Voorstel van het moderamen aan de kerkenraad Voorstel van het moderamen aan de kerkenraad
De Protestantse Gemeente Tzummarum/Firdgum heeft aangegeven dat zij binnen afzienbare tijd door een gebrek aan voldoende ambtsdragers niet langer als zelfstandige gemeente zullen kunnen functioneren.
Dit zou zonder het treffen van passende maatregelen op termijn leiden tot een door hen ongewenste opheffing van de gemeente. Om dit te voorkomen is door
Tzummarum/Firdgum een beroep op de gemeenten Minnertsga en Oosterbierum/Wijnaldum gedaan om een intentie-uitspraak omtrent de vorming  van  een zogenaamde Streekgemeente (fusie gemeenten Minnertsga, Tzummarum/Firdgum en Oosterbierum/Wijnaldum met een centrale kerkenraad).
 
lees meer »
 
UIT DE KERKENRAAD UIT DE KERKENRAAD
Terugblik
Als u dit leest liggen de feestdagen rond Advent, Kerst en oud en nieuwjaar al weer achter ons.
In deze periode hebben tal van vieringen en activiteiten  plaatsgevonden.
We kunnen daar in dankbaarheid op terugzien. Aan iedereen die daaraan een bijdrage heeft geleverd onze hartelijke dank.
Ook deze keer was er weer een zeer toepasselijke fraaie Adventskrant die bij alle inwoners van ons dorp werd bezorgd. Alle lof voor de samenstellers van deze krant.
Evenals vorig jaar werd door een groep enthousiaste gemeenteleden de Kerk feestelijk in de kerstsfeer “aangekleed” Ook daarvoor onze hartelijke dank.

Samenwerking/fusie Barradielgemeenten
Door de kerkenraad werd in zijn vergadering van 11 december 2019 een besluit genomen over een verzoek van onze zustergemeente Tzummarum/Firdgum tot mogelijk verdergaande samenwerking/fusie.
Dit besluit is als bijlage onder deze rubriek opgenomen onder de titel:
 “Voorstel van het moderamen  aan de kerkenraad”.
Van het verloop van een en ander zullen wij u als gemeente uiteraard tijdig op de hoogte houden.

Vooruitblik
Voor ons ligt als een onbeschreven lied weer een nieuw jaar. Niemand weet wat dit zal brengen maar hoe dan ook God zal er bij zijn.
Namens de kerkenraad wens ik u allen een voorspoedig, gezond en gelukkig Nieuwjaar toe. Maar bovenal geloof, hoop en liefde.

Jezus ga ons voor                                  In de woestenij
deze wereld door                                   Heer, blijf ons nabij 
en U volgend op uw schreden               met uw troost en met uw zegen
gaan wij moedig met u mede                tot aan het eind van onze wegen
Leid ons aan uw hand                           Leid ons op uw tijd
naar het vaderland                                 in uw heerlijkheid

Piet Haagsma, voorzitter kerkenraad.
 
 
wie zijn wij? wie zijn wij?

In het beleidsplan staat het zo:

De gemeente wil een levende en gastvrije gemeente zijn.

Centraal staat de grote liefde van God, zijn zoon Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer en de gaven van de Geest. Onze relatie met Jezus is de basis van ons bestaan. De Bijbel is ons gemeenschappelijk richtsnoer.

Om dit christelijk leven tot ontwikkeling te laten komen zijn wij bereid om ons persoonlijk en samen te oefenen in betrokkenheid bij de Heer, bij elkaar als zijn gemeente en bij het werk in en voor onze wereld.

De gemeente wil een gemeenschap zijn die openstaat voor iedereen, met open oog voor de nood dichtbij en veraf. Een plek van gastvrijheid langs de wegen van een mensenleven, een pleisterplaats voor onderweg. Gemeenteleden zijn er bij elkaar te gast en kunnen hun levensverhaal kwijt.