wil een levende en gastvrije gemeente zijn.

Centraal staat de grote liefde van God, zijn zoon Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer en de gaven van de Geest. Onze relatie met Jezus is de basis van ons bestaan. De Bijbel is ons gemeenschappelijk richtsnoer.

Om dit christelijk leven tot ontwikkeling te laten komen zijn wij bereid om ons persoonlijk en samen te oefenen in betrokkenheid bij de Heer, bij elkaar als zijn gemeente en bij het werk in en voor onze wereld.

De gemeente wil een gemeenschap zijn die openstaat voor iedereen, met open oog voor de nood dichtbij en veraf. Een plek van gastvrijheid langs de wegen van een mensenleven, een pleisterplaats voor onderweg. Gemeenteleden zijn er bij elkaar te gast en kunnen hun levensverhaal kwijt.