Kerstactie voor de minima op het Bildt 2018 Kerstactie voor de minima op het Bildt 2018

De gezamenlijke diaconieën van de kerken van onze voormalige Gemeente het Bildt hebben eind 2018 weer de jaarlijkse Kerst Actie Minima georganiseerd.
Er zijn dit jaar aanmerkelijk meer aanvragen voor een bijdrage binnengekomen, namelijk 139. Ondanks dat het met onze economie beter gaat zijn er helaas nog velen die van een minimum inkomen rond moeten komen.
Ook dit jaar was het hartverwarmend dat de minima zijn gesteund door zoveel gulle gevers, zowel bedrijven, instellingen als particulieren. We hebben iedereen in onze “oude” gemeente die zich had opgegeven weer kunnen verblijden met een envelop met inhoud.
In totaal hebben we 317 personen, groot en klein, jong en oud, alleenstaand of gezinnen blij kunnen maken. Men kon zich tevens weer opgeven voor een kerstmaaltijd waar een aantal mensen gebruik van hebben gemaakt. Ook dit jaar was het weer een geweldig verzorgde maaltijd waar groot en klein van kon genieten.

We willen langs deze weg iedereen bedanken voor de giften en de medewerking aan de Kerst Actie Minima.

De diaconieën van alle Bildtkerken.
 

 
Werelddiaconaat zondag 27 januari: Werelddiaconaat zondag 27 januari:

Water staat Bengalen aan de lippen
Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere wereld diaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat februari.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken, alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
De diaconie.
 

 
DIACONIE DIACONIE

Aan de bloemengroet is in de maand september € 14,00 gegeven.

De Werelddiaconaat collecte van 21 oktober bestemd voor het project “Leven van visserij in Nepal” heeft € 297,05 opgebracht. Er is nog € 55,00 overgemaakt op de rekening van de diaconie en de opbrengst van de deeldoosjes was € 791,39 wat een totale opbrengst is van € 1143,44.

Aan de bloemengroet is in de maand oktober € 23,50 gegeven.

 De opbrengst van de 2 diaconale collecten in november is € 325,05.

De extra collecte van 18 november heeft € 182,05 opgebracht.

Aan de bloemengroet is in de maand november € 29,00 gegeven.

De avondmaalcollecte van 9 december bestemd voor de Kerstactie Minima Het Bildt heeft € 502,95 opgebracht en er is nog € 100,00 overgemaakt op de rekening van de diaconie.
De diaconie heeft dit bedrag aangevuld met € 397,05 zodat er € 1.000,00 is overgemaakt voor de Kerstactie.

De opbrengst van de kerstpot van het Kerstfeest voor 65+plussers bestemd voor Light For The World heeft € 302,30 opgebracht.

Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

Ziekenbriefjes/bloemengroet:
Aanmelding en/of vragen?
Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan dat via de volgende manier:

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!

 

 
DIACONIE november DIACONIE november

De opbrengst van de 2 diaconale collecten gehouden in september heeft € 189,52 opgebracht.
De Israëlcollecte gehouden op 7 oktober bestemd voor Kerk en Israël heeft € 158,00 opgebracht en is overgemaakt naar de Protestantse Kerk Nederland.
De avondmaalcollecte van 14 oktober bestemd voor “Noodhulp Sulawesi” heeft € 661,20 opgebracht.
De diaconie heeft deze collecte aangevuld met € 338,80 en daarmee
€ 1.000,00 overgemaakt naar Kerk in Actie ‘Tsunami en overstromingen Sulawesi’ in Indonesië.
Aan de bloemengroet is in september € 14,00 gegeven.
Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

Ziekenbriefjes/bloemengroet:
Aanmelding en/of vragen?
Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan dat via:

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!

Heilig avondmaal
Op zondag 9 december hopen wij weer het Heilig Avondmaal te vieren, zittend in de banken.
De avondmaalcollecte is deze keer bestemd voor: Minima op het Bildt.
Als gezamenlijke kerken op het Bildt, willen wij opkomen voor degene die het financieel moeilijk hebben. Helaas nemen financiële problemen bij veel gezinnen toe. Ook in onze eigen gemeente, in ons eigen dorp.
Daarom willen wij hen, die rond moeten komen van een minimum inkomen, in de dure decembermaand tegemoet komen. Het blijkt al jaren dat hier behoefte aan is, omdat er veel mensen reageren op deze actie.
Als diaconie vonden wij het daarom een mooie gelegenheid om de avondmaalcollecte te bestemmen voor deze actie en er ook voor deze mensen een goede december maand van te maken. Helpt u daarbij?
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. (zie pag. 15/16).

De Diaconie.