26 FEBRUARI 2020 26 FEBRUARI 2020
VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING
De voorzitter heet iedereen welkom en leest “laten wij vasten” en gaat daarna voor in gebed.
Zending en Evangelisatiecommissie.
Petra geeft een toelichting op jaarrekening 2019.
Verslag Kerkeraadsvergadering 11 december 2019.
Onveranderd vastgesteld.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Brief van bijbelgenootschap:
Werkgroep wordt opgeheven. Archief gaat naar kreake.
Cor is vrijwilliger. Op Bijbelzondag graag wel aandacht aan besteden.
Diaconie:
Notulen vergaderingen 29 november 2019 en 15 januari 2020:
Onveranderd vastgesteld.
Jaarrekening diaconie 2019:
Sjoerd geeft toelichting.
Omslachtigheid om administratie aan te leveren is buiten proporties. Gespek hierover aanvragen met classispredikant.
Kerkrentmeesters:
Notulen vergaderingen van 6 november, 3 december en 7 januari:
Onveranderd vastgesteld.
Jaarrekening 2019 kerkrentmeesters en begraafplaats:
Anno geeft toelichting.
Stand van zaken samenwerking Minnertsga/Tzummarum-Firdgum:
Er is een brief gekomen van Tzummarum.
Daarin staat dat Tzummarum weer een voltallige Kerkeraad heeft.
Wij zijn blij dat Tzummarum-Firdgum weer zelfstandig door kan gaan.
Ambtsdragersverkiezingen:
In Tsjerkenijs zit een brief voor aanbevelingen.
Ds. Lindeboom zegt dat de gemeente moet weten dat we met z’n allen verantwoordelijk zijn.
We hopen dat we weer een voltallige kerkeraad mogen hebben.
Jeugdwerk:
Themadienst was geslaagd.
Passion 2021 wordt over nagedacht hoe dit georganiseerd kan worden.
Geluid in Kerk met muziek komt niet echt tot zijn recht.
Mag onderzocht worden hoe dit beter kan.
Op vrijdag 20 maart staat een survivalrun op het programma. Er kunnen nog wel wat vrijwilligers bij.
Themadienst is 8 maart in Tzummarum.
Ouderlingenberaad:
Notulen vergadering 22 januari 2020:
Na kleine wijziging vastgesteld.
Agenda gemeenteavond:
Jaarrekeningen zending/diaconie/kerkrentmeesters
Samenwerking Minnertsga/Tzummarum-Firdgum.
Vaststelling verslag gemeenteavond 6 november
Rondvraag:
Sjoerd  merkt op dat waarschuwingsbord in kerk niet brand. Cor zegt dat het alleen in donker brand.
Jitse  wenst de Israêlgangers een fijne reis toe.
6 maart is er Wereldgebedsdag in Twaskar.
Alfacursus heeft een aantal vervolgavonden 1x per maand.
Start op 26 maart.
Sluiting:
Froukje leest uit een ogenblik stilte van Sipke van der Land    “om vertrouwen “.
Om 21.16 uur sluiten we de vergadering.

 
 
UIT DE KERKENRAAD UIT DE KERKENRAAD
Beste mensen,
Wie had kunnen bevroeden dat de lijdenstijd en Pasen zo zwaar zouden worden belast met de gevolgen van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.
Deze gevolgen treffen de samenleving maar zeker ook ons gemeentezijn.
Alle kerkdiensten en overige kerkelijke activiteiten moesten tot 6 april worden afgelast.
En we moeten er ernstig rekening mee houden dat dit ook zal gelden voor de rest van de maand april.
Vooral het niet doorgaan van de kerkdiensten raakt ons in het hart van ons gemeenteleven.
Dat we niet gezamenlijk Pasen zouden kunnen vieren is bijna niet voor te stellen.
Maar hoe het ook zij, dit doet geen enkele afbreuk aan de betekenis van Pasen. De Heer is ondanks alles waarlijk opgestaan.
Laten wij in deze moeilijke tijd elkaar steunen en sterken en voor elkaar bidden, vooral voor de mensen die het moeilijk hebben. Hierbij is het zeker niet nodig dat we een zekere afstand van elkaar moeten aanhouden. Sterker nog, hoe dichter wij onzen naasten in geloof benaderen hoe beter.
Tenslotte wens ik jullie allemaal het allerbeste toe. Ga met God en hij zal met je zijn.
P. Haagsma, voorzitter kerkenraad.
 
 
VERKIEZINGSPROCEDURE AMBTSDRAGERS VERKIEZINGSPROCEDURE AMBTSDRAGERS
Ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters worden voorgedragen door de gemeente.
Alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder worden in de gelegenheid gesteld om kandidaten voor te dragen. U ontvangt hierbij een overzicht van de ambten die dit jaar vacant zijn.
Verkiesbaar zijn belijdende leden tot zeventig jaar en doopleden vanaf 18 jaar die hun geloof in de bevestigingsdienst of op een andere manier willen belijden.
Met Tsjerkenijs van maart ontvangt u een formulier waarop u per vacature de naam van een kandidaat kunt invullen voorzien van uw naam en handtekening.
Op de zondagen 8 en 15 maart kunt u uw voordracht inleveren in een daarvoor bestemde bus/doos in de voorkerk.
Extra formulieren zijn verkrijgbaar bij de voorzitter van de kerkenraad en u kunt ze daar eventueel ook inleveren.
Uit de voordrachten stelt de kerkenraad per vacant ambt een lijst samen. Hoe vaker een kandidaat genoemd wordt hoe hoger zij/hij op de lijst komt te staan. Mocht de kerkenraad het nodig achten dan mag zij kandidaten aan de lijst toevoegen. Vervolgens gaat de kerkenraad de kandidaat-ambtsdragers bezoeken.
De namen van verkozen kandidaat-ambtsdragers worden twee keer bekend gemaakt bij de afkondigingen voorafgaande aan de zondagse kerkdienst. Bezwaren kunnen tot een week na de laatste bekendmaking schriftelijk worden ingediend bij de kerkenraad.
Deze keer zijn aftredend of herkiesbaar
Ouderlingen:
Afke, i.v.m. verhuizing niet verkiesbaar
Openstaande vacature ouderling verkiezingen 2019
Diakenen:
Gerd, aftredend en niet herkiesbaar
Betty, aftredend en niet herkiesbaar
Jeugdouderlingen:
Rintje, aftredend en herkiesbaar
Kerkrentmeesters:
Jan, aftredend en herkiesbaar
Andries aftredend en herkiesbaar
Wij hopen van harte dat we er als gemeente in zullen slagen om de vacatures weer bezet te krijgen. Daarom doen we al bij voorbaat een ernstig beroep op gemeenteleden om hun eventuele verkiezing tot ambtsdrager in  welwillende overweging te nemen.


 
 
Veertigdagentijd Veertigdagentijd
UIT DE KERKENRAAD

Op 26 februari is het begin van de veertigdagentijd, ook wel lijdenstijd  genoemd. De eerste lijdenszondag is op 1 maart.
De veertigdagentijd is een tijd van bezinning. We leven toe naar Pasen, het feest van Jezus opstanding uit de dood. Jezus zei: Sta op tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En Hij gaf zijn eigen leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon.
Wij wensen u allen een gezegende veertigdagentijd toe.
Piet Haagsma, voorzitter kerkenraad.
 
 
wie zijn wij? wie zijn wij?

In het beleidsplan staat het zo:

De gemeente wil een levende en gastvrije gemeente zijn.

Centraal staat de grote liefde van God, zijn zoon Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer en de gaven van de Geest. Onze relatie met Jezus is de basis van ons bestaan. De Bijbel is ons gemeenschappelijk richtsnoer.

Om dit christelijk leven tot ontwikkeling te laten komen zijn wij bereid om ons persoonlijk en samen te oefenen in betrokkenheid bij de Heer, bij elkaar als zijn gemeente en bij het werk in en voor onze wereld.

De gemeente wil een gemeenschap zijn die openstaat voor iedereen, met open oog voor de nood dichtbij en veraf. Een plek van gastvrijheid langs de wegen van een mensenleven, een pleisterplaats voor onderweg. Gemeenteleden zijn er bij elkaar te gast en kunnen hun levensverhaal kwijt.