Verslag kerkenraadsvergadering 26 juni 2019 in de Twaskar. Verslag kerkenraadsvergadering 26 juni 2019 in de Twaskar.
Afwezig: Jan, Tineke, Sierk, Oege, Durk H.
De voorzitter opent de vergadering en leest Opwekking 70 een loflied.
Verslag sollicitatiecommissie:
Jitse licht een en ander toe. De commissie draagt een kandidaat voor.
Het moderamen en de commissie zijn tot een unaniem besluit gekomen en de kerkenraad stemt daar mee in. Tsjikke Bloem uit Hijum wordt onze nieuwe pastorale medewerkster.
Vaststelling verslag kerkenraadsvergaderingen van 27 februari en 25 april.
Onveranderd vastgesteld.
Mededelingen in ingekomen stukken.
Vergaderschema vergaderingen.
Diaconie:
Verslagen vergaderingen worden onveranderd vastgesteld.
Kerkrentmeesters:
Verslagen vergaderingen worden onveranderd vastgesteld.
Vraag aan de kerkrentmeesters om een stukje in Tsjerknijs te schrijven met uitleg waarom de kerkklok op sommige tijden lang luid.
Ontruiming: na de vakantie tijdens de kerkenraadsvergadering oefenen. Weten we allemaal wat de bedoeling is in geval van nood.
Jeugdwerk:
Bezig met Tzummarum/Firdgum om waarschijnlijk in 2021 in de stille week de Passionloop te organiseren samen op weg naar de Goedevrijdagdienst.
Startzondag waarschijnlijk met ontbijt of lunch.
Idee voor een kerkdienst: theatershow van Kees Posthumus: in 1 uur dwars door de Bijbel.
Ouderlingenberaad:
Verslag onveranderd goedgekeurd.
Verslag afgevaardigden:
In commissie van de 4-dorpendienst wordt Afke vervangen door Tjerk. De dienst in 2020 is op 14 juni.
Jelte Lindeboom licht de info avond over eenzaamheid in de Waadhoeke toe. Volgende avond is op 9 september in Franeker. Dan komt er een werkplan.
Rondvraag:
Aafke bedankt iedereen voor het meeleven met haar werkzaamheden op Mercy Ships.
Cor vraagt of er tijdens de tentdienst op de beamer wordt geprojecteerd of hebben we een liturgie. Het wordt een liturgie.
Ytje en Klaas Evert bedanken iedereen voor de prettige samenwerking de afgelopen 4 jaar.
Sluiting door Klaas Evert.
 
 
September UIT DE KERKENRAAD September UIT DE KERKENRAAD
Terugblik
De zomerperiode is bijna weer voorbij. We kunnen in dankbaarheid  terugzien op de tijdens deze periode gehouden gezamenlijke diensten met onze zustergemeente Tzumarum/Firdgum. Het heeft zeker  bijgedragen aan de onderlinge verbondenheid van beide gemeenten.
Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar in 2020.
In het komende seizoen zullen we ook bezien of de samenwerking tussen de beide gemeenten verder kan worden uitgebreid.
Startzondag
De startzondag voor het nieuwe seizoen zal plaatsvinden op 15 september 2019. De dienst begint om 9.15 uur. Voor het verdere programma voor de startzondag verwijzen wij u naar de informatie van de jeugdouderlingen op pag. 14 in Tsjerkenijs. Als gemeente krijgen  wij de kans om met vereende krachten weer een nieuwe start te maken. Laten we deze kans aangrijpen om als gemeente in geloof en vertrouwen verder te groeien en te bloeien voor Gods aangezicht.
(Her)bevestiging ambtsdragers
In combinatie met de startzondag zal op zondag 15 september eveneens de bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers plaatsvinden.
Herbevestigd zullen worden Tineke als diaken en Ronald als ouderling scriba.
Verder zal Tsjikke Martsje Bloem worden bevestigd als onze nieuwe ouderling-kerkelijk werker.
Als kerkenraad zijn wij bijzonder verheugd en dankbaar dat Tineke en Ronald bereid zijn gevonden om nog voor een nieuwe termijn te gaan.
Diezelfde vreugde en dankbaarheid geldt zeker ook voor Tsjikke als onze nieuwe kerkelijk werker. We heten haar nogmaals van harte welkom in ons midden. Wij hopen van harte dat jij met overgave en plezier werkzaam zult zijn in onze gemeente.
Overige diensten
Op zondag 1 september hopen wij  weer het Heilig Avondmaal te vieren. In tegenstelling tot eerdere berichten is er tijdens deze dienst géén  gezamenlijk koffiedrinken.
Zondag 8 september is een themadienst. Voor informatie over deze dienst, zie pag. 15 in Tsjerkenijs.
Op 22 september zal Lieuwe Wijbenga voorgaan in de dienst.
Op 29 september wordt een feestelijke dienst in de feesttent gehouden ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Chr. Muziekvereniging Oranje.
WEGWIJZER 2019-2020
Met Tsjerkenijs ontvangt u weer een exemplaar van de nieuwe Wegwijzer voor het komende seizoen. Deze staat weer vol met informatie over de kerkenraad, commissies, adresgegevens etc.
Wij raden u aan deze wegwijzer zorgvuldig te bewaren zodat u in de loop van het seizoen deze informatie, indien nodig, kunt raadplegen.
Piet Haagsma, voorzitter.
 
 
wie zijn wij? wie zijn wij?

In het beleidsplan staat het zo:

De gemeente wil een levende en gastvrije gemeente zijn.

Centraal staat de grote liefde van God, zijn zoon Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer en de gaven van de Geest. Onze relatie met Jezus is de basis van ons bestaan. De Bijbel is ons gemeenschappelijk richtsnoer.

Om dit christelijk leven tot ontwikkeling te laten komen zijn wij bereid om ons persoonlijk en samen te oefenen in betrokkenheid bij de Heer, bij elkaar als zijn gemeente en bij het werk in en voor onze wereld.

De gemeente wil een gemeenschap zijn die openstaat voor iedereen, met open oog voor de nood dichtbij en veraf. Een plek van gastvrijheid langs de wegen van een mensenleven, een pleisterplaats voor onderweg. Gemeenteleden zijn er bij elkaar te gast en kunnen hun levensverhaal kwijt.