Kerstactie voor de minima 2022 Kerstactie voor de minima 2022
Met ingang van 1 januari 2018 is de Gemeente “Het Bildt” samen met die van Menaldumadeel, Franekeradeel en (gedeeltelijk) Littenseradeel overgegaan in Gemeente Waadhoeke.
Als gezamenlijke kerken hebben we besloten de “kerstactie voor minima “ook in 2022 te organiseren.  Deze actie is echter alleen bestemd voor bewoners die binnen de gemeentegrenzen van onze voormalige gemeente “Het Bildt” wonen (onafhankelijk van het feit of zij wel/niet lid zijn van een kerkelijke gemeente) en voor hen die lid zijn van een kerk binnen de voormalige gemeente “Het Bildt”.
Als u tot één van de volgende categorieën behoort en zelfstandig woont in de voormalige gemeente “Het Bildt” dan komt u voor een bijdrage in aanmerking als;

    1.  U alleenstaand bent, zelfstandig woont en u 21 jaar of ouder bent en
         geen student. 
         Uw netto maandinkomen bedraagt € 1102,- of minder.
    2.  U een eenoudergezin bent met een netto maandinkomen van € 1102,- of
         minder.
    3.  U een echtpaar vormt of samenwonend bent (met of zonder kinderen)
         met een netto maandinkomen van € 1575,- of minder.
    4.  u alleen een AOW-uitkering (zonder extra pensioen) geniet.

    Als u een bijdrage wilt ontvangen moet u dit vóór 1 december a.s.
    kenbaar maken door het antwoordstrookje in te vullen en op te sturen.
    Als u valt onder bovenstaande categorieën en u aanmeldt om een bijdrage
    te ontvangen dan gaat u tevens akkoord met het registreren van uw
    persoonlijke gegevens. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk
    behandeld en na gebruik vernietigd.
    U kunt het ingevulde strookje opsturen naar:
                                      
Diaconaal Team Protestantse Gemeente
Van Harenstraat 67
9076 BT St. Annaparochie


    Behoort u niet zelf tot één van bovenstaande categorieën, maar kent u
    misschien mensen die voor een bijdrage in aanmerking komen, geef hun
    dan een tip door ze bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie te geven.
 
    Het doet ons ook goed om te ervaren dat zowel particulieren als bedrijven
    deze actie elk jaar een warm hart toedragen en geld geven waardoor dit
    initiatief mogelijk wordt gemaakt. 
    Daarom vragen wij opnieuw aan mensen die het qua inkomen wat beter
    hebben in onze samenleving om ons te helpen deze actie ook dit jaar weer
    tot een succes te maken. Nadrukkelijk worden ook bedrijven gevraagd een
    handje te helpen. Steun onze actie door uw bijdrage te storten op (IBAN)
    bankrekening:
    NL21RABO 0 1498.80.294 van de Diaconie Protestantse Gemeente te St.
    Annaparochie o.v.v. ‘Kerstactie minima’. Met z’n allen kunnen we er voor
    iedereen een mooi Kerstfeest van maken.

Antwoordstrook s.v.p. langs deze lijn afknippen en
vóór 1 december sturen naar bovenstaand adres
---------------------------------------------------------------------------------------------

Naam:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Ik val onder de categorie:       1         2          3          4          (graag omcirkelen)

Met hoeveel volwassenen moet u rondkomen van 1 minimum inkomen….

Hoeveel minderjarige inwonende kinderen heeft u …….

 
 
DIACONIE November DIACONIE November
Collectes in september:
Diaconale collecte: € 217,10 en aan giften € 830,00.
Wilt u een financiële bijdrage geven aan de diaconie, dat kan op bankrek.nr. NL93RABO 0119 3004 27.
Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

Aanmelding en/of vragen?
Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan dat via:
Anna en Trienke: blommengroet@gmail.com
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!

Oekraïne-actie
In Tsjerkenijs van oktober stond vermeldt dat de extra collecte tijdens de dankstond op 2 november voor Oekraïne is. Dit is niet juist. De 1e collecte in de dienst is bestemd voor de oorlog slachtoffers in Oekraïne.
Ook wilden we graag in november een actie organiseren voor de slachtoffers in Oekraïne. Dit lukt niet helemaal. Wij verzetten deze actie naar 17 februari 2023. We zijn bezig om een “loop/koop je warm voor Oekraïne” tocht te organiseren. Op verschillende locaties in ons dorp kunt u dan iets warms kopen. De opbrengst is voor Oekraïne. Warme gebreide sokken zijn alvast welkom.   

Huis-aan-huiscollecte
Kerk in Actie Kerk in Actie organiseert van 21 t/m 26 november 2022  (week 47) een landelijke huis-aan-huiscollecte, omdat we willen opstaan voor kwetsbare kinderen in Griekenland. De nood blijft hoog. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee!
Waarom we collecteren: Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak. De diaconie wil zich ook dit jaar weer inzetten voor deze actie.
Ook kunt u een bedrag overmaken op de bankrekening van de diaconie NL93RABO 0119 3004 27 o.v.v. vluchtelingkinderen Griekenland. Voor meer informatie: kerkinactie.nl/griekenland.
Wilt u ook helpen met collecteren? Geef u op als collectant bij Sjoerd Visser, tel.nr. 0518-471284.

Heilig avondmaal
Op zondag 11 december hopen wij weer het Heilig Avondmaal te vieren.
De avondmaalcollecte is dan bestemd voor: Minima op het Bildt
Als gezamenlijke kerken van de voormalige gemeente Het Bildt,  willen wij opkomen voor degene die het financieel moeilijk hebben. Helaas nemen financiële problemen bij veel gezinnen toe. Ook in onze eigen gemeente, in ons eigen dorp.
Daarom willen wij hen, die rond moeten komen van een minimum inkomen, in de dure decembermaand tegemoet komen. Het blijkt al jaren dat hier behoefte aan is, omdat er veel mensen reageren op deze actie.
Als diaconie vinden wij het daarom weer een mooie gelegenheid om de avondmaalscollecte te bestemmen voor deze actie en er ook voor deze mensen  een goede december maand van te maken.  Helpt u daarbij?
Ook kan u een bedrag over maken op de bankrekening van de diaconie, rek.nr. NL93 RABO 0119 3004 27 o.v.v. Minima Het Bildt.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Kerstviering
Elk jaar nodigen de Diaconie van de PKN kerk en de Plattelandsvrouwen iedereen in Minnertsga  uit voor het vieren van het kerstfeest.
Dit jaar willen wij het kerstfeest vieren op woensdag 21december in de “Twaskar”, bij meer dan 80 deelnemers in de kerk. De viering begint om 16.30 uur. Ook is er dan weer de kerstpot voor een goed doel. Dit doel wordt later bekend gemaakt. U kunt eventueel ook een bedrag overmaken op rek nr. NL93 RABO 0119 3004 27 o.v.v. kerstpot 2022.

De Diaconieleden komen langs bij 67-plussers met de vraag of ze aanwezig willen zijn.
Ook kunt u zich zelf opgeven tot woensdag 7 december bij: Sjoerd Visser, Fjildleane 6a. tel.nr. 0518-471284.

Het Lammert Brouwersfonds
Graag nodigen wij de weduwen van Minnertsga uit om deze traditie van het Lammert Brouwersfonds in stand te houden.
Op zaterdag 31 december a.s. van 16.00 tot 17.00 uur is de jaarlijkse uitdeling van het Brouwersfonds in de “Twaskar”,  eventueel onder het genot van een bakje koffie.
Voor degene die zelf niet meer de uitdeling kunnen halen en de uitdeling thuisbezorgd willen hebben kunnen dit doorgeven tot zaterdag 31 december vóór 12.00 uur aan Tineke de Schiffart, tel.nr. 0518-471878.

De Diaconie.
 
 
De Bloemengroet – De Kaartengroet De Bloemengroet – De Kaartengroet
Al heel wat jaren bestaat de Bloemengroet in Minnertsga. Dit houdt in dat alle mensen, woonachtig in Minnertsga, die ziek zijn, een oppepper kunnen gebruiken, er aan hen gedacht wordt, die eenzaam zijn of gewoon omdat iemand uit het dorp vindt dat hij/zij een bloemetje verdient/nodig heeft, op zondag een bloemetje kan ontvangen.
(verjaardagen en jubilea krijgen via anderen wegen aandacht). 
lees meer »