Verslag gemeenteavond, gehouden op 14 maart 2018 in de Twaskar. Aanvang 20.30 uur Verslag gemeenteavond, gehouden op 14 maart 2018 in de Twaskar. Aanvang 20.30 uur

Aanwezig: 39   leden.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een gebed en heet ons allen welkom toe. 
2. Jaarrekening 2017 Zending- en Evangelisatiecommissie
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarcijfers van 2017. De ontvangsten zijn in verhouding met de opgestelde begroting. De bijzondere collectes hebben iets meer opgebracht dan begroot.
De uitgaven staan ook nagenoeg vast. Het vaste quotum wordt verdeeld onder Kerk in Aktie en classis bijdrage. De diverse kosten hebben betrekking op de Adventskrant van de kerk.
 3. Jaarrekening 2017 van de diaconie
Voor het laatst neemt de huidige penningmeester het woord. Na 17 jaar stopt zij.
De verantwoording heeft een andere lay-out gekregen, die is voorgeschreven door de PK Nederland.
De doorzend collectes is iets hoger dan voorgaand jaar, maar dit wordt ook beïnvloed door de bestemming die hieraan wordt gegeven tijdens het Heilig Avondmaal.
Bij de uitgaven wordt er een uitleg gegeven aan het plaatselijk werk. Dit is niet alleen ondersteuning, maar bestaat in hoofdzaak uit organisatiekosten van het ouderenreisje, kerstmiddag en andere plaatselijke activiteiten.
In het totaal resultaat zijn ook de inkomsten c.q. uitgaven van de verschillende fondsen verantwoord.
Hierna wordt een korte toelichting op de balans gegeven. Veel gelden zijn wel geoormerkt voor een bepaald doel en hierover kan niet vrij worden beschikt.
4. Benoeming nieuwe kascommissie
Deze commissie heeft de boeken van zowel de zending als de diaconie akkoord bevonden.
Er wordt een nieuwe kascontrolecommissielid benoemd voor zowel de zending als de diaconie.
5. Jaarrekening 2017 begraafplaats
De beheerder geeft een toelichting op de jaarcijfers.
De inkomsten zijn hoger dan voorgaand jaar, daar er in 2017 17 keer een graf is gedolven en dat deze per graf moeten worden betaald. Het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van het grafdelven is de opslag die de begraafplaats hier voor rekent.
De tarieven voor het jaarlijks onderhoud zijn iets verhoogd.
Nieuw is de bouw van de urnenmuur. Deze is op een pad na klaar voor gebruik. Over de tarieven en voorwaarden kunnen belangstellenden contact opnemen met de beheerder.
6. Jaarrekening 2017 Kerkrentmeesters
De penningmeester neemt de inkomsten post voor post door op de oude wijze van presenteren.
De vrijwillige bijdrage blijft op hetzelfde niveau als voorgaand jaar. De schenking heeft betrekking op een legaat van een gemeentelid.
Bij de uitgaven valt op dat de nutsvoorziening van de kerk fors lager zijn. Dit wordt veroorzaakt door een forse teruggave in dit boekjaar. Normaal is deze last ongeveer € 10.000,00.
Het gebruik van internet en de daarbij behorende licenties worden steeds duurder, maar dit zijn wel noodzakelijke kosten.
Hierna wordt de financiële afwikkeling besproken van het kerkdak. Per saldo met de plaatselijke gemeente nog € 41.000,00 bij betalen. Dit kan uit de huidige liquide middelen worden betaald.
Uit het overzicht van de liquide middelen blijkt dat er veel gelden zijn geoormerkt, en dat na koop c.q. verkoop van land er nog een redelijk werkkapitaal overblijft voor de kerkrentmeesters.
Tot slot is in de vorige vergadering gesproken over de oude antieke Bijbels die in de kerk liggen. Als alles gerenoveerd wordt kost dit ongeveer € 5.000,00 en moet er nog een vitrinekast worden aangeschaft. De KRM zullen dit verder uitzoeken hoe hiermee om te gaan en ook informatie inwinnen bij Tresoar.
7. Mededelingen kerkrentmeesters
De gebouwenbeheerder komt terug op het plan van zonnepanelen op de Twaskar. Bij nadere bestudering is het economisch nu niet verantwoord om op het dak zonnepanelen te leggen. Wel wordt er goed gelet op de mogelijkheden om zuinig met energie om te gaan, ook in de kerk.
8. Pauze
9. Vaststelling verslag gemeenteavond 1 november 2017
Dit verslag wordt onveranderd goedgekeurd door de vergadering.
10. Rondvraag
Verschillende gemeenteleden hebben nog een korte opmerking over inhoudelijke zaken.
1e vraagsteller vraagt wel naar de Jobber en hoe ver is de Kerkenraad hiermee. Dit ligt nu op het bordje van de jeugdouderlingen en daarna wordt er een besluit genomen in de kerkenraad.  Tevens vraagt hij naar de enquête. Deze is in voorbereiding en deze wordt het 2e halfjaar 2018 gehouden.
2e vraagsteller De loden platen in de voorkerk zijn bijna allemaal vertaald en het heeft in hoofdzaak betrekking op de adellijke families die hier grietman waren en een bijzonder feit vierden in deze kerk. 
 11. Sluiting.
Nadat er niets meer aan de orde wordt gesteld sluit de voorzitter de vergadering en vraag ons om gezamenlijk lid 536 te zingen en heet ons wel thuis.
 
 

 
UIT DE KERKENRAAD Juni UIT DE KERKENRAAD Juni

Terugblik:
Pinksteren ligt inmiddels weer achter ons. Er volgt nu een heel lange periode zonder christelijke feestdagen. Maar niet getreurd. Elke zondag is immers een feestdag waarop wij de opstanding van onze Heer en Heiland Jezus Christus mogen vieren en gedenken.
Ambtsdragers:
Als kerkenraad zijn wij bijzonder verheugd en dankbaar dat alle vacatures binnen de kerkenraad zijn vervuld. Het afscheid en de bevestiging van ambtsdragers zal D.V. plaatsvinden op de zondagen 10 juni en 1 juli 2018.
Eventuele bezwaren tegen de nieuwe ambtsdragers kunnen uiterlijk 9 juni a.s. schriftelijk aan de voorzitter van de kerkenraad kenbaar worden gemaakt.
Privacy:
Op 25 mei 2018 is nieuwe wetgeving op het terrein van de privacy in werking getreden.
Het gaat daarbij vooral om de bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent veel extra werk, ook voor onze gemeente. Waar nodig zullen wij zaken moeten aanpassen en extra handelingen verrichten. Dit geldt bij voorbeeld voor Tsjerkenijs en de wekelijkse afkondigingen tijdens de kerkdienst. Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van deze ontwikkelingen.
Voorzitter kerkenraad.
 
 
 
 

 
Protocol overlijdensberichten: Protocol overlijdensberichten:

Er was de laatste tijd  bij sommige gemeenteleden wel eens wat onduidelijkheid over de wijze waarop aandacht werd geschonken aan overlijdensberichten. met name als het ging om oud-gemeenteleden.  Om hieraan een einde te maken heeft de kerkenraad in zijn vergadering van 21 december 2017 besloten een aangepast protocol overlijdensberichten vast te stellen. Dit protocol luidt als volgt:
 

lees meer ยป
 
Visiedocument PKN (Kerk 2025)

Visiedocument PKN (Kerk 2025)

Op 1 oktober 2015 verscheen het visiedocument met als titel: waar een Woord is, is een weg.
Op 12 november a.s. zal de synode zich over dit stuk buigen. Waar gaat het om? Het gaat om de hoop dat er in 2015 een betekenisvolle kerk zal zijn.
Het is zeer de moeite waard om van dit synoderapport met bijbehorende stukken kennis te nemen.
Deze kunt u vinden op: www.protestantsekerk.nl
 

 
wie zijn wij? wie zijn wij?

In het beleidsplan staat het zo:

De gemeente wil een levende en gastvrije gemeente zijn.

Centraal staat de grote liefde van God, zijn zoon Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer en de gaven van de Geest. Onze relatie met Jezus is de basis van ons bestaan. De Bijbel is ons gemeenschappelijk richtsnoer.

Om dit christelijk leven tot ontwikkeling te laten komen zijn wij bereid om ons persoonlijk en samen te oefenen in betrokkenheid bij de Heer, bij elkaar als zijn gemeente en bij het werk in en voor onze wereld.

De gemeente wil een gemeenschap zijn die openstaat voor iedereen, met open oog voor de nood dichtbij en veraf. Een plek van gastvrijheid langs de wegen van een mensenleven, een pleisterplaats voor onderweg. Gemeenteleden zijn er bij elkaar te gast en kunnen hun levensverhaal kwijt.