DIACONIE DIACONIE
De vier diaconale collecten van december hebben € 467,90 opgebracht.
De extra collecte van 25 december bestemd voor Kinderen in de Knel heeft € 377,05 opgebracht.
Aan de bloemengroet is in december € 65,20 gegeven.
Er zijn verschillende gemeenteleden die naar de kerkdienst luisteren d.m.v. de kerktelefoon en een collectebusje thuis hebben staan en de opbrengst van deze busjes was het afgelopen halfjaar € 64,00.
Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

Ziekenbriefjes/bloemengroet

Aanmelding en/of vragen?
Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan dat via de volgende manieren:
Betty: 0518-471624
Trienke: 0518-471407

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!

Bêste minsken,
Neist de blommegroet, is der ek de kaartegroet.
As immen út it doarp wol in steuntsje yn ‘e rêch brûke kin, of as der in jubileum is, dan wurdt der in kaartsje nei dy persoan brocht, út namme fan de diakony fan de Protestantse Gemeente Minnertsgea.
Oan’t no ta waarden dy kaarten kocht, mar it liket ús ek in moai idee, om dy kaarten sels te meitsjen. Fansels kinne wy dat net allinne en roppe jimme dan ek op ús te helpen om dy kaartsjes te meitsjen.
          Wannear      : 14 febrewaris
          Wêr              : yn ‘de Twaskar’
          Tiidstip         : fanôf 14.30 oan’t sa’n 17.00 oere.
          Meinimme    : in skjirre
Fansels stiet de kofje/tee klear.

Mochten jimme sels materiaal ha, dan kin dat mei fansels, mar materiaal en foarbielden binne ek oanwêzich.
Eigen betinksels wurde tige op priis steld.
Wy hoopje dat der in protte animo foar is, dan is ’t plan om dit elke twadde freed fan de moanne te dwaan.
Dus, net stinne, der hinne!
Foar fragen kinne jimme kontakt opnimme mei Tini Boomsma.

Werelddiaconaat
Op zondag 2 februari staat de dienst in het teken van het werelddiaconaat.
Tijdens deze dienst willen wij uw aandacht vragen voor het project:
‘Geef  Nigeriaanse vluchtelingen een kans’.

Mala moest toekijken bij executies. Fatima’s kinderen zijn vermoord. Pastor Marks dorp werd in brand gestoken door de terroristen van Boko Haram. Zo zijn velen getraumatiseerd in Noordoost-Nigeria, waar in tien jaar tijd 20.000 mensen zijn vermoord en 4.000 ontvoerd. Totaal zijn ruim 2 miljoen door het conflict op de vlucht geslagen. Kerk in Actie biedt noodhulp om hongersnood te voorkomen en helpt christenen en moslims om hun leven samen te verbeteren.
Ruim 2 miljoen Nigeriaanse christenen en moslims zijn voor het geweld op de vlucht in eigen land. In officiële vluchtelingenkampen van de UNHCR is slechts plaats voor 500.000 mensen. De meeste vluchtelingen wonen daarom in dorpen van mensen, die zelf moeilijk rond kunnen komen. Er is een enorm tekort aan voedsel, water en hygiëne. Via Nigeriaanse kerken en organisaties biedt Kerk in Actie voedselhulp, water en sanitair en hulp om trauma’s te verwerken. Christenen en moslims verbeteren hun situatie samen. Ze zijn geen vijanden van elkaar, maar bondgenoten in de strijd tegen armoede en terrorisme.

De Diaconie.
 
terug